Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαριέλλα Αριστείδου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Μαρίνος Μουσιούττας
Ανδρέας Κυπριανού Λίνος Παπαγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Ιουνίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνοδευόμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου [Νόμος αριθμός 76(Ι) του 2016], ώστε να παραταθεί μέχρι την 1η Ιουλίου 2018 η περίοδος τερματισμού της ισχύος της διάταξης του νόμου που αφαιρεί τη δυνατότητα έγερσης πολιτικής αγωγής για οφειλές, όπως αυτές καθορίζονται δυνάμει του ίδιου νόμου, εναντίον προσώπου που είναι δικαιούχο είτε ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είτε δημόσιου βοηθήματος. Σημειώνεται ότι η περίοδος αυτή, βάσει του υφιστάμενου νόμου, λήγει την 1η Ιουλίου 2017. Περαιτέρω, με το ίδιο νομοσχέδιο εισάγονται πρόνοιες που αφορούν τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων οφειλετών, οι οποίες υποβάλλονται στον υπουργό, αναφορικά με την εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών, την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης αποδοχής της εν λόγω ρύθμισης και την εκπρόθεσμη καταβολή τρέχουσων εισφορών εντός της καθορισθείσας από τον υφιστάμενο νόμο προθεσμίας. Σε σχέση με την τελευταία, εισάγεται παράλληλα προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία ο οφειλέτης πρέπει να έχει ήδη καταβάλει την τρέχουσα εισφορά κατά την εξέταση της αίτησης.

Σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι ο υπό εξέταση βασικός νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που ισχύουν το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2017 και το υπό εξέταση νομοσχέδιο εισηγείται την παράταση της ισχύος τους μέχρι την 1η Ιουλίου 2018, αυτό κατατέθηκε στη Βουλή στις 16 Ιουνίου 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, η εκτελεστική εξουσία δε φαίνεται να έχει διεξάγει οποιασδήποτε μορφής δημόσια διαβούλευση σε σχέση με τις προτεινόμενες πρόνοιες.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επισήμανε ότι με το νομοσχέδιο προτείνεται η συνέχιση της ισχύος των ευνοϊκών για τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και του δημόσιου βοηθήματος διατάξεων όσον αφορά την έγερση πολιτικών αγωγών εναντίον τους. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια, θεσμοθετείται η υφιστάμενη πρακτική έγκρισης ενός πολύ σημαντικού αριθμού αιτήσεων που για διαδικαστικούς λόγους δε θα μπορούσαν να εγκριθούν, η οποία ακολουθείτο μέσω της διαδικασίας των ενστάσεων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, όπως επισήμανε η ίδια, διασφαλίζεται ότι οι αιτήσεις δε θα απορρίπτονται για λόγους ήσσονος σημασίας.

Αναφορικά με εισήγηση του προέδρου της επιτροπής για απάλειψη του χρονικού ορίου μη ισχύος της διάταξης που αφορά τις αγωγές, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε αδυναμία να προχωρήσει σε μια τέτοια απόφαση χωρίς την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Περαιτέρω, στις αναφορές που έγιναν σε σχέση με τη μη διεξαγωγή διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου, η ίδια τόνισε ότι μόνος σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και του καλώς νοούμενου συμφέροντός τους και συνεπώς δεν κρίνεται σκόπιμη η διεξαγωγή μιας τέτοιας διαβούλευσης.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό διαμορφώθηκε, ώστε το άρθρο 12 του νόμου να λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ από τις 2 Ιουλίου 2017 και να ισχύει μέχρι την 1η Ιουλίου 2018.

5 Ιουλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων