Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017» και «Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους
Σόλων Κασίνης Άννα Θεολόγου
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαΐου και στις 6 Ιουνίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, του ΕΤΕΚ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του Πανεπιστημίου UCLAN CYPRUS.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης με επιστολή του, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2017, η οποία ετοιμάστηκε σε συνεργασία και συνεννόηση με το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, παρέθεσε τις απόψεις τους σε σχέση με επιμέρους θέματα του πρώτου νομοσχεδίου.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου, για την πλήρη και αποτελεσματική εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμου για εναρμόνιση της νομοθεσίας αυτής με το άρθρο 23 της πιο πάνω Οδηγίας.

Ειδικότερα, με το πρώτο υπό εξέταση νομοσχέδιο σκοπείται η θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων που εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και συμβάλλουν στην ορθότερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επιπρόσθετα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να υποβάλλουν καταγγελίες εναντίον εμπόρων με τους οποίους συναλλάσσονται σε φορείς που παρέχουν αμερόληπτες, αποτελεσματικές, ταχείες και δίκαιες διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Συγκεκριμένα, προτείνονται μεταξύ άλλων νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την αναγνώριση φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και τις διαδικασίες που αυτοί θα ακολουθούν.

2. Το ρόλο της αρμόδιας αρχής και τις κυρώσεις που αυτή δύναται να επιβάλλει.

3. Τη συνεργασία μεταξύ των φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και την ενημέρωση των καταναλωτών για τις διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η ανάγκη αντικατάστασης της υφιστάμενης νομοθεσίας με νέα νομοθεσία προέκυψε κατόπιν παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Κυπριακή Δημοκρατία ότι η εναρμόνιση με αριθμό διατάξεων της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ ήταν ανεπαρκής, λανθασμένη και ατελής.

Η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με την πιο πάνω Οδηγία μέχρι την 9η Ιουλίου 2015, ωστόσο τα εν λόγω νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 5 Μαΐου 2017 και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία παράβασης EU-Pilot EUP (2016) 8922 εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο στάδιο της εξέτασης των νομοσχεδίων από την επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού ανέλυσε τις βασικές προτεινόμενες ρυθμίσεις τους, διευκρίνισε ότι η αντικατάσταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου κρίθηκε αναγκαία λόγω λανθασμένης εκτίμησης που είχε γίνει στη βάση της εναρμόνισης με τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία.

Τοποθετούμενη επί των προνοιών των νομοσχεδίων, η εκπρόσωπος της ΡΑΕΚ εξέφρασε τη σύμφωνο γνώμη της με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αυτών και παράλληλα εισηγήθηκε όπως τροποποιηθεί σχετική πρόνοια του πρώτου νομοσχεδίου, ώστε η ΡΑΕΚ να καθοριστεί ως αρμόδια αρχή για θέματα φυσικού αερίου.

Το ΕΤΕΚ, τοποθετούμενο επί των προνοιών των νομοσχεδίων, με επιστολή του ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2017, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αυτών εισηγήθηκε τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό του συμβολικού τέλους για το οποίο γίνεται αναφορά στις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου, το οποίο καλούνται να καταβάλουν οι καταναλωτές για τις υπηρεσίες που θα τους παρέχουν οι φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

2. Το ενδεχόμενο χρηματοδότησης των φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για σκοπούς αποτελεσματικότερης λειτουργίας τους.

3. Την ανάγκη τροποποίησης του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου, για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του πρώτου υπό εξέταση νομοσχεδίου.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης με επιστολή του, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2017, η οποία, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, προτείνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό ξεχωριστής αρμόδιας αρχής για θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, όπως αυτά προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία του, η οποία δύναται να υλοποιηθεί δυνάμει του προτεινόμενου άρθρου 20 του πρώτου νομοσχεδίου.

2. Την ενσωμάτωση των προνοιών του πρώτου νομοσχεδίου στην οικεία νομοθεσία του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για σκοπούς αποφυγής πολυνομίας.

Τοποθετούμενος επί των προνοιών του πρώτου νομοσχεδίου, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε όπως τροποποιηθούν συγκεκριμένες πρόνοιές του, ώστε να καθίσταται υποχρεωτική για τον έμπορο η συμμετοχή στη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, στην περίπτωση που καταναλωτής προσφεύγει σε αυτήν.

Στη βάση των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου όπως σε συνεργασία με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας επανεξετάσουν τις πρόνοιες των νομοσχεδίων στα πλαίσια των εισηγήσεων που διατυπώθηκαν στην επιτροπή και, αν το θεωρήσουν σκόπιμο, να επανέλθουν με αναθεωρημένα κείμενα για σκοπούς ολοκλήρωσης της συζήτησής τους και λήψης τελικής απόφασης.

Συναφώς με τα πιο πάνω, ο εκπρόσωπος του καθ᾽ ύλην αρμόδιου υπουργείου σε συνεργασία με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας επανεξέτασαν τις πρόνοιες των δύο νομοσχεδίων επιφέροντας σε αυτά μικρής έκτασης νομοτεχνικές βελτιώσεις για σκοπούς σαφέστερης διατύπωσής τους και ακολούθως κατέθεσαν αναθεωρημένα κείμενα των νομοσχεδίων στην επιτροπή για ολοκλήρωση της συζήτησής τους και λήψη τελικής απόφασης.

Για εισηγήσεις που διατυπώθηκαν στην επιτροπή και δεν ενσωματώθηκαν στα πλαίσια της επανεξέτασης των νομοσχεδίων σύμφωνα με τα πιο πάνω ο εκπρόσωπος του αρμόδιου υπουργείου τοποθετήθηκε ως ακολούθως:

1. Σχετικά με την εισήγηση της ΡΑΕΚ να καθοριστεί ως αρμόδια αρχή για θέματα φυσικού αερίου, θεωρείται ορθότερο το θέμα να συζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο με όλους τους φορείς που ενδεχομένως να έχουν αντίστοιχες εισηγήσεις.

2. Σχετικά με την εισήγηση της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής για υποχρέωση του εμπόρου να συμμετέχει στη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, η οποία επιλέγεται από καταναλωτή, αφενός μεν κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την Οδηγία, αφετέρου δε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απορρίψει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και εκφεύγουν των προνοιών που της έχουν ήδη κοινοποιηθεί.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

21 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων