Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια και την πρόταση νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 14ης Σεπτεμβρίου 2015 και 19ης Ιουνίου 2017. Στα ίδια πλαίσια η επιτροπή εξέτασε σε μεταγενέστερο στάδιο την πρόταση νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τον κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7, 12 και 19 Ιουνίου 2017.

Στο στάδιο της συζήτησης των εν λόγω θεμάτων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) και ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης του ΟΧΣ να ρυθμίζονται και να συνάδουν προς τις διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου και των οδηγιών που εκδίδονται από την ΚΤΚ, καθώς και προς τις διατάξεις του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του Παραρτήματος του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου με τη διαγραφή από αυτό του νόμου που διέπει τη λειτουργία του ΟΧΣ.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η διεύρυνση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τον ΟΧΣ, ώστε ο οργανισμός να μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω, με στόχο να μην τίθεται σε δυσμενέστερη θέση έναντι άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων στον ανταγωνιστικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.

Σημειώνεται ότι μαζί με τα εν λόγω νομοσχέδια στη Βουλή κατατέθηκε επίσης νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Απαγόρευσης Πληρωμής Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015». Το εν λόγω νομοσχέδιο, με το οποίο σκοπείται η εξαίρεση του ΟΧΣ από τις διατάξεις της νομοθεσίας η οποία προβλέπει για την παγοποίηση της πλήρωσης θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, εξετάστηκε παράλληλα με τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος. Η επιτροπή, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιές του, κατά την τελευταία συνεδρία της επί του θέματος αποφάσισε τη μη προώθησή του στο παρόν στάδιο στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση για σκοπούς περαιτέρω μελέτης και εξέτασής του σε εύθετο χρόνο.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα νομοσχέδια του παραρτήματος, ο ΟΧΣ ιδρύθηκε από το κράτος και αποτελεί εξειδικευμένο αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της ΚΤΚ και τον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή. Βασικός σκοπός της ίδρυσής του είναι η παραχώρηση μακροπρόθεσμων δανείων σε οικογένειες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους ιδιόκτητη στέγη δίνοντας προτεραιότητα στις χαμηλές και μεσαίες εισοδηματικές τάξεις του πληθυσμού με την παροχή ευνοϊκών δανειοδοτικών όρων.

Σημειώνεται ότι για σκοπούς εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης των δανειοδοτικών του προγραμμάτων ο οργανισμός δέχεται καταθέσεις από το ευρύ κοινό. Ο ΟΧΣ διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της γενικότερης κοινωνικής και περιφερειακής πολιτικής του κράτους στο στεγαστικό τομέα, αναλαμβάνει τη διαχείριση σειράς κυβερνητικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων με κεφάλαια που κατατίθενται από το κράτος και, έπειτα από σχετική συμφωνία, διαχειρίζεται τα δάνεια που εγκρίνονται από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Το πρόβλημα που δημιουργείται έγκειται στο γεγονός ότι ο ΟΧΣ οφείλει να εφαρμόζει και να ακολουθεί τους ίδιους σχετικούς νόμους και τις οδηγίες της ΚΤΚ που διέπουν τις εργασίες όλων των αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων, τη στιγμή που ο οργανισμός δε λειτουργεί υπό το ίδιο καθεστώς με τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα.

Τα εν λόγω νομοσχέδια έχουν κατατεθεί στα πλαίσια της αντιμετώπισης και επίλυσης του προβλήματος αυτού.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο, όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί στη Βουλή, προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η δημιουργία θέσης αναπληρωτή γενικού διευθυντή.

2. Η συμμετοχή δύο εκτελεστικών μελών, δηλαδή του γενικού και του αναπληρωτή γενικού διευθυντή, στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΧΣ.

3. Ο διορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο του διοικητικού συμβουλίου του ΟΧΣ, το οποίο θα απαρτίζεται από επτά (7) μη εκτελεστικά μέλη και δύο (2) εκτελεστικά μέλη, ενώ σημειώνεται ότι μέχρι τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου, τον Ιούλιο του 2019, ο αριθμός των μελών θα ανέρχεται στα έντεκα (11), συμπεριλαμβανομένων των δύο (2) εκτελεστικών μελών.

4. Η τήρηση των κριτηρίων ικανότητας και καταλληλότητας που τίθενται από τη Μονάδα Διαχείρισης, καθώς και των κριτηρίων που καθορίζονται στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο και στις οδηγίες της ΚΤΚ για το διορισμό όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ο ΟΧΣ σε συνεννόηση με το αρμόδιο υπουργείο έκριναν ότι, αντί της θέσης αναπληρωτή γενικού διευθυντή, θα ήταν προτιμότερος και χρησιμότερος ο διορισμός δύο εκτελεστικών συμβούλων, ώστε να στελεχωθούν επαρκώς οι ανεξάρτητες μονάδες ελέγχου του οργανισμού.

Οι εν λόγω διορισμοί, που σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν θα πραγματοποιηθούν από την υφιστάμενη διευθυντική ομάδα, δε θα επιφέρουν οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος, ενώ παράλληλα με αναθεωρημένο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στην επιτροπή, καταργούνται οι πρόνοιες για τη δημιουργία της θέσης του αναπληρωτή γενικού διευθυντή.

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγονται επίσης πρόνοιες βάσει των οποίων ρυθμίζεται η διαδικασία διορισμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού, ο οποίος διενεργείται τελικά από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως αξιολογηθεί και εγκριθεί η ικανότητα και καταλληλότητα των υποψηφίων τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών όσο και από την ΚΤΚ. Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά το διορισμό του διοικητικού συμβουλίου ορίζει μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο αυτού.

Με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο, εφόσον τα θέματα διορισμού του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού θα ρυθμίζονται ειδικότερα από τον προτεινόμενο νόμο, σκοπείται η διαγραφή του οργανισμού από το παράρτημα του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου, βάσει του οποίου ρυθμίζονται θέματα διορισμού διοικητικών συμβουλίων οργανισμών δημόσιου δικαίου.

Ως αποτέλεσμα και σύμφωνα με τα προρρηθέντα, ο διορισμός του διοικητικού συμβουλίου θα γίνεται με βάση τον προτεινόμενο με το πρώτο νομοσχέδιο νόμο και συνεπώς θα συνάδει με τις διάφορες σχετικές νομοθεσίες, καθώς και με τις οδηγίες της ΚΤΚ οι οποίες διέπουν τη λειτουργία και τα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης των υπόλοιπων αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΧΣ εξέφρασε την επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού του οργανισμού, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της οικογένειας με προτεραιότητα στα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού.

Συναφώς, προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού παρίσταται ανάγκη διαφοροποίησης του σκοπού και του ρόλου του οργανισμού, ώστε να μην περιορίζεται μόνο στην παροχή στεγαστικών δανείων, αλλά να παρέχει και άλλες πρόσθετες δανειοληπτικές επιλογές, όπως φοιτητικά δάνεια και δάνεια για την κάλυψη ιατρικών εξόδων, εξαιρουμένης σε κάθε περίπτωση οποιασδήποτε μορφής καταναλωτικού δανείου.

Σύμφωνα με τον ίδιο πιο πάνω αρμόδιο, η ένταξη της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επέφερε την κατάργηση των θεσμοθετημένων προνομίων που εξασφάλιζαν στον οργανισμό χρηματοδοτικούς πόρους με χαμηλότερο κόστος, εντούτοις ο ΟΧΣ συνεχίζει την αποστολή του στα πλαίσια των περιορισμένων δυνατοτήτων που του παρέχουν τα στενά πλαίσια της νομοθεσίας βάσει της οποίας λειτουργεί.

Τα μέλη της επιτροπής επικροτώντας την προσφορά του ΟΧΣ, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμβολή του στη στήριξη και δανειοδότηση των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών τάξεων του κοινωνικού συνόλου, τόνισαν ότι πρέπει να συνεχίσει να επιτελεί το σημαντικό του ρόλο, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού τόσο της λειτουργίας του όσο και του σκοπού ίδρυσής του.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι εισηγητές της πρότασης νόμου κατέθεσαν την πρόταση νόμου που αναφέρεται στο επισυνημμένο παράρτημα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό αναφορά πρόταση νόμου, ο περιορισμός του ΟΧΣ αποκλειστικά στην παροχή δανείων για στεγαστικούς σκοπούς, καθώς και το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει αναπτυχθεί στον τραπεζικό τομέα αποτελούν παράγοντες που εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξή του, τη στιγμή που ανταγωνιστικά πιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν συνολικά πακέτα χρηματοδοτήσεων με υποθήκη την κατοικία.

Η μη ύπαρξη μιας ευρύτερης κατηγορίας προϊόντων σε προσφορά από τον οργανισμό αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη του πελατολογίου του. Συνεπώς, μια τέτοια προσέγγιση, που θα επιτρέψει στον ΟΧΣ να απευθυνθεί σε ευρύτερο πελατολόγιο με την εισαγωγή ολοκληρωμένων τραπεζικών λύσεων, πολύ πιθανόν να ενισχύσει τις προοπτικές του οργανισμού.

Η απουσία ολοκληρωμένων τραπεζικών λύσεων δημιουργεί ανταγωνιστικά μειονεκτήματα και οδηγεί στην απώλεια πελατών για τον ΟΧΣ, καθότι πελάτες με στεγαστικό δάνειο στον ΟΧΣ κατά το χρόνο ανανέωσης των πιστωτικών διευκολύνσεων ή/και αναζήτησης πρόσθετων χρηματοδοτήσεων, τις οποίες ο ΟΧΣ δεν μπορεί να ικανοποιήσει με το σημερινό επιχειρηματικό του πλαίσιο, έχουν ισχυρό κίνητρο για μεταφορά του δανείου τους σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, από το οποίο εξασφαλίζουν το σύνολο των πιστωτικών τους διευκολύνσεων με αντίστοιχη μεταφορά της υποθήκης στο άλλο ΑΠΙ.

Η διεύρυνση των προϊόντων και υπηρεσιών που θα προσφέρει ο οργανισμός στους πελάτες του αναμένεται σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία να συμβάλει μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:

1. Στην καλύτερη αξιοποίηση του μεγάλου πελατολογίου του οργανισμού με τη διεύρυνση της εισοδηματικής του βάσης.

2. Στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών των νοικοκυριών.

3. Στην ενίσχυση της συνέπειας των πελατών στην αποπληρωμή των δανείων τους.

4. Στον τερματισμό της απομόχλευσης του ενεργητικού του ΟΧΣ με τη συνεχιζόμενη μείωση του χαρτοφυλακίου των δανείων, καθώς και στο άνοιγμα νέου κύκλου ανάπτυξης του οργανισμού.

5. Στην αύξηση των εσόδων του οργανισμού.

Πέραν των στεγαστικών δανείων που παρέχονται ήδη από τον οργανισμό με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, με την πρόταση νόμου προτείνεται όπως ο οργανισμός επεκτείνει τις εργασίες του, ώστε μεταξύ άλλων να επενεχθούν τα ακόλουθα:

1. Να χορηγεί δάνεια για αγορά οικιστικού οικοπέδου.

2. Να χορηγεί δάνεια για εξοπλισμό κατοικίας και για συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας επί υποθήκη ή επί εγγυήσει καταθέσεων.

3. Να χορηγεί δάνεια για μερική ή ολική κάλυψη διδάκτρων ή άλλων εξόδων που συνδέονται άμεσα με ακαδημαϊκές σπουδές επί υποθήκη ή επί εγγυήσει καταθέσεων.

4. Να χορηγεί δάνεια για μερική ή ολική κάλυψη ιατρικών δαπανών επί υποθήκη ή επί εγγυήσει καταθέσεων.

5. Να χορηγεί όρια υπερανάληψης σε τρεχούμενους λογαριασμούς επί υποθήκη ή επί εγγυήσει καταθέσεων.

6. Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές επί εγγυήσει καταθέσεων.

7. Να εκδίδει χρεωστικές ή και πιστωτικές κάρτες.

Πέραν των πιο πάνω, με την πρόταση νόμου προτείνεται επιπρόσθετα όπως ο ΟΧΣ χορηγεί δάνεια με υποθήκη που δε δύναται να υπερβαίνουν το 80% της αξίας της υποθηκευμένης ακίνητης ιδιοκτησίας, αντί του 75% που ισχύει σήμερα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες των νομοσχεδίων και της πρότασης νόμου, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Αναφορικά με τα νομοσχέδια (υπ’ αριθμόν 1 και 2 του παραρτήματος), ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισής τους σε νόμο όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις τάσσονται εναντίον της ψήφισής τους σε νόμο. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος. Συναφώς, με την παρούσα έκθεση η επιτροπή υποβάλλει τα υπό αναφορά νομοσχέδια στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

2. Αναφορικά με την πρόταση νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, η επιτροπή τάσσεται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου υπ’ αριθμόν 1 του επισυνημμένου παραρτήματος σε νόμο, ο τίτλος της πρότασης νόμου πρέπει να διαμορφωθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017».

30 Ιουνίου 2017

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.

2. Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.

3. Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου).

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων