Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιώργος Τ. Γεωργίου, αναπλ. πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Κάρουλλας Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Νίκος Νουρής Παύλος Μυλωνάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2017. Στην εν λόγω συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή αφενός η χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2018, και αφετέρου η ανανέωση των υφιστάμενων αδειών, που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και το διευθυντή της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι άδειες παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που εκδόθηκαν ήδη είναι προσωρινές και ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2017. Συναφώς, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προτείνεται η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε οι εν λόγω άδειες να ανανεωθούν για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2018, προκειμένου να μπορούν οι τηλεοπτικοί οργανισμοί να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να υπόκεινται σε σχετικό έλεγχο από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, επειδή παραμένει σε εκκρεμότητα ο συνολικός εκσυγχρονισμός της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας, με απώτερο στόχο να καλυφθεί νομοθετικά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, μεταξύ των οποίων και η χορήγηση μόνιμων αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

27 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων