Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ονούφριος Κουλλά Άγγελος Βότσης
Στέφανος Στεφάνου Μαρίνος Μουσιούττας
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιουνίου και 3 Ιουλίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση προσωρινών διατάξεων για την αναστολή εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η μη διεξαγωγή για το έτος 2017 της γραπτής εξέτασης που διεξάγεται κάθε έτος από ειδική επιτροπή για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες εφαρμόζεται ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος λόγω της εφαρμογής της πολιτικής για αναστολή πλήρωσης όλων των κενών θέσεων πρώτου διορισμού στη δημόσια υπηρεσία.

2. Η μη κατάθεση των καταλόγων θέσεων που πρέπει να κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων κάθε έτος αναφορικά με θέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.

3. Η εισαγωγή ειδικών διατάξεων για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου και οι οποίες τυχόν να εξαιρεθούν από την αναστολή πλήρωσής τους και να δημοσιευθούν εντός του έτους 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, οι πιο πάνω ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες αφενός λόγω της συνέχισης της εφαρμογής του μέτρου της αναστολής πλήρωσης όλων των θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία (πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής), που έχει περιληφθεί στους κρατικούς προϋπολογισμούς των τελευταίων έξι ετών, και αφετέρου λόγω της απαγόρευσης πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία βάσει των διατάξεων της ειδικής, σύμφωνα με τα πιο πάνω, νομοθεσίας για την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε η απαγόρευση αυτή αφορά θέσεις πρώτου διορισμού είτε θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής είτε θέσεις προαγωγής.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε περίπτωση που κάποιες θέσεις αποπαγοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2018 βάσει της ειδικά προβλεπόμενης διαδικασίας, η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών θα γίνει ως ακολούθως:

1. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση, η οποία μπορεί να είναι κοινή με την εξέταση άλλων ομοειδών θέσεων ή ξεχωριστή, όπως ήθελε σχετικά αποφασιστεί από την ειδική επιτροπή σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο του οικείου τμήματος στο οποίο ανήκει η υπό πλήρωση θέση.

2. Τα εξεταζόμενα θέματα και η ύλη της γραπτής εξέτασης θα καθορίζονται από την ειδική επιτροπή σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο του οικείου τμήματος στο οποίο ανήκει η υπό πλήρωση θέση.

3. Η ειδική επιτροπή θα αναθέτει στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή/και σε κρατικό πανεπιστήμιο την ευθύνη της διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, την ετοιμασία των δοκιμίων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Στο στάδιο τη συζήτησης του θέματος η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέφερε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις διαφέρουν σε σχέση με τις ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν κατά τα προηγούμενα έτη ως προς το ότι, στην περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για αποπαγοποίηση θέσεων κατά τη διάρκεια του 2018 βάσει της ειδικά προβλεπόμενης διαδικασίας, η ειδική επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να αναθέτει, πέραν της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, και σε κρατικό πανεπιστήμιο την ευθύνη διεξαγωγής γραπτής εξέτασης, την ετοιμασία των δοκιμίων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν στοιχεία για τον αριθμό των θέσεων που έχουν εξαιρεθεί από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα από το 2012 και εντεύθεν, τα οποία κατατέθηκαν από την ΕΔΥ με επιστολή ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

  

5 Ιουλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων