Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Νίκος Νουρής Παύλος Μυλωνάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την πρόεδρό της κ. Ελένη Μαύρου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε να επεκταθεί η χρονική περίοδος εντός της οποίας ο εκλογικός αντιπρόσωπος υποψηφίου διαβιβάζει προς τον Έφορο Εκλογής την προβλεπόμενη στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία έκθεση, η οποία αφορά τις εκλογικές δαπάνες του υποψηφίου, από τρεις εβδομάδες, που ισχύει σήμερα, σε δύο μήνες.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη για την κατάθεση της πρότασης νόμου στη Βουλή προέκυψε στα πλαίσια της συζήτησης συναφούς πρότασης νόμου, που τιτλοφορείται «Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016», την οποία μελέτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών στις 29 Μαΐου και στις 12 Ιουνίου 2017 και η οποία ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή την 30ή Ιουνίου 2017.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία υπό το φως της πιο πάνω αναφερόμενης τροποποίησης του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου, σύμφωνα με την οποία η προβλεπόμενη στην εν λόγω βασική νομοθεσία χρονική περίοδος εντός της οποίας δύναται να διενεργούνται οι προεκλογικές δαπάνες σε σχέση με την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας από τους υποψηφίους ή για λογαριασμό τους από τους εκλογικούς τους αντιπροσώπους επεκτάθηκε από τρεις μήνες σε έξι μήνες.

Στα πλαίσια της μελέτης της πρότασης νόμου, ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών δήλωσε στην επιτροπή ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ενίσταται στην προτεινόμενη ρύθμιση για επέκταση της προβλεπόμενης στην ισχύουσα νομοθεσία χρονικής προθεσμίας για την υποβολή από τους υποψηφίους προς τον Έφορο Εκλογής σχετικής έκθεσης αναφορικά με τις προεκλογικές τους δαπάνες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017».

 

5 Ιουλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων