Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» και τους κανονισμούς «Οι περί Παραχώρησης Αφορολόγητου Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τo πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 19 Σεπτεμβρίου 2016 και 19 Ιουνίου 2017. Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοθετημάτων ενώπιον της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Τελωνείων του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογήν των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, σύμφωνα με το οποίο από την 1η Ιουλίου 2014 για τη χρήση καυσίμων για γεωργικούς σκοπούς πρέπει να καταβάλλεται τουλάχιστον το κατώτατο επίπεδο φορολογίας, όπως αυτό καθορίζεται στην Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο εισάγονται ρυθμίσεις με σκοπό την επικαιροποίηση των δασμολογικών κλάσεων των ενεργειακών προϊόντων και τη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, ώστε από την 1η Ιουλίου 2014 να επιβάλλονται στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) και στο φωτιστικό πετρέλαιο (kerosene) που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς ο ελάχιστος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, που ανέρχεται στα €21,00 ανά χίλια λίτρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας ενέκρινε αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για εφαρμογή ειδικού καθεστώτος για επιβολή μηδενικού φόρου κατανάλωσης σε ό,τι αφορά τη χρήση γεωργικού πετρελαίου, ωστόσο, από την 21η Δεκεμβρίου 2014 μέχρι σήμερα το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργικούς σκοπούς στη Δημοκρατία διατίθεται σε δικαιούχους χρήστες απαλλαγμένο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 149(5) του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, είναι η κατάργηση των περί Παραχώρησης Αφορολόγητου Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς Κανονισμών, ώστε να καταργηθεί η πλήρης απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς, όπως αυτή ισχύει σήμερα, και να επιτευχθεί συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογήν των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, σύμφωνα με τον οποίο από την 1η Ιουλίου 2014 επιβάλλεται στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς ελάχιστος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, που αντιστοιχεί σε €21,00 ανά χίλια λίτρα.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η φορολόγηση του πετρελαίου που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς, όπως αυτή προβλέπεται στον προτεινόμενο νόμο, δύναται να ρυθμιστεί με την έκδοση σχετικού διατάγματος από το Υπουργικό Συμβούλιο και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η κατάργηση των σχετικών ισχυόντων κανονισμών, οι οποίοι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμου.

Στα πλαίσια της συζήτησης των πιο πάνω νομοθετημάτων ο εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2014, ενέκρινε την επέκταση του καθεστώτος φορολόγησης του γεωργικού πετρελαίου, ώστε αυτό να καλύπτει και το πετρέλαιο κίνησης για οχήματα που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς, με στόχο την καταβολή ενίσχυσης στους δικαιούχους χρήστες χρωματισμένου πετρελαίου. Όπως ο ίδιος εκπρόσωπος σημείωσε, το ποσό της ενίσχυσης σύμφωνα με τη σχετική απόφαση θα υπολογίζεται από τη διαφορά που προκύπτει από τον υφιστάμενο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης που ανέρχεται στα €0,45 το λίτρο και του ελάχιστου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης που πρέπει να επιβάλλεται για γεωργικούς σκοπούς και ανέρχεται στα €0,021 το λίτρο για ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10% της ποσότητας γεωργικού πετρελαίου που καταναλώθηκε κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, λόγω αλλαγών που επήλθαν στο δασμολόγιο από την 1ηη Ιανουαρίου 2017 με τη διαφοροποίηση ορισμένων δασμολογικών κλάσεων προέκυψε ανάγκη τροποποίησης του κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα. Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2017, κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, στο οποίο ενσωματώνονται οι πιο πάνω τροποποιήσεις.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το σχέδιο ενίσχυσης, το οποίο υποβλήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο ως πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, αποτελεί αντισταθμιστικό μέτρο για τους γεωργούς και σημείωσε ότι προβλέπονται κριτήρια, για να καταστεί κάποιος δικαιούχος, αφού πρέπει να αποδείξει ότι η χρήση του πετρελαίου κίνησης γίνεται αποκλειστικά για γεωργικούς σκοπούς.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων νομοθετημάτων, εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς το ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης, καθώς και για τον καθορισμό ως βάσης για την παραχώρηση κρατικής ενίσχυσης της χρήσης χρωματισμένου πετρελαίου αντί του πετρελαίου κίνησης.

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για γεωργικούς σκοπούς μόνο στην περίπτωση που επιβληθεί ταυτόχρονα ο ελάχιστος φόρος κατανάλωσης. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το εν λόγω σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους χρωματισμένου γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς δεν έπρεπε να είχε υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς προηγουμένως να προωθηθεί και να ψηφιστεί σχετική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία να επιβάλλεται τουλάχιστον το κατώτατο επίπεδο φορολογίας στο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς, όπως αυτό καθορίζεται στην Οδηγία 2003/96/ΕΚ.

Συναφώς, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, την οποία κοινοποίησε στην επιτροπή, ζήτησε την απόσυρση του εν λόγω σχεδίου ενίσχυσης, καθότι ουδέποτε τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία αυτό αποστάλθηκε.

Τοποθετούμενος επί των θεμάτων που εγείρονται συνεπεία των επιφυλάξεων των αγροτικών οργανώσεων σύμφωνα με τα πιο πάνω, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δήλωσε ότι πρόθεση του αρμόδιου υπουργείου είναι όπως δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης θεωρούνται όσοι μέχρι σήμερα ελάμβαναν κρατική ενίσχυση και θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών, ενώ, σε ό,τι αφορά το σχέδιο κρατικής ενίσχυσης, σημείωσε ότι αυτό βασίζεται στο χρωματισμένο πετρέλαιο, καθότι αυτό αποτελεί την καλύτερη ένδειξη σε σχέση με το τι συνιστά γεωργική απασχόληση.

Στο στάδιο της εξέτασης των υπό αναφορά νομοθετημάτων την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Η εξουσία που παραχωρείται στο αρμόδιο υπουργείο για έκδοση διαταγμάτων που να ρυθμίζουν τους δικαιούχους αφορολόγητου πετρελαίου για γεωργικούς σκοπούς λόγω της κατάργησης των σχετικών κανονισμών.

2. Η ετοιμασία από το αρμόδιο υπουργείο νέου σχεδίου κρατικής ενίσχυσης, το οποίο να περιλαμβάνει πρόσθετες κατηγορίες δικαιούχων.

3. Η παραχώρηση μεταβατικής περιόδου για την έναρξη της ισχύος των νομοθετημάτων, ώστε να παρασχεθεί στο αρμόδιο υπουργείο ο απαραίτητος χρόνος για την ετοιμασία νέου σχεδίου κρατικής ενίσχυσης.

Αναφορικά με το θέμα της κατάργησης των ισχυόντων κανονισμών, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι αυτοί εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις παλαιότερης νομοθεσίας και ότι σε συνάρτηση με την προώθηση του εν λόγω νομοσχεδίου στο παρόν στάδιο κρίνεται αναγκαία η κατάργησή τους. Σημείωσε περαιτέρω ότι τα κριτήρια για τους δικαιούχους, όπως αυτά προβλέπονται στους υπό κατάργηση κανονισμούς, θα ενσωματωθούν σε υπουργικά διατάγματα.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων, αφού συμφώνησε με τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, πρόσθεσε ότι με την έκδοση διαταγμάτων για τους δικαιούχους παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στο αρμόδιο υπουργείο ως προς τον καθορισμό των κριτηρίων.

Σε ό,τι αφορά το θέμα για την ετοιμασία νέου σχεδίου κρατικής ενίσχυσης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δήλωσε ότι αυτό μπορεί να υλοποιηθεί, εφόσον δοθεί στο αρμόδιο υπουργείο ο απαραίτητος χρόνος από την ημερομηνία ψήφισης των υπό αναφορά νομοθετημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε όπως τροποποιηθούν τα κείμενα του νομοσχεδίου και των κανονισμών και όπως προστεθεί μεταβατική διάταξη, ώστε αυτά να τεθούν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Περαιτέρω, η επιτροπή αποφάσισε όπως τα υπό αναφορά νομοθετήματα τεθούν προς ψήφιση υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Τα διατάγματα που θα εκδοθούν για τη ρύθμιση των δικαιούχων χρωματισμένου πετρελαίου να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τα όσα προβλέπονται στους υπό κατάργηση κανονισμούς.

2. Να ετοιμαστεί σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης σε γεωργούς που είναι δικαιούχοι χρωματισμένου πετρελαίου σύμφωνα με τις πρόνοιες των υπό κατάργηση κανονισμών για τη χρήση πετρελαίου κίνησης.

3. Να ετοιμαστεί νέο σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης σε γεωργούς οι οποίοι δεν επωφελούνται της χρήσης χρωματισμένου πετρελαίου, αλλά χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν.

Το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των θεμάτων στην ολομέλεια του σώματος.

 

28 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων