Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Κυριακίδου Μαρίνος Μουσιούττας
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Ιουνίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου, ώστε να επιτευχθεί μερικώς η εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς.

Σημειώνεται ότι η χρονική δέσμευση για τη μεταφορά των προνοιών της πιο πάνω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο καθορίστηκε η 18η Ιανουαρίου 2016, ωστόσο το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 26 Μαΐου 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Υγείας, οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο ρυθμίσεις στοχεύουν στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του νοσηλευτή γενικής περίθαλψης και του μαιευτή και προνοούν τα ακόλουθα:

1. Διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς με την εισαγωγή της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας και ενός ειδικού μηχανισμού προειδοποίησης.

2. Εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και διαδικασίες.

3. Ενίσχυση της διαφάνειας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στα θέματα που αφορούν την πρόσβαση σε ρυθμιζόμενα επαγγέλματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

19 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων