Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Ιουνίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με το άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με το νομοσχέδιο ρυθμίζεται το πλαίσιο διαδικασίας υποβολής καταγγελίας και επανόρθωσης για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών των καταναλωτών με πιστωτές ή/και μεσίτες πιστώσεων μέσω της ανάθεσης σχετικής αρμοδιότητας στο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το δικαίωμα καταναλωτή να υποβάλλει καταγγελία στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για σκοπούς επίλυσης διαφοράς του με πιστωτή ή/και μεσίτη πιστώσεων χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό ως προς το ύψος της διαφοράς, η οποία σχετίζεται με τα δικαιώματα του καταναλωτή και τις υποχρεώσεις του πιστωτή ή/και μεσίτη πιστώσεων.

2. Τον καθορισμό της δικαιοδοσίας του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου να επιλαμβάνεται καταγγελίας καταναλωτή.

3. Τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας από καταναλωτή και τη διαδικασία έκδοσης σχετικής απόφασης από το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.

4. Την υποχρέωση πιστωτή και μεσίτη πιστώσεων να καταβάλλουν ποσά σχετικά με την καταγγελία που υποβάλλεται από καταναλωτή και για την κάλυψη του κόστους παροχής υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων προς το Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης κατά την εξέταση καταγγελίας καταναλωτή.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη εναρμονιστεί με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ, με τον περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Kατοικία Νόμο του 2017 και τον περί Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017.

Όπως η ίδια δήλωσε, στο στάδιο της ετοιμασίας από την εκτελεστική εξουσία των σχετικών νομοθετημάτων για εναρμόνιση με την εν λόγω Oδηγία δεν κρίθηκε αναγκαία η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για εναρμόνιση με το άρθρο 39 της εν λόγω Οδηγίας για τη θέσπιση μηχανισμών επίλυσης διαφορών των καταναλωτών με πιστωτικούς φορείς ή/και μεσίτες πιστώσεων, καθότι θεωρήθηκε ότι το ζήτημα αυτό καλυπτόταν από τις υφιστάμενες διατάξεις του περί Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της περαιτέρω μελέτης του ζητήματος διαπιστώθηκε ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υποβολής παραπόνου στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης για επίλυση διαφοράς με τον περιορισμό ότι το ύψος αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €170.000, ενώ με βάση την Οδηγία 2014/14/ΕΕ δεν προβλέπεται οποιοσδήποτε χρηματικός περιορισμός για την υποβολή καταγγελίας προς επίλυση διαφορών καταναλωτών με πιστωτικούς φορείς και μεσίτες πιστώσεων.

Ως εκ τούτου, όπως η ίδια επισήμανε, με το νομοσχέδιο προτείνεται η ενσωμάτωση ειδικού μέρους στην ισχύουσα νομοθεσία για ρύθμιση της επίλυσης διαφορών καταναλωτή με πιστωτή ή/και μεσίτη πιστώσεων χωρίς χρηματικά όρια σχετικά με συμβάσεις πίστωσης που αφορούν την απόκτηση ακινήτων ή την υποθήκευση κατοικίας καταναλωτή, με σκοπό την ολοκλήρωση της μεταφοράς του ευρωπαϊκού κεκτημένου στο εθνικό δίκαιο.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι το νομοσχέδιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε περαιτέρω ρυθμίσεις πέραν των προβλεπόμενων από τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία και δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Όπως ο ίδιος επισήμανε, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται αυτόνομα σε σχέση με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζουν το δικαίωμα των καταναλωτών να υποβάλλουν παράπονο στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο υπό το χρηματικό περιορισμό των €170.000.

Επιπροσθέτως, ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με το κοινοτικό κεκτημένο μέχρι τον Ιανουάριο του 2017 και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της μη ολοκλήρωσης της εναρμόνισης αποφάσισε να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον της Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης εξέφρασε τις επιφυλάξεις του ως προς τις επιπτώσεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων στη λειτουργία του φορέα. Περαιτέρω, επιφυλάξεις εξέφρασε σε σχέση με την υποβολή καταγγελίας στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο χωρίς χρηματικό περιορισμό, καθότι, όπως δήλωσε, η εν λόγω ρύθμιση ενδεχομένως να αποβεί εις βάρος των μικρομεσαίων καταναλωτών.

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ότι οι πρόνοιες αυτού συνάδουν πλήρως με τις αρμοδιότητες του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκε την τροποποίηση των προνοιών του νομοσχεδίου που προβλέπουν την έκδοση οδηγιών από το διοικητικό συμβούλιο του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για τη ρύθμιση της διαδικασίας υποβολής καταγγελίας, ώστε οι εν λόγω οδηγίες να εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου δήλωσε ότι στόχος του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης πρέπει να είναι η επίλυση παραπόνων για διαφορές μικρότερου μεγέθους, με σκοπό τη στήριξη των μικρομεσαίων καταναλωτών που δε διαθέτουν εναλλακτικές επιλογές για την επίλυση των διαφορών τους με πιστωτικά ιδρύματα. Συναφώς, εισηγήθηκε τον καθορισμό ανώτατου χρηματικού ορίου για την υποβολή καταγγελίας κατ’ αναλογίαν των όσων προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την υποβολή παραπόνου επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτή και χρηματοοοικονομικής επιχείρησης.

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΠΡΟΔΑΤ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος μέλη της επιτροπής ζήτησαν μεταξύ άλλων περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου σε σχέση με την υποβολή καταγγελίας. Συναφώς, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε τα ακόλουθα:

1. Η ευρωπαϊκή Οδηγία με την οποία εναρμονίζεται η Δημοκρατία δεν προβλέπει τον καθορισμό οποιουδήποτε χρηματικού περιορισμού για την υποβολή καταγγελίας στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να καθοριστεί στο νομοσχέδιο οποιοδήποτε χρηματικό όριο σε σχέση με την υποβολή καταγγελίας.

2. Η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων από το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο σε σχέση με καταγγελία καταναλωτή και η δεσμευτικότητά τους θα ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο που τα ζητήματα αυτά ρυθμίζονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την εξέταση παραπόνου καταναλωτή. Ειδικότερα, οποιαδήποτε απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, για να είναι δεσμευτική, πρέπει να γίνεται ρητά αποδεκτή από τα εμπλεκόμενα μέρη. Σε περίπτωση που η απόφαση του Επιτρόπου γίνεται αποδεκτή, τότε θα μπορεί να επέλθει επανόρθωση σε σχέση με τη διαφορά με την εφαρμογή της εισήγησης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για αποκατάσταση, η οποία θα περιλαμβάνεται στην απόφασή του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος αποφάσισε να εισηγηθεί την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

21η Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων