Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τους κανονισμούς «Οι περί της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (Λήψη Αποφάσεων και Λειτουργία) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Κυπριανού Αντρέας Φακοντής
Σόλων Κασίνης Χριστάκης Τζιοβάνης
Νίκος Νουρής Ηλίας Μυριάνθους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2017. Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 4(7) και 103 του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών, ώστε να καθοριστούν οι διαδικασίες αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία της ΡΑΕΚ.

Ειδικότερα, οι πρόνοιες των προτεινομένων κανονισμών καθορίζουν μεταξύ άλλων:

1. τη διαδικασία καταρτισμού της ημερήσιας διάταξης και της σύγκλισης των συνεδριών της ΡΑΕΚ,

2. τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τήρησης αρχείου πρακτικών αποφάσεων της ΡΑΕΚ,

3. τον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπείται η ΡΑΕΚ από τα μέλη της.

Στα πλαίσια της εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος της ΡΑΕΚ επισήμανε ότι η έγκρισή τους είναι αναγκαία, ώστε να καλυφθεί το υφιστάμενο νομικό κενό στο πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη λειτουργία της ΡΑΕΚ. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος, αφού διευκρίνισε ότι όλες οι αποφάσεις της ΡΑΕΚ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, επισήμανε ότι τα μέλη της ΡΑΕΚ ενεργούν ως ισότιμα μεταξύ τους και, στη βάση της αποτελεσματικότερης και χωρίς χρονοτριβή λειτουργίας της ΡΑΕΚ, έχουν τη δυνατότητα εκπροσώπησης της Αρχής με άλλες αρχές ή μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και τη δυνατότητα σύγκλισης προπαρασκευαστικών συσκέψεων για την περαιτέρω ενημέρωσή τους για οποιοδήποτε θέμα κρίνει σκόπιμο το κάθε μέλος ξεχωριστά. Παράλληλα, ο ίδιος εισηγήθηκε την τροποποίηση της προτεινόμενης πρόνοιας του νομοσχεδίου που αφορά την πρόσκληση σε συνεδρία, έτσι ώστε η χρονική προθεσμία στην οποία πρέπει να αποστέλλεται αυτή να μειωθεί από επτά μέρες σε σαράντα οκτώ ώρες για λόγους ευελιξίας στη διαδικασία σύγκλισης συνεδριών της ΡΑΕΚ.

Η εν λόγω εισήγηση έγινε αποδεκτή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και συναφώς η επιτροπή ενσωμάτωσε την εν λόγω εισήγηση στο κείμενο των κανονισμών.

Σημειώνεται ότι οι αρχικές ανησυχίες των εκπροσώπων της ΡΑΕΚ όσον αφορά νομοτεχνικές επεμβάσεις που έγιναν από την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στα πλαίσια του νομοτεχνικού ελέγχου των κανονισμών, και για τις οποίες δεν είχαν εκ των προτέρων ενημερωθεί, ξεπεράστηκαν, έπειτα από ενδελεχή μελέτη των συγκεκριμένων προνοιών από τους ιδίους, οι οποίοι εξέφρασαν τελικά τη συμφωνία τους με τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Υπό το φώς των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού επέφερε στο κείμενο των κανονισμών μικρής έκτασης νομοτεχνικές βελτιώσεις για σκοπούς διασαφήνισης των προνοιών τους, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί νομοτεχνικά.

27 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων