Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Γιώργος Τ. Γεωργίου Παύλος Μυλωνάς
Ευανθία Σάββα Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Νουρής Γιώργος Περδίκης
Πανίκος Λεωνίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαΐου και στις 12 Ιουνίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου, ώστε να καταργηθεί αφενός η προβλεπόμενη σε αυτόν απαίτηση για δήλωση από τα πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο του θρησκεύματός τους και αφετέρου η προβλεπόμενη αναγραφή του θρησκεύματος στο πιστοποιητικό γάμου που εκδίδεται μετά την τέλεση του γάμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, η υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία έχει κατά κύριο λόγο ως αντικείμενο τη θέσπιση διαδικασιών σε σχέση με τη σύναψη γάμου με βάση τους κανόνες της πολιτείας. Όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, το σχετικό νομοσχέδιο ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για σκοπούς συμμόρφωσης με τα πορίσματα σχετικής έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία καταγράφεται η θέση ότι η υποχρέωση αποκάλυψης των θρησκευτικών πεποιθήσεων προσώπου με βάση τις διατάξεις της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η εν λόγω υποχρέωση παραβιάζει τόσο την αρχή του σκοπού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την οποία κάθε επεξεργασία τους πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο καθορισμένων, σαφών και νόμιμων σκοπών, όσο και την αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας πρέπει να είναι συναφή, πρόσφορα και να μην υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι αναφορές στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία σε θρήσκευμα συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενδεχομένως να μην είναι συμβατές με τη νομοθεσία που διέπει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, με την επιβολή της υποχρέωσης αποκάλυψης σε δημόσιο έγγραφο των θρησκευτικών πεποιθήσεων των προσώπων που προτίθενται να συνάψουν ή έχουν συνάψει γάμο παραβιάζονται τα δικαιώματά τους σε σχέση με το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.

Επιπρόσθετα, με βάση και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η θρησκευτική ελευθερία πρέπει να προστατεύεται και ως δικαίωμα ενός προσώπου να μην αποκαλύπτει τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις του, επειδή αυτό θα έπληττε την ίδια την ουσία της θρησκευτικής ελευθερίας, με ενδεχόμενο το εν λόγω πρόσωπο να εκτίθεται σε κίνδυνο δυσμενών διακρίσεων.

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή δηλώνει ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, γιατί με αυτές επιτυγχάνεται η συμβατότητα της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου από την επιτροπή η τελευταία ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για ποικίλα ζητήματα αναφορικά τόσο με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου όσο και με την εφαρμογή της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της ανεξάρτητος βουλευτής κ. Παύλος Μυλωνάς τάσσονται εναντίον της ψήφισης νομοσχεδίου σε νόμο.

 

27 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων