Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Μουσιούττας
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12, 19 και 26 Ιουνίου 2017. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την «Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και την Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών)».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, με το νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι επιχειρήσεις αλληλασφάλισης να μην υπόκεινται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όταν αντασφαλίζονται πλήρως σε αντασφαλιστική επιχείρηση που υπόκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

2. Η επιβολή υποχρέωσης προς τις ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, όταν προβαίνουν στον υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης, να χρησιμοποιούν τις τεχνικές πληροφορίες που προσδιορίζονται και δημοσιεύονται από τη European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).

3. Η επιβολή υποχρέωσης στον Έφορο Ασφαλίσεων να υποβάλλει στην EIOPA επί ετήσιας βάσης μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021 πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται μεταξύ άλλων:

α. με τη διαθεσιμότητα μακροπρόθεσμων εγγυήσεων σε ασφαλιστικά προϊόντα στην αγορά της Δημοκρατίας,

β. με τον αριθμό των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν την προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης, την προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας, την παράταση της περιόδου ανάκαμψης και την υποενότητα μετοχικού κινδύνου με βάση τη διάρκεια και τα μεταβατικά μέτρα,

γ. με τον αντίκτυπο που έχουν στην οικονομική θέση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων η προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης, η προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας, ο μηχανισμός συμμετρικής προσαρμογής στην επιβάρυνση του κεφαλαίου λόγω μετοχών, η υποενότητα μετοχικού κινδύνου με βάση τη διάρκεια και τα μεταβατικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο και με ανώνυμο τρόπο για κάθε επιχείρηση και

δ. με τον αντίκτυπο που οποιαδήποτε παράταση της περιόδου ανάκαμψης των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων έχει στην προσπάθεια για αποκατάσταση του επιπέδου ιδίων κεφαλαίων που καλύπτουν την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας ή τη μείωση του προφίλ για εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας.

4. Η επιβολή υποχρέωσης στις κυπριακές ασφαλιστικές επιχειρήσεις να ανακοινώνουν την τεχνική βάση υπολογισμού των ασφαλίστρων όσον αφορά την ασφάλιση ασθενείας ως υποκατάστατο κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση διεξαγωγής εργασιών σε άλλα κράτη μέλη.

5. Η ακολουθητέα διαδικασία από τον Έφορο Ασφαλίσεων σε σχέση με παραπομπή θεμάτων για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας στην EIOPA όσον αφορά ασφαλιστικούς ομίλους.

6. Η ακολουθητέα διαδικασία από τον Έφορο Ασφαλίσεων σε σχέση με παραπομπή θεμάτων για μη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας στην EIOPA όσον αφορά ασφαλιστικούς ομίλους.

7. Ο Έφορος Ασφαλίσεων ως αρχή εποπτείας του ασφαλιστικού ομίλου και στο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ εποπτικών αρχών για ασφαλιστικούς ομίλους να διαβιβάζει στις άλλες εποπτικές αρχές και στην EIOPA πληροφορίες για τη διακυβέρνηση, τη νομική και οργανωτική δομή.

8. Σε περίπτωση εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης, οι απαιτήσεις που ενδέχεται να προηγηθούν των προνομιακών απαιτήσεων να αντιστοιχούν σε περιουσιακά στοιχεία.

9. Σε περίπτωση εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης, για τα περιουσιακά στοιχεία να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων της ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζουν τα εμπράγματα δικαιώματα τρίτων, την επιφύλαξη κυριότητας και το συμψηφισμό.

10. Σε περίπτωση εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης, οι εξουσίες των διαχειριστών και των εκκαθαριστών να μην περιλαμβάνουν δικαίωμα χρήσης βίας ή δικαίωμα λήψης απόφασης επί νομικών διαδικασιών ή διαφορών.

11. Η εισαγωγή μεταβατικής διάταξης σε σχέση με παρεκκλίσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και την κατάργηση από τον Έφορο Ασφαλίσεων των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν.

Στο πλαίσιο της συζήτησης η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις με τις οποίες επιδιώκεται η διόρθωση αδυναμιών και παραλείψεων που εντοπίστηκαν με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε στη Δημοκρατία αιτιολογημένη γνώμη, με την οποία απαιτείται η ολοκλήρωση της εναρμόνισης με την Οδηγία 2009/138/ΕΚ μέχρι τις 18 Ιουλίου 2017.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών δήλωσε ότι η Οδηγία 2009/138/ΕΚ αποτελεί σύνθετη ευρωπαϊκή Οδηγία και υπήρξαν πολλές διαφωνίες για την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως η ίδια ανέφερε, στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν οι παρατηρήσεις του ΣΑΕΚ και με τη διαμόρφωση αυτού επιτυγχάνεται ορθότερη εναρμόνιση με τη σχετική Οδηγία. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν κυρίως τη λειτουργία των εποπτικών αρχών οι οποίες είναι επικεφαλής διασυνοριακών ασφαλιστικών/αντασφαλιστικών ομίλων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

28 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων