Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201 και τους κανονισμούς «Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος

Πανίκος Λεωνίδου

Γιώργος Τ. Γεωργίου

Παύλος Μυλωνάς

Ευανθία Σάββα

Μη μέλη της επιτροπής:

Νίκος Νουρής

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 23ης Ιανουαρίου 2017 και 12ης Ιουνίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ). Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο εισάγονται στη βασική νομοθεσία μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:

1. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των αρχών του καθολικού σχεδιασμού οδών και οικοδομών, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης των οδών και οικοδομών από όλους τους πολίτες, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

2. Ρυθμίσεις για το σχεδιασμό οικοδομών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η πυροπροστασία των οικοδομών και κατ’ επέκταση η ασφάλεια των ενοίκων, των περιοίκων και των ομάδων διάσωσης προσώπων και κατάσβεσης των πυρκαγιών.

3. Πρόνοια σύμφωνα με την οποία οποιοιδήποτε κανονισμοί εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας θα μπορούν να προβλέπουν για την τροποποίηση με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών των παραρτημάτων τους τα οποία αναφέρονται σε θέματα τεχνικής φύσης.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 19 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Οδών και Οικοδομών βασικών Κανονισμών, ώστε να εισαχθούν σε αυτούς πρόνοιες για τη διασφάλιση της πρόσβασης και ασφαλούς χρήσης των οδών και των οικοδομών από όλους τους πολίτες, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για την πυροπροστασία των οικοδομών. Ειδικότερα, προβλέπεται όπως οι εν λόγω πρόνοιες εφαρμόζονται στην ετοιμασία των σχετικών μελετών που υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές για σκοπούς έκδοσης άδειας οικοδομής για την κατασκευή οδών ή την ανέγερση νέων οικοδομών ή για σκοπούς μετατροπής, προσθήκης ή επισκευής υφιστάμενων οδών και οικοδομών για τις οποίες έχει εκδοθεί η σχετική άδεια οικοδομής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε αφενός να βελτιωθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση αναπτύξεων ακίνητης ιδιοκτησίας και αφετέρου να καταστεί πιο αποτελεσματική η παρέμβαση των αρμόδιων αρχών στην αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας του κοινού, καθώς και της προσβασιμότητάς του σε οδούς και οικοδομές. Όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, σε σχέση με την πυροπροστασία επιδιώκεται πιο συγκεκριμένα η διασφάλιση της στατικής αντοχής και επάρκειας των οικοδομών για ορισμένο χρονικό διάστημα σε περίπτωση πυρκαγιάς, ο περιορισμός των αιτιών γένεσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς και του καπνού, καθώς και η διαφυγή με ασφάλεια των πολιτών και η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών από τις ομάδες διάσωσης, χωρίς να διατρέχουν οποιοδήποτε άμεσο κίνδυνο. Τέλος, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για την εφαρμογή των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών προβλέπεται η σύσταση αρμόδιας επιτροπής η οποία θα έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τις οικείες αρμόδιες αρχές.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου η επιτροπή επικεντρώθηκε σε επιμέρους ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας και γι’ αυτό ζήτησε την κατάθεση πρόσθετων στοιχείων και επεξηγήσεων. Παράλληλα, διατυπώθηκαν εισηγήσεις και επιφυλάξεις από ορισμένες ενδιαφερόμενες πλευρές οι οποίες παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Η εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου εισηγήθηκε όπως η πλήρης προσαρμογή υφιστάμενων οδών και οικοδομών για τις οποίες έχει εκδοθεί η σχετική άδεια οικοδομής, στην περίπτωση μετατροπής, προσθήκης ή επισκευής αυτών, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πιο πάνω αναφερόμενων εγγράφων, γίνεται εφόσον αυτό είναι εφικτό. Επιπρόσθετα, σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης των οδών και οικοδομών, καθώς και της πυροπροστασίας, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε την ανάγκη θεσμοθέτησης δύο επιτροπών συμβουλευτικού χαρακτήρα, αντί της μίας που προτείνεται με τους υπό αναφορά κανονισμούς, και πιο συγκεκριμένα μίας επιτροπής που θα έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τον Υπουργό Εσωτερικών και μίας άλλης επιτροπής η οποία θα συμβουλεύει τις αρμόδιες αρχές μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και ειδικότερα σε αυτές για τις οποίες υφίσταται διαφορά μεταξύ της οικείας αρμόδιας αρχής και του μελετητή του έργου.

Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ επίσης εισηγήθηκε τη θεσμοθέτηση δύο επιτροπών συμβουλευτικού χαρακτήρα, αντί της μίας που προτείνεται με τους κανονισμούς, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη πρέπει να έχει ευρύτερη σύνθεση και ρόλο και η δεύτερη να είναι περισσότερο ευέλικτη και τεχνοκρατικής φύσεως. Επιπρόσθετα, μεταξύ άλλων, σημείωσε την ανάγκη εισαγωγής στο νομοσχέδιο προνοιών, ώστε να καθίσταται δυνατή η λήψη αποτρεπτικών μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών που αφορούν τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης των οδών και οικοδομών. Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι, πέρα από το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο, κρίνεται σκόπιμη η παροχή πολεοδομικών και οικονομικών κινήτρων για την εφαρμογή των προνοιών των εν λόγω κανονισμών και στις υφιστάμενες οικοδομές.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών διατύπωσαν τη διαφωνία τους επί ορισμένων προνοιών των υπό συζήτηση κανονισμών και πιο συγκεκριμένα επί ορισμένων προνοιών οι οποίες αφορούν την πυροπροστασία.

Οι εκπρόσωποι της ΚΥΣΟΑ διαφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν την πρόσβαση και χρήση των οδών και οικοδομών και υποστήριξαν τη διατήρηση των υπό κατάργηση ρυθμίσεων στον τομέα αυτό. Παράλληλα, διατύπωσαν την έντονη διαφωνία τους με την προτεινόμενη κατάργηση των σχετικών προνοιών των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται η κατασκευή κοινόχρηστων χώρων υγιεινής στις πολυκατοικίες.

Οι εκπρόσωποι της ΟΠΑΚ εισηγήθηκαν μεταξύ άλλων την εισαγωγή ρυθμίσεων με τις οποίες να καθίσταται δυνατή η επιβολή προστίμου τόσο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών για την ασφαλή πρόσβαση και χρήση των οδών και οικοδομών όσο και σε περίπτωση που ο σχεδιασμός υφιστάμενων οικοδομών ή/και οι κακοτεχνίες περιορίζουν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.

Στη βάση της συζήτησης που διεξήχθη στην επιτροπή για τα πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένα κείμενα των υπό συζήτηση σχεδίων νόμου, στα οποία περιέλαβε τις πιο κάτω τροποποιήσεις:

1. Επιβολή διοικητικού προστίμου σε ιδιοκτήτη οικοδομής ο οποίος παραβαίνει όρο που του έχει επιβληθεί για την ανέγερση νέας οικοδομής ή για σκοπούς μετατροπής, προσθήκης ή επισκευής υφιστάμενης οικοδομής ο οποίος αφορά την κατάλληλη κατασκευή και διαρρύθμιση της οικοδομής για τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης των οικοδομών.

2. Σύσταση δύο επιτροπών συμβουλευτικού χαρακτήρα, όπως εισηγήθηκαν οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και του ΕΤΕΚ, των οποίων τα μέλη θα καθορίζονται στους υπό συζήτηση κανονισμούς.

3. Μερική προσαρμογή υφιστάμενων οδών και οικοδομών για τις οποίες έχει εκδοθεί η σχετική άδεια οικοδομής όταν, σε περίπτωση μετατροπής, προσθήκης ή επισκευής αυτών, καθίσταται αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων για τη διασφάλιση τόσο της ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης των οδών και οικοδομών όσο και της πυροπροστασίας.

4. Παροχή της δυνατότητας στους μελετητές να επιλέγουν μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018 τις ρυθμίσεις που θα εφαρμόζουν στον τομέα της προσβασιμότητας, ώστε μέχρι τότε να μπορούν να είναι εφαρμοστέες τόσο οι προτεινόμενες ρυθμίσεις όσο και οι πρόνοιες των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών που ισχύουν σήμερα.

5. Εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της πυροπροστασίας των οικοδομών σε δυνητική βάση μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018 και υποχρεωτικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2018.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των αναθεωρημένων κειμένων του νομοσχεδίου και των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017», καθώς και την έγκριση των κανονισμών.

Σημειώνεται ότι το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να καταθέσει σχετική τροπολογία κατά τη συζήτησή των υπό αναφορά κανονισμών στην ολομέλεια της Βουλής, ώστε στη συμβουλευτική προς τον Υπουργό Εσωτερικών επιτροπή, η οποία συστήνεται με βάση τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, να συμμετέχει και εκπρόσωπος της ΟΠΑΚ.

 

5 Ιουλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων