Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Ηλίας Μυριάνθους
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 28ης Απριλίου και 23ης Ιουνίου 2017. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, ώστε να επιτευχθεί πληρέστερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Ειδικότερα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο επιδιώκεται η εναρμόνιση με το άρθρο 15 της πιο πάνω αναφερόμενης Οδηγίας, το οποίο περιλαμβάνει τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη όσον αφορά την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή την άσκησή της, ούτως ώστε να αποτρέπονται διακρίσεις που αφορούν ποσοτικούς ή εδαφικούς περιορισμούς, τη νομική μορφή, την κατοχή κεφαλαίου εταιρείας, τον περιορισμό της πρόσβασης σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών λόγω της ειδικής φύσης της δραστηριότητας, την απαγόρευση δημιουργίας πολλών εγκαταστάσεων στο ίδιο κράτος, την απαίτηση για ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων, τις ελάχιστες ή τις ανώτερες τιμές για συμμόρφωση του παρόχου, και την παράλληλη προσφορά από πάροχο και άλλης υπηρεσίας πέραν της δικής του. Οι πιο πάνω απαιτήσεις δεν πρέπει να εισαγάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις ανάλογα με την ιθαγένεια ή με την έδρα των επιχειρήσεων, πρέπει να δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο δημόσιου συμφέροντος και πρέπει να είναι κατάλληλες, για να εξασφαλίζεται η υλοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου. Επίσης, πρέπει να μην υπερβαίνουν το όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου και το ίδιο αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιτευχθεί με άλλα λιγότερο περιοριστικά μέτρα.

Συγκεκριμένα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 6Β της ισχύουσας νομοθεσίας, το οποίο καθορίζει ότι για σκοπούς εγγραφής μιας εταιρείας ως εταιρείας μελετών του ΕΤΕΚ όλοι οι συνέταιροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας πρέπει να είναι μέλη του ΕΤΕΚ και το σύνολο των μετόχων και των διοικητικών συμβούλων εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές πρέπει να είναι μέλη του ΕΤΕΚ, δηλαδή σε ποσοστό 100%. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις το ποσοστό αυτό μειώνεται από 100% σε 51% τουλάχιστον.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό εξέταση νομοσχέδιο, το τελευταίο παρέχει κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις τη δυνατότητα σε νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη και ασκούν το επάγγελμα της μηχανικής επιστήμης να καθίστανται μέλη σε εταιρείες μελετών του ΕΤΕΚ χωρίς την υποχρέωση εγγραφής σε αυτό.

Όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν, κατά την εναρμόνιση της ισχύουσας νομοθεσίας με την εν λόγω Οδηγία η υπό συζήτηση πρόνοια παρέμεινε σε εκκρεμότητα, λόγω της μη ολοκλήρωσης των διαβουλεύσεων που εν τω μεταξύ πραγματοποιούνταν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω εκκρεμότητας, στα πλαίσια αξιολόγησης του τομέα των υπηρεσιών από την τρόικα διαφάνηκε η ελλιπής συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ και για το λόγο αυτό το αρμόδιο υπουργείο κατέθεσε στη Βουλή το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προς πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες αυτής. Λόγω όμως της καθυστέρησης από πλευράς της Δημοκρατίας στη μεταφορά των εν λόγω προνοιών της Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε κατά της Δημοκρατίας με διαδικασία παράβασης, η οποία κατά τον παρόντα χρόνο βρίσκεται στο στάδιο της αιτιολογημένης γνώμης, της οποίας ο προβλεπόμενος χρόνος για συμμόρφωση έχει ήδη εκπνεύσει.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία τέθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, οι υποδείξεις της αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τη μείωση του αριθμού των συνεταίρων στις ομόρρυθμες και στις ετερόρρυθμες εταιρείες και τη μείωση του αριθμού των μετόχων στις ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές οι οποίοι θα είναι μέλη του ΕΤΕΚ.

2. Τη μείωση του ποσοστού του κεφαλαίου των ομόρρυθμων συνεταίρων και των μετοχών των ετερόρρυθμων συνεταίρων, καθώς και τη μείωση του ποσοστού των μετοχών στην περίπτωση των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με μετοχές που κατέχουν οι πιο πάνω αναφερόμενοι οι οποίοι θα είναι μέλη του ΕΤΕΚ.

3. Τη μείωση του ποσοστού των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και τη μείωση του ποσοστού των διοικητικών συμβούλων οι οποίοι θα είναι μέλη του ΕΤΕΚ.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι επιβάλλεται η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, καθότι, σε αντίθεση με όσα επιβάλλει η ευρωπαϊκή Οδηγία, η εθνική νομοθεσία εξακολουθεί να προβλέπει περιορισμούς στην εγγραφή μιας εταιρείας ως εταιρείας μελετών. Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό, διότι ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει για κατάθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη σχετική προσφυγή εναντίον της Δημοκρατίας λόγω μεγάλης καθυστέρησης στην ενσωμάτωση των διατάξεων της σχετικής Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη.

Η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι η διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πιο πάνω θέματα πραγματοποιήθηκε μαζί με το ΕΤΕΚ και ότι η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε οφειλόταν στις επιφυλάξεις που είχε το Επιμελητήριο για συγκεκριμένες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτές καταγράφονται στο έγγραφο αιτιολογημένης γνώμης που τέθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ, χωρίς να διαφωνεί με το σύνολο των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ανέφερε ότι κατά τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρξε διαφωνία όσον αφορά το ύψος του ποσοστού συμμετοχής των διοικητικών συμβούλων στο ΕΤΕΚ.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω επιφυλάξεων του ΕΤΕΚ, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ζήτησε από την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας να εξετάσει κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποδεχόταν υψηλότερα από τα προτεινόμενα ποσοστά συμμετοχής των διοικητικών συμβούλων που είναι μέλη του ΕΤΕΚ.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, ανταποκρινόμενη στις υποδείξεις της κοινοβουλευτικής επιτροπής, ζήτησε τις απόψεις επί του συγκεκριμένου θέματος της αρμόδιας λειτουργού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία απάντησε ότι η Επιτροπή εμμένει στις θέσεις της, όπως αυτές καταγράφονται στο έγγραφο αιτιολογημένης γνώμης που τέθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Εν τω μεταξύ, προτού κοινοποιηθεί η πιο πάνω απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το ΕΤΕΚ απέστειλε επιστολή στη Βουλή με την οποία εισηγήθηκε περαιτέρω τροποποιήσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούσαν το ποσοστό συμμετοχής ύψους 75% των διοικητικών συμβούλων στο ΕΤΕΚ και τη δυνατότητα ίδρυσης θυγατρικής εταιρείας στη Δημοκρατία από εταιρεία άλλου κράτους μέλους με τους ίδιους όρους που ισχύουν στο κράτος μέλος προέλευσής της.

Σε μεταγενέστερη συνεδρία, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του νομοσχεδίου από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τη λήψη τελικής απόφασης από αυτή, διαπιστώθηκε από τη γραμματεία της ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δε συνάδουν με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτές καταγράφονται στο έγγραφο αιτιολογημένης γνώμης που τέθηκε ενώπιόν της, και ως εκ τούτου ζητήθηκε από την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας να προβεί σε διόρθωση του εν λόγω κειμένου, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο συνέχισης της παράβασης.

Συναφώς, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας προέβη σε διόρθωση του κειμένου του νομοσχεδίου και κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τη λήψη τελικής απόφασης. Το νέο αναθεωρημένο κείμενο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό του ποσοστού σε 51% τουλάχιστον των συνεταίρων και του κεφαλαίου που τυχόν αυτοί κατέχουν και που απαιτείται να είναι μέλη του ΕΤΕΚ, προκειμένου για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες.

2. Τον καθορισμό του ποσοστού σε 51% τουλάχιστον των μετόχων και των μετοχών που αυτοί κατέχουν και που απαιτείται να είναι μέλη του ΕΤΕΚ, προκειμένου για ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές.

3. Την προσθήκη επιφύλαξης, ώστε, σε περίπτωση εταιρείας της οποίας οι μέτοχοι είναι μέλη σε πέραν του ενός κλάδους, τότε ποσοστό 51% τουλάχιστον του συνόλου των μετόχων και των μετοχών που αυτοί κατέχουν να είναι μέλη του ΕΤΕΚ και να κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

Σημειώνεται ότι στο νέο αναθεωρημένο κείμενο δεν περιλήφθηκε η πρόνοια που αφορά το ποσοστό συμμετοχής των διοικητικών συμβουλίων στο ΕΤΕΚ, έπειτα από υποδείξεις της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως:

1. υιοθετήσει το νέο αναθεωρημένο κείμενο σύμφωνα με τα πιο πάνω,

2. υιοθετήσει την εισήγηση του ΕΤΕΚ αναφορικά με τις θυγατρικές εταιρείες, όπως προαναφέρθηκε, και

3. προβεί σε μικρής έκτασης νομοτεχνικές βελτιώσεις για σκοπούς διασαφήνισης των προνοιών του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

28 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων