Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τη Διαδικασία Παραπόνων (Κυρωτικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Κ. Γεωργίου
Ελένη Σταύρου Άγγελος Βότσης
Στέλλα Κυριακίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2017. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και το Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση, με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τη Διαδικασία Παραπόνων, το οποίο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη στις 19 Δεκεμβρίου 2011 και υπογράφτηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 27 Ιουλίου 2012, δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού Συμβούλιου με αρ. 629/2012 και ημερομηνία 29 Μαΐου 2012.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, το τελευταίο θεσμοθετεί στο εθνικό δίκαιο τη λειτουργία της Επιτροπής του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Committee on the Rights of the Child/CRC), που καθορίζεται στο υπό κύρωση Προαιρετικό Πρωτόκολλο, και κατοχυρώνει τη δυνατότητα προσώπων και ομάδων προσώπων να απευθύνουν παράπονα ή να συνεργάζονται απευθείας με αυτήν. Η διαδικασία παραπόνων/επικοινωνίας όπως ορίζεται στο Προαιρετικό Πρωτόκολλο είναι ένα εργαλείο που βοηθά τα παιδιά ή τους εκπροσώπους τους που θεωρούν ότι τα δικαιώματα των παιδιών έχουν καταπατηθεί να προωθούν τις καταγγελίες τους στην επιτροπή, σε περίπτωση που η εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους δεν κατέστη δυνατή μέσω του εθνικού τους συστήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους πιο πάνω εκπροσώπους, με την κύρωση του εν λόγω Προαιρετικού Πρωτόκολλου δημιουργείται μηχανισμός παραπόνων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών στην Κύπρο. Ειδικότερα, η Επιτροπή του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε περίπτωση υποβολής παραπόνου θα αποτείνεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία θα καλείται να δώσει τις θέσεις της επί του παραπόνου που αυτή διερευνά. Η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να δίδει τη δέουσα σημασία στις απόψεις και συστάσεις της επιτροπής και να υποβάλλει στην επιτροπή έγγραφη απάντηση, περιλαμβανομένων πληροφοριών για οποιαδήποτε μέτρα έχουν ληφθεί και προγραμματιστεί υπό το φως των συστάσεων της επιτροπής.

Περαιτέρω, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται ως σημείο επαφής για την παραλαβή από την επιτροπή σχετικών παραπόνων προς εξέταση, καθώς και για τη διαβίβασή τους στα αρμόδια υπουργεία/υπηρεσίες με σκοπό τη σύνταξη έγγραφων επεξηγήσεων, δηλώσεων ή την παροχή διευκρινίσεων από μέρους της Δημοκρατίας εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου.

Πρόσθετα, με το ίδιο νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο έκδοσης κανονισμών για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των προνοιών του κυρωτικού νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, καθώς και το υπόμνημα που κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής, η επίτροπος είναι η πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Δικτύου Ευρωπαίων Επιτρόπων για το Παιδί και υπό την ιδιότητά της αυτή συμμετείχε στη διαβούλευση διεθνών εμπειρογνωμόνων για την ετοιμασία του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου. Το υπό συζήτηση Προαιρετικό Πρωτόκολλο επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας να σέβεται και να προάγει τα δικαιώματα του παιδιού, να ακούει και να λαμβάνει υπόψη την άποψη των παιδιών, παρέχοντάς τους τα μέσα, τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες, για να την εκφράσουν.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που τα δικαιώματα των παιδιών παραβιάζονται σε εθνικό επίπεδο και δεν υπάρχουν τέτοιοι εθνικοί μηχανισμοί/θεσμοί ή αυτοί αποτυγχάνουν να διασφαλίσουν αποτελεσματική θεραπεία, τότε χρειάζεται να υπάρχουν διεθνείς μηχανισμοί όπως αυτόν που παρέχεται μέσα από το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για την εξασφάλιση αποτελεσματικής θεραπείας.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την κατά νόμο κύρωση του πρωτοκόλλου.

 

 

 

4 Ιουλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων