Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Κυπριανού Αντρέας Φακοντής
Σόλων Κασίνης Χριστάκης Τζιοβάνης
Νίκος Νουρής Ηλίας Μυριάνθους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2017. Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, το Τμήμα Καταναλωτών ΠΕΟ, το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών ΣΕΚ, η ΠΑΣΥΔΥ, η ΔΕΟΚ, η ΠΟΒΕΚ και οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 59 των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμων του 2002 έως 2013, είναι η τροποποίηση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω προστασία της υγείας των παιδιών αναφορικά με τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια που κυκλοφορούν στην αγορά και να επέλθει εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ακόλουθους τίτλους:

1. «Οδηγία (ΕΕ) 2015/2115 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015 για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία φορμαμίδιο».

2. «Οδηγία (ΕΕ) 2015/2116 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015 για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία βενζοϊσοθειαζολινόνη».

3. «Οδηγία (ΕΕ) 2015/2116 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015 για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά τις ουσίες χλωρομεθυλισοθειαζολινόνη και μεθυλισοθειαζολινόνη, τόσο μεμονωμένα όσο και σε αναλογία 3:1».

Ειδικότερα, οι πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό των ορίων εκπομπών της ουσίας φορμαμίδιο από αφρώδη υλικά παιχνιδιών.

2. Τον περιορισμό της χρήσης της ουσίας βενζοϊσοθειαζολινόνης στα παιχνίδια.

3. Τη συμπερίληψη ορίων συγκέντρωσης για τις ουσίες χλωρομεθυλισοθειαζολινόνη και μεθυλισοθειαζολινόνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι ουσίες βενζοϊσοθειαζολινόνη, χλωρομεθυλισοθειαζολινόνη και μεθυλισοθειαζολινόνη έχουν ταξινομηθεί ως ευαισθητοποιητικές ουσίες του δέρματος και η ουσία φορμαμίδιο ως τοξική για την αναπαραγωγή με σχετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις επηρεάζουν άμεσα τους κατασκευαστές παιχνιδιών. Ωστόσο, στην Κύπρο δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον εισαγωγείς παιχνιδιών, οι οποίοι όμως έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν στην αγορά μόνο παιχνίδια που συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στον οικείο νόμο και στους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμόν 1 και 2 προαναφερόμενων Οδηγιών καθορίζεται ως προθεσμία μεταφοράς τους στο εθνικό δίκαιο η 24η Μαΐου 2017, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 3 προαναφερόμενης Οδηγίας η προθεσμία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο καθορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2017.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι σχετικοί κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 26 Μαΐου 2017.

Στα πλαίσια της εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών από την επιτροπή ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέφερε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν τεχνικής φύσεως ζητήματα και προτείνονται στα πλαίσια λήψης προληπτικών μέτρων τα οποία κρίθηκαν αναγκαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιχνιδιών που απευθύνονται σε παιδιά.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Γενικού Χημείου του Κράτους και του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με το αν η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει τη δυνατότητα να ελέγξει παιχνίδια τα οποία έχουν ήδη διανεμηθεί στην αγορά και στα οποία ενδεχομένως να εντοπιστούν οι προαναφερόμενες ουσίες. Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με το αν το πλαίσιο που διέπει τους ελέγχους στα παιχνίδια είναι ικανοποιητικό.

Τοποθετούμενος στις πιο πάνω επιφυλάξεις, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέφερε ότι οι προαναφερόμενες χημικές ουσίες δεν έχουν εντοπιστεί σε παιχνίδια στο παρόν στάδιο. Ωστόσο, ο ίδιος, αφού διευκρίνισε ότι ο σχετικός έλεγχος στα παιχνίδια ασκείται αποτελεσματικά, επισήμανε ότι, σε περίπτωση που οι προαναφερόμενες χημικές ουσίες εντοπιστούν σε παιχνίδια που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά, η αρμόδια υπηρεσία εξουσιοδοτείται με βάση τις πρόνοιες των υφιστάμενων κανονισμών να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της απόσυρσης τέτοιων παιχνιδιών από την αγορά.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή επέφερε στο κείμενο των κανονισμών μικρής έκτασης νομοτεχνικές βελτιώσεις για σκοπούς διασαφήνισης των προνοιών τους.

Υπό το φώς των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ομόφωνα εισηγείται την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί νομοτεχνικά.

 

27 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων