Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Δημήτρης Δημητρίου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Κώστας Κωνσταντίνου Πανίκος Λεωνίδου
Ευανθία Σάββα Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Μαΐου και στις 14 Ιουνίου 2017. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμου, ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα:

1. H συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τη σύσταση υπ’ αριθμόν 6 της Financial Action Task Force (FATF) “Terrorist Financing Fact-Finding”, η οποία αφορά την εφαρμογή οικονομικών κυρώσεων σχετιζομένων με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

2. Η επιβολή υποχρέωσης για ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών για οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευθεί ή οποιαδήποτε δράση έχει πραγματοποιηθεί σε σχέση με τη συμμόρφωση προς τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

3. Η ποινικοποίηση παράβασης διατάξεων ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η σύσταση υπ’ αριθμόν 6 της FATF “Terrorist Financing Fact-Finding” δεσμεύει τη Δημοκρατία υπό την ιδιότητά της ως μέλους της επιτροπής “Moneyval” του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία είναι μέλος της FATF. Η εν λόγω σύσταση προτρέπει την εισαγωγή προνοιών στην εθνική νομοθεσία που να διαλαμβάνουν ρητά την υποχρέωση δέσμευσης κεφαλαίων, περιουσιακών και άλλων στοιχείων τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται από τα πρόσωπα, τις ομάδες ή τις οντότητες που περιλαμβάνονται στους καταλόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που αφορούν την τρομοκρατία, περιλαμβανομένων προσώπων και οντοτήτων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως επισημαίνεται στα ίδια στοιχεία, παρ’ όλο που το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν προβλέπει τέτοια υποχρέωση σε σχέση με πρόσωπα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιορίζεται στην εφαρμογή μέτρων που ενδυναμώνουν την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε τέτοιες περιπτώσεις, εντούτοις η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών έχει περιλάβει στο εθνικό δίκαιο εφαρμοστικές διατάξεις προς συμμόρφωση με τη σχετική σύσταση της FATF.

Ειδικότερα, οι πρόνοιες του νομοσχεδίου διαλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Επιβάλλεται υποχρέωση σε πρόσωπο που ασκεί χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες να δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τους οικονομικούς πόρους που ανήκουν ή ελέγχονται από πρόσωπο ή οντότητα που περιλαμβάνεται στον ενημερωμένο κατάλογο προσώπων, ομάδων ή οντοτήτων για τις οποίες εφαρμόζoνται οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κοινή Θέση του Συμβουλίου της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2001/931/ΚΕΠΠΑ)” και “Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/1693 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2016, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά των ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα και προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που συνδέονται μαζί τους, και για την κατάργηση της Κοινής Θέσης 2002/402/ΚΕΠΠΑ”.

2. Επιβάλλεται υποχρέωση, αντίστοιχη με την αναφερόμενη πιο πάνω, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου περιέρχονται με οποιοδήποτε τρόπο περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι που το εν λόγω πρόσωπο γνωρίζει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι ανήκουν ή ελέγχονται από πρόσωπο ή οντότητα που περιλαμβάνεται στον πιο πάνω αναφερόμενο κατάλογο προσώπων, ομάδων ή οντοτήτων.

3. Ποινικοποιείται η παράβαση οποιωνδήποτε διατάξεων ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποσκοπούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

4. Επιβάλλεται υποχρέωση, αφενός, σε πρόσωπο που ασκεί χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες να ενημερώνει τις εποπτικές αρχές και, αφετέρου, στις εποπτικές αρχές να ενημερώνουν το Υπουργείο Εξωτερικών για οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευθεί ή οποιαδήποτε δράση έχει πραγματοποιηθεί σε σχέση με τη συμμόρφωση προς τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

5. Παρέχεται εξουσία σε εποπτική αρχή να λάβει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέτρα, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 59(6) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, σε περίπτωση που πρόσωπο που υπόκειται στην εποπτεία της παραλείπει να συμμορφωθεί με την αναφερόμενη πιο πάνω υποχρέωση ενημέρωσης:

α. Να απαιτήσει από το εποπτευόμενο πρόσωπο να λάβει τέτοια μέτρα ως ήθελε καθορίσει η εποπτική αρχή για τη θεραπεία της κατάστασης εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου.

β. Να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι €200.000, αφού δώσει την ευκαιρία στο εποπτευόμενο πρόσωπο να ακουστεί, και, σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι €1.000 για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης.

γ. Να τροποποιήσει ή να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας εποπτευόμενου προσώπου.

δ. Να απαιτήσει την παύση ή απομάκρυνση από τη θέση του οποιουδήποτε συμβούλου, διευθυντή ή αξιωματούχου του εποπτευόμενου προσώπου, περιλαμβανομένων του προσώπου που κατέχει θέση Λειτουργού Συμμόρφωσης και των προσώπων που είναι επικεφαλής των μονάδων εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.

ε. Να επιβάλει το πιο πάνω αναφερόμενο διοικητικό πρόστιμο σε σύμβουλο, διευθυντή ή αξιωματούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως όλων όσων τέθηκαν ενώπιόν της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκε κατά της ψήφισης του νομοσχεδίου.

 

 

27 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων