Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016» και τους κανονισμούς «Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τo πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από την 5η Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι την 7η Ιουνίου 2017, και τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Μαΐου και στις 7 Ιουνίου 2017. Στο στάδιο της συζήτησης επί των προνοιών των υπό αναφορά προτεινόμενων νομοθετημάτων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο Έφορος Φορολογίας, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς λειτουργούς, η πρόεδρος και τα μέλη του Εφοριακού Συμβουλίου και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να καταργηθεί το δικαίωμα ένστασης στον Υπουργό Οικονομικών και να υποκατασταθεί με δικαίωμα προσφυγής στο Εφοριακό Συμβούλιο, το οποίο εγκαθιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο εισάγονται ρυθμίσεις που καθορίζουν τα θέματα για τα οποία υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει προσφυγή, τη διαδικασία υποβολής προσφυγής, καθώς και τις προϋποθέσεις άσκησης του σχετικού δικαιώματος στο Εφοριακό Συμβούλιο.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) Κανονισμών, ώστε ο αριθμός των μελών του Εφοριακού Συμβουλίου να μειωθεί από πέντε σε δύο, πλέον ο πρόεδρος αυτού.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ο Έφορος Φορολογίας συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αυτού, εισηγήθηκε όμως αριθμό τροποποιήσεων, ώστε να παρέχεται σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο το δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής όπως αυτή προβλέπεται στον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο σε σχέση με βεβαίωση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Η πρόεδρος του Εφοριακού Συμβουλίου δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, καθώς και με την εισήγηση του Εφόρου Φορολογίας για τροποποίηση αυτού σε ό,τι αφορά το δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής στο Εφοριακό Συμβούλιο, η οποία, όπως η ίδια επισήμανε, πρέπει να ισχύει κατ’ αναλογίαν των σχετικών διατάξεων του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου.

Όπως η ίδια αξιωματούχος επισήμανε, το Εφοριακό Συμβούλιο αποτελεί ανεξάρτητο συλλογικό διοικητικό όργανο με αρμοδιότητα εξέτασης ιεραρχικών προσφυγών κατά του κύρους των αποφάσεων του Εφόρου Φορολογίας. Συναφώς, σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο κρίνει ότι η φορολογία που του επιβλήθηκε είναι λανθασμένη και δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας με τον Έφορο Φορολογίας, έχει δικαίωμα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η οποία αρχίζει να προσμετρά από την ημέρα που αυτό λαμβάνει γνώση για την τελική απόφαση του εφόρου, να καταχωρίσει στο Εφοριακό Συμβούλιο σχετική ιεραρχική προσφυγή.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, εισηγήθηκε τα ακόλουθα:

1. Το Εφοριακό Συμβούλιο να επιλαμβάνεται προσφυγών, εφόσον το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλει όλες τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία, και καταβάλει το μέρος του φόρου που έχει βεβαιωθεί από τον Έφορο Φορολογίας ως μη αμφισβητούμενος φόρος ή έχει προβλέψει για τη διευθέτηση αυτού.

2. Σε περίπτωση που απαιτείται κατάθεση εγγύησης έναντι καταβλητέου ποσού ΦΠΑ, αυτή να απαιτείται από το Εφοριακό Συμβούλιο και όχι από τον Έφορο Φορολογίας πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης υποβληθείσας ιεραρχικής προσφυγής.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου και στη βάση όλων όσα κατατέθηκαν από τους αρμοδίους κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων η δυνατότητα όπως υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο προσφεύγει και στο Διοικητικό Δικαστήριο, καθώς και ο περιορισμός των θεμάτων των οποίων θα επιλαμβάνεται το Εφοριακό Συμβούλιο στο πλαίσιο υποβληθείσας ιεραρχικής προσφυγής, ώστε αυτό να μην επιβαρυνθεί με δυσβάστακτο φόρτο εργασίας.

Συναφώς, η επιτροπή ζήτησε από την εκτελεστική εξουσία να προχωρήσει σε διαμόρφωση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε:

1. να ενσωματωθούν σε αυτό οι εισηγήσεις του Εφόρου Φορολογίας και του ΣΕΛΚ, οι οποίες είχαν κατατεθεί ενώπιόν της,

2. να παρασχεθεί η δυνατότητα σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο να προσφεύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο, αφού προηγουμένως προσφύγει στο Εφοριακό Συμβούλιο,

3. να περιοριστούν τα θέματα για τα οποία υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο δύναται να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αρχικά, με επιστολές του ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου και 18 Οκτωβρίου 2017, είχε εκφράσει επιφυλάξεις ως προς συγκεκριμένες εισηγήσεις του ΣΕΛΚ, στο τελικά διαμορφωμένο κείμενο το οποίο τέθηκε στην επιτροπή από το αρμόδιο υπουργείο ενσωματώθηκαν τόσο αυτές όσο και οι εισηγήσεις του Εφόρου Φορολογίας. Περαιτέρω, διευκρινίστηκε ότι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο δύναται να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο πριν από την υποβολή προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο. Επιπροσθέτως, στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου γίνεται διαχωρισμός των περιπτώσεων κατά τις οποίες υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλλει ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο και των περιπτώσεων κατά τις οποίες υποβάλλει ένσταση στον Έφορο Φορολογίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή του ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, ενημέρωσε την επιτροπή ότι το τελικά διαμορφωθέν κείμενο του νομοσχεδίου τροποποιήθηκε περαιτέρω, ώστε το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου το Εφοριακό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει νέα διοικητική πράξη ως αποτέλεσμα απόφασης αυτού να μειωθεί από έξι μήνες, που προβλεπόταν αρχικά, στις εξήντα (60) ημέρες.

Κατά τη συζήτηση των προτεινόμενων κανονισμών η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι ο Γενικός Ελεγκτής, στο πλαίσιο διαχειριστικού ελέγχου που το Εφοριακό Συμβούλιο διενήργησε κατά το έτος 2014 και αφού έλαβε υπόψη τον όγκο εργασίας του συμβουλίου, εισηγήθηκε τη μείωση του αριθμού των μελών του από πέντε σε δύο, πλέον του προέδρου, εισήγηση με την οποία συμφώνησε ο Υπουργός Οικονομικών.

Η πρόεδρος του Εφοριακού Συμβουλίου δήλωσε ότι, λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων που θα προκύψουν μετά τη θεσμοθέτηση της υποβολής προσφυγής στο Εφοριακό Συμβούλιο για θέματα βεβαίωσης ΦΠΑ, καθώς και για σκοπούς διασφάλισης της αμεροληψίας των αποφάσεων του συμβουλίου, ο αριθμός των μελών αυτού, πλέον του προέδρου, πρέπει να υπερβαίνει τα δύο.

Σύμφωνα επίσης με την πρόεδρο του Εφοριακού Συμβουλίου, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Εφοριακού Συμβουλίου, η οποία συνάδει και με την ενοποίηση του φορολογικού συστήματος, συνεπάγεται νέες απαιτήσεις και πρόσθετο όγκο εργασίας για το συμβούλιο. Συναφώς, ο ελάχιστος αριθμός μελών του Εφοριακού Συμβουλίου πρέπει να διαμορφωθεί κατά τρόπο που να μη δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα και να διασφαλίζεται η αμεροληψία των αποφάσεων του συμβουλίου.

Όπως η ίδια αξιωματούχος ανέφερε, το Εφοριακό Συμβούλιο αποτελεί διοικητικό όργανο το οποίο δεν έχει οργανική δομή και σε αυτό εργάζεται προσωπικό που βρίσκεται σε απόσπαση από το Τμήμα Φορολογίας.

Τέλος, η πρόεδρος του Εφοριακού Συμβουλίου δήλωσε ότι ο θεσμός του Εφοριακού Συμβουλίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την κοινωνία και το φορολογούμενο πολίτη και πρέπει να τύχει υποστήριξης και ενίσχυσης με πρόσθετο προσωπικό.

Σχολιάζοντας τα όσα επισήμανε η πρόεδρος του Εφοριακού Συμβουλίου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι, ενόψει των δεδομένων που δημιουργούνται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Εφοριακού Συμβουλίου, το υπουργείο δε φέρει ένσταση στην τεθείσα εισήγηση για τον αριθμό των μελών που θα συγκροτούν το συμβούλιο, ώστε να υπερβαίνει τα δύο, πλέον του προέδρου αυτού. Σημείωσε περαιτέρω ότι το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυσης του Εφοριακού Συμβουλίου με πρόσθετο υπαλληλικό προσωπικό.

Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε με την κατάθεση στην επιτροπή αναθεωρημένου κειμένου κανονισμών, ώστε ο αριθμός των μελών του Εφοριακού Συμβουλίου να ανέλθει από δύο σε τρία μέλη, πλέον του προέδρου. Παρά ταύτα, η επιτροπή στο τελικό στάδιο της συζήτησης αποφάσισε ότι το Εφοριακό Συμβούλιο πρέπει να συγκροτείται από τέσσερα μέλη, πλέον του προέδρου, διαμορφώνοντας ανάλογα το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, και υπέρ της έγκρισης των κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των θεμάτων στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, πρέπει να τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

 

 

 

21η Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων