Αρχείο

    

Δεύτερη συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Παύλος Μυλωνάς
Ευανθία Σάββα Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Νουρής Γιώργος Περδίκης

Όπως είναι γνωστό, η πιο πάνω πρόταση νόμου υποβλήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση αρκετές φορές με δύο σχετικές εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2017 η πρώτη έκθεση και 16 Μαΐου 2017 η πρώτη συμπληρωματική έκθεση. Ωστόσο, στις 9 Ιουνίου 2017 η ολομέλεια του σώματος αποφάσισε την εκ νέου αναβολή της συζήτησης της πρότασης νόμου, με σκοπό την επανεξέτασή της από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, έπειτα από τη τελευταία αναβολή της συζήτησης της πρότασης νόμου στις 9 Ιουνίου 2017, την επανεξέτασε σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2017.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός και οι επιδιώξεις της εν λόγω πρότασης νόμου, καθώς και διάφορα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής της, προτού αναβληθεί η συζήτησή της από την ολομέλεια της Βουλής στις 9 Ιουνίου 2017, περιλαμβάνονται στις πιο πάνω αναφερόμενες εκθέσεις της επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κτηματομεσιτών Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να διασαφηνιστούν ορισμένες διατάξεις του.

Στο στάδιο της επανεξέτασης της πρότασης νόμου την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως οι τροπολογίες που κυκλοφόρησαν στις 26 Μαΐου 2017 και κατά πόσο θα μπορούσε να επιτευχθεί συναίνεση για ενσωμάτωση αυτών στο κείμενο της πρότασης νόμου, αλλά και η προτεινόμενη εισαγωγή ειδική διάταξης στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία σε σχέση με την εγγραφή υπό προϋποθέσεις ορισμένων προσώπων στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, κατά παρέκκλιση ορισμένων εν ισχύι διατάξεων σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα για εγγραφή στο εν λόγω μητρώο. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να συγκεραστούν οι αντικρουόμενες για επιμέρους ζητήματα απόψεις των μελών της επιτροπής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να διαμορφώσει εν μέρει το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε αυτό να διαλαμβάνει ότι η κατοχή πενταετούς πείρας σε σχέση με την κτηματομεσιτική εργασία, για σκοπούς εγγραφής υπό προϋποθέσεις ορισμένων προσώπων στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, όπως πιο πάνω αναφέρεται, να πιστοποιείται με την προσκόμιση από το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εγγραφή σχετικής βεβαίωσης για την καταβολή εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων σε σχέση με την εν λόγω εργοδότηση για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, παρά την πιο πάνω απόφασή της για διαμόρφωση του κειμένου της πρότασης νόμου, με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει την πρόταση νόμου στην ολομέλεια της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

22 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων