Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους Μέλους μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Λουκαϊδης
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Κ. Γεωργίου
Ελένη Σταύρου Άγγελος Βότσης
Στέλλα Κυριακίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2017. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του ίδιου υπουργείου και του Υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση, με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος, της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους Μέλους μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, η οποία υπογράφηκε στις 6 Ιουλίου 2016 από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τον αντιπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ), κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 80.680 και ημερομηνία 19 Μαΐου 2016.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και την εισηγητική και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, ο ΕΟΔ είναι ένας ανεξάρτητος, διακυβερνητικός οργανισμός, που αποτελείται από είκοσι δύο μέλη, εδρεύει στο Παρίσι και συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση συμφωνίας πλαισίου που υπογράφηκε το 2004.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε το 2009 συμφωνία συνεργασίας με τον ΕΟΔ, διάρκειας πέντε ετών, η οποία αποτελεί το πρώτο προκαταρκτικό στάδιο από το σύνολο τριών σταδίων στην πορεία ενός κράτους για ένταξή του ως πλήρους μέλους του ΕΟΔ. Η υπό κύρωση συμφωνία αποτελεί το δεύτερο στάδιο συνεργασίας με τον ΕΟΔ και αποσκοπεί στο να προετοιμάσει τις ευρωπαϊκές χώρες να ενταχθούν ως πλήρη μέλη του ΕΟΔ.

Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι με την υπογραφή της συμφωνίας η Δημοκρατία θα καταβάλλει στον ΕΟΔ ετήσια χρηματική συνδρομή ύψους περίπου €1,35 εκατομ., της οποίας ποσό ίσο με το 85% θα επιστρέφεται στη Δημοκρατία, υπό μορφή κάθετης χρηματοδότησης σε εγχώρια ερευνητικά και καινοτόμα προγράμματα, καθώς και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η Κύπρος θα μπορεί να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες και τα προγράμματα του ΕΟΔ και με τον τρόπο αυτό θα υπάρξουν νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της κυπριακής βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στην Κύπρο, αφού θα τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στις οποίες γίνεται χρήση των διαστημικών τεχνολογιών.

Σημειώνεται ότι η κύρωση της συμφωνίας πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την 5η Ιουλίου 2017, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό κύρωση συμφωνίας, εντός ενός έτους από την υπογραφή της πρέπει να καταβληθεί η συνδρομή στη Χάρτα του Σχεδίου για τα Ευρωπαϊκά Συνεργαζόμενα Κράτη Μέλη. Σε περίπτωση που η πιο πάνω αναφερόμενη συνδρομή δεν καταβληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, τότε η συμφωνία θα είναι άκυρη.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

 

20 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων