Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Μουσιούττας
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 15 Μαΐου και 26 Ιουνίου 2017. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, εκπρόσωποι του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση:

1. με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ και

2. με τα άρθρα 88 και 91 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι όροι και διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και η λειτουργία των κυπριακών επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), των ρυθμιζόμενων αγορών της Δημοκρατίας και των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων.

2. Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και η άσκηση δραστηριοτήτων από ΕΠΕΥ τρίτων χωρών μέσω της εγκατάστασης υποκαταστήματος στη Δημοκρατία.

3. Οι εξουσίες των αρμόδιων αρχών, η άσκηση της εποπτείας από αυτές και η συνεργασία τους με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και με τρίτες χώρες.

4. Η επιβολή ποινών από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η Οδηγία 2014/65/ΕΕ (Οδηγία MiFID II) αντικαθιστά την Οδηγία 2004/39/ΕΚ (Οδηγία MiFID I), η οποία μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο. Συναφώς, το νομοσχέδιο εισάγει τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ στην εθνική νομοθεσία με τη θέσπιση νέας νομοθεσίας και καταργεί τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο προτεινόμενος νόμος επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ενώ σε σχέση με τις διατάξεις της υπό κατάργηση νομοθεσίας επιφέρει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

1. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου, ώστε να υπαχθούν σε αυτό νέα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως τα δικαιώματα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, νέα επενδυτικά προϊόντα, όπως οι δομημένες καταθέσεις, νέα κατηγορία προσώπων τα οποία διενεργούν συναλλαγές δι’ ίδιον λογαριασμό και εφαρμόζουν τεχνική κατάρτισης αλγοριθμικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα και νέα επενδυτική υπηρεσία σχετικά με τη διαχείριση ενός νέου τόπου διαπραγμάτευσης, του μηχανισμού οργανωμένης διαπραγμάτευσης.

2. Περιορίζονται οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του νόμου.

3. Διευρύνονται ο ρόλος και τα καθήκοντα των διοικητικών συμβουλίων των επενδυτικών εταιρειών, των διαχειριστών αγοράς και των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων.

4. Καθορίζονται αυστηρότερες υποχρεώσεις όσον αφορά τη διακυβέρνηση των προϊόντων τόσο για τους δημιουργούς όσο και για τους διανομείς τους.

5. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας.

6. Διαχωρίζεται η παροχή επενδυτικών συμβουλών σε ανεξάρτητη και μη ανεξάρτητη βάση και επιβάλλονται περαιτέρω περιορισμοί στη λήψη αντιπαροχών κατά τη διαχείριση χαρτοφυλακίων ή την παροχή επενδυτικών συμβουλών σε ανεξάρτητη βάση.

7. Καθορίζεται αυστηρότερος έλεγχος των πολιτικών αμοιβών και παροχών οικονομικών κινήτρων στο προσωπικό των επενδυτικών εταιρειών.

8. Εφαρμόζονται όρια θέσης σχετικά με το μέγεθος καθαρής θέσης που μπορεί να κατέχει ανά πάσα στιγμή ένα πρόσωπο σε παράγωγα επί εμπορευμάτων, από τα οποία εξαιρούνται οι μη χρηματοοικονομικές οντότητες όσον αφορά θέσεις που μειώνουν τους κινδύνους που συνδέονται άμεσα με την εμπορική τους δραστηριότητα.

9. Τροποποιείται η δομή των αγορών, ώστε η διαπραγμάτευση να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο σε οργανωμένες, κατάλληλα ρυθμιζόμενες αγορές, που διέπονται από μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι βασικές επιδιώξεις του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση του πλαισίου για τη ρύθμιση των αγορών χρηματοοικονομικών μέσων, της προστασίας των επενδυτών, της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας και η αντιμετώπιση των μη ρυθμιζόμενων αγορών. Περαιτέρω, δήλωσαν ότι στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου εμπίπτουν οι ΕΠΕΥ, οι διαχειριστές αγοράς, οι πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες μέσω της εγκατάστασης υποκαταστήματος εντός της Δημοκρατίας, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από άδεια λειτουργίας που τους χορηγήθηκε από την ΚΤΚ ή από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι με το νομοσχέδιο διασφαλίζεται η ορθή και πλήρης μεταφορά της Οδηγίας MiFID II στο εθνικό δίκαιο. Επισήμανε επίσης ότι η προθεσμία εναρμόνισης με την εν λόγω Οδηγία λήγει την 3η Ιουλίου 2017 και μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει το υπό αναφορά νομοσχέδιο να ψηφιστεί σε νόμο και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ενώ, περαιτέρω, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της επιδιωκόμενης εναρμόνισης πρέπει να εκδώσουν και τις αναγκαίες Οδηγίες.

Όπως ο ίδιος επισήμανε, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να αποφευχθεί η εκπρόθεσμη συμμόρφωση της Δημοκρατίας, η οποία δημιουργεί τον κίνδυνο προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον της Δημοκρατίας και επιβολής μεγάλων χρηματικών ποινών και προστίμων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο προτεινόμενος νόμος είναι μεγάλης σημασίας και ότι με την εφαρμογή του αναμένεται να επιτευχθεί βέλτιστη εκτέλεση στις συναλλαγές και μείωση των εξωχρηματιστηριακών πράξεων μέσω της ένταξής τους σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Επιπροσθέτως, η ίδια αξιωματούχος ενημέρωσε την επιτροπή ότι ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου καθορίζεται η 3η Ιανουαρίου 2018. Συνεπώς, παρέχεται επαρκής χρόνος στους εποπτευομένους να εναρμονιστούν με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τις επενδύσεις.

Η εκπρόσωπος της ΚΤΚ, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, εξέφρασε επιφυλάξεις σε σχέση με το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων για την εποπτεία και την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου μεταξύ της ΚΤΚ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και ειδικότερα για την ανάθεση στην ΚΤΚ των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται από πιστωτικά ιδρύματα. Επιπρόσθετα, δήλωσε ότι η ανάληψη όλων των αρμοδιοτήτων από μία εποπτική αρχή, αντί του διαχωρισμού τους σε δύο αρχές, θα καταστήσει την εποπτεία αποτελεσματικότερη και θα αποφευχθούν ενδεχόμενα αλληλοεπικάλυψης και ενδεχόμενες ασάφειες ως προς το εύρος των αρμοδιοτήτων της κάθε αρχής. Ως εκ τούτου, εισηγήθηκε όπως οι αρμοδιότητες που αφορούν την εποπτεία και την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου ανατεθούν εξ ολοκλήρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, αφού συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, εισηγήθηκε την τροποποίηση επιμέρους προνοιών του.

Ειδικότερα, η ίδια ενημέρωσε την επιτροπή ότι, με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι ΚΕΠΕΥ έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν κατάλληλους κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των στελεχών, υπαλλήλων και συνδεδεμένων προσώπων τους. Ωστόσο, στο νομοσχέδιο δεν ορίζεται η έννοια των προσωπικών συναλλαγών, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να δημιουργήσει ασάφεια σε σχέση με την εν λόγω υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ. Συναφώς, στο νομοσχέδιο πρέπει να περιληφθεί ερμηνεία του όρου “προσωπικές συναλλαγές” όπως αυτός περιλαμβάνεται στον υπό κατάργηση νόμο, βάσει του οποίου οι ΚΕΠΕΥ έχουν ετοιμάσει και εφαρμόζουν κώδικες προσωπικών χρηματιστηριακών συναλλαγών για σκοπούς καθοδήγησης του προσωπικού των εν λόγω εταιρειών και άλλων αρμόδιων προσώπων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου κατέθεσε τις απόψεις του και με γραπτό υπόμνημα, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2017.

Σε σχέση με το ζήτημα της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΚΤΚ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η ίδια πιο πάνω εκπρόσωπος δήλωσε ότι αυτό πρέπει να διασαφηνιστεί προς αποφυγήν περιπτώσεων αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων και ότι, μέχρι τη λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η ΚΤΚ πρέπει να συνεχίσει να εποπτεύει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα και να εκδίδει σχετικές οδηγίες προς τους εποπτευομένους.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν σε σχέση με τις απόψεις και επιφυλάξεις που εκφράστηκαν πιο πάνω τα ακόλουθα:

1. Η ΚΤΚ, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει τις επενδύσεις, εποπτεύει ήδη τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Η εισήγηση της ΚΤΚ για την ανάθεση όλων των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο προτεινόμενος νόμος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου χρήζει περαιτέρω εξέτασης και δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί εντός της δοθείσας προθεσμίας για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

2. Η περίληψη στο νομοσχέδιο ερμηνείας του όρου “προσωπικές συναλλαγές” δεν αποτελεί εναρμονιστική διάταξη, καθότι ο εν λόγω όρος δεν ερμηνεύεται στην Οδηγία MiFID II. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η περίληψη της ερμηνείας στο νομοσχέδιο. Για σκοπούς αντιμετώπισης των επιφυλάξεων του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου το ζήτημα αυτό θα μπορούσε να ρυθμιστεί με την έκδοση σχετικών κανόνων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου, η επιτροπή ζήτησε περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με τα μέτρα προστασίας των επενδυτών και την επιβολή ποινών σε περίπτωση παράβασης των προνοιών του νομοσχεδίου.

Σε σχέση με το ζήτημα της ενημέρωσης των επενδυτών, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δήλωσε ότι ευθύνη για την ενημέρωση των επενδυτών έχουν, πέραν των επενδυτών, και οι εταιρείες παροχής επενδυτικών προϊόντων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και επιβάλλει ποινές, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω εταιρείες δε συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών επισήμαναν ότι το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και προς το σκοπό αυτό έχουν περιληφθεί αυστηρότερες ρυθμίσεις σε σχέση με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, προβλέποντας μεταξύ άλλων την ενίσχυση των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας, την παροχή επενδυτικών συμβουλών, την παροχή πληροφοριών προς τους επενδυτές, καθώς και τους έλεγχους που θα διενεργεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σε σχέση με το ζήτημα της επιβολής ποινών, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι στον προτεινόμενο νόμο καθορίζονται αυστηρότερες ποινές σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επιβολή διοικητικού προστίμου ποσού ύψους μέχρι €5 εκατομ., σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση αυστηρότερου πλαισίου στον τομέα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της εκπροσώπου της ΚΤΚ σχετικά με την ανάληψη όλων των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον προτεινόμενο νόμο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κάλεσε τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών όπως, σε συνεργασία με την ΚΤΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, μελετήσουν το ζήτημα και ενημερώσουν την επιτροπή σχετικά.

Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2017, ενημέρωσε την επιτροπή ότι, έπειτα από μελέτη του θέματος με την ΚΤΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, κρίθηκε ότι, για να καταστεί δυνατή η νομοθετική ρύθμιση της ανάληψης όλου του φάσματος των αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, περιλαμβανομένης και της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, απαιτείται η ρύθμιση και άλλων συναφών θεμάτων τα οποία ενδεχομένως να άπτονται της αδειοδότησης, των οργανωτικών απαιτήσεων, της επιβολής κυρώσεων και της συνεργασίας μεταξύ της ΚΤΚ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Περαιτέρω, απαιτείται η πρόβλεψη των απαραίτητων μεταβατικών προνοιών, ώστε η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της ΚΤΚ που σχετίζονται με την εποπτεία της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου να επιτευχθεί με ομαλό τρόπο, χωρίς να επηρεαστεί η αγορά υπηρεσιών και οι εμπλεκόμενοι φορείς. Όπως σχετικά σημειώνεται, ενόψει της λήξης της εναρμονιστικής προθεσμίας στις 3 Ιουλίου 2017 και της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Δημοκρατίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος για τη σχετική διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

Επιπρόσθετα, με την ίδια επιστολή το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα αρχίσει αμέσως διεργασίες με την ενεργό συμμετοχή των εποπτικών αρχών με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με τις κατευθυντήριες γραμμές και το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για τη ρύθμιση του όλου ζητήματος.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι το κείμενο του νομοσχεδίου θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε:

1. να περιληφθούν σε αυτό ορισμένες βελτιώσεις για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με την Οδηγία MiFID ΙΙ, κατόπιν διευκρινίσεων που έλαβε το Υπουργείο Οικονομικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεταφορά επιμέρους προνοιών της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, και

2. να περιληφθεί σε αυτό μεταβατική πρόνοια με σκοπό τη συνέχιση της ισχύος ορισμένων διατάξεων του υπό κατάργηση νόμου οι οποίες αφορούν το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών και την κεφαλαιακή επάρκεια των ΚΕΠΕΥ.

Αναφορικά με την εισήγηση για διατήρηση ορισμένων διατάξεων του υπό κατάργηση νόμου, οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι στον υπό κατάργηση νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις οι οποίες εναρμονίζουν την εθνική νομοθεσία με ευρωπαϊκές Οδηγίες και αφορούν το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών και την κεφαλαιακή επάρκεια των ΚΕΠΕΥ. Οι εν λόγω διατάξεις θα ενσωματωθούν σε νέες σχετικές νομοθεσίες σε μεταγενέστερο στάδιο. Ως εκ τούτου, για την αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε νομοθετικού κενού μέχρι την ετοιμασία και ψήφιση αυτών σε νόμους πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ οι σχετικές διατάξεις της υπό κατάργηση νομοθεσίας.

Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση τα πιο πάνω, προχώρησε στην κατάθεση αναθεωρημένου κειμένου νομοσχεδίου, με το οποίο συμφώνησαν η ΚΤΚ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο όπως διαμορφώθηκε στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

28 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων