Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Νίκος Νουρής Παύλος Μυλωνάς

Όπως είναι γνωστό, το πιο πάνω νομοσχέδιο υποβλήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση στις 26 Μαΐου και 9 Ιουνίου 2017 με σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2017. Ωστόσο, η ολομέλεια του σώματος αποφάσισε την αναβολή της συζήτησής του, με σκοπό τόσο την επανεξέτασή του από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή όσο και τη μελέτη από αυτήν των τροπολογιών που εν τω μεταξύ είχαν κατατεθεί επί του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, έπειτα από τη δεύτερη αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου στις 9 Ιουνίου 2017, το επανεξέτασε σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2017.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός και οι επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής του, προτού αναβληθεί η συζήτησή του από την ολομέλεια της Βουλής, περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, το οποίο ρυθμίζει τη σύσταση και λειτουργία σωματείων και ιδρυμάτων, ώστε να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί συμβατό με τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν στον τομέα αυτό. Παράλληλα, με το ίδιο νομοσχέδιο σκοπείται η κατάργηση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των λεσχών και συναφώς η κατάργηση του θεσμού των λεσχών.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως οι τροπολογίες που κυκλοφόρησαν μέχρι τις 9 Ιουνίου 2017 και κατά πόσο θα μπορούσε να επιτευχθεί συναίνεση για ενσωμάτωση αυτών στο κείμενο του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε να διαλαμβάνονται σε αυτό τα ακόλουθα:

1. Σύσταση σωματείου από τουλάχιστον είκοσι μέλη αντί δέκα μέλη που προβλέπεται στο κείμενο του νομοσχεδίου που προωθήθηκε αρχικά στην ολομέλεια και κατ’ επέκταση διάλυση αυτού σε περίπτωση που τα μέλη του μειώνονται σε λιγότερα του εν λόγω κατώτατου αριθμού.

2. Μη εγγραφή στο οικείο μητρώο σωματείων των ιδρυμάτων και ομοσπονδιών ή/και ενώσεων των οποίων ο σκοπός ή η λειτουργία στοχεύει ή τείνει να υπονομεύσει την Κυπριακή Δημοκρατία ή τους δημοκρατικούς θεσμούς.

3. Καθορισμός στο καταστατικό σωματείου της διαδικασίας εκλογής των αιρετών μελών του διοικητικού συμβουλίου του, όπου αυτό εφαρμόζεται, καθώς και της διάρκειας της θητείας των εν λόγω μελών.

4. Διασφάλιση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα μέλη σωματείου στο οποίο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού του, διενεργούνται εκλογές.

5. Δημοσίευση από τον έφορο σε δύο ημερήσιες εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν στη Δημοκρατία της διάλυσης σωματείου δυνάμει των προνοιών του προτεινόμενου νόμου.

6. Κατάργηση της άσκησης ορισμένων εξουσιών από το γενικό έφορο και απόδοσή τους στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όπως αυτές προβλέπονται σήμερα στην υπό αναθεώρηση βασική νομοθεσία.

7. Απαλλαγή ορισμένων σωματείων, ιδρυμάτων, ομοσπονδιών και ενώσεων από την υποχρέωση της τήρησης λογιστικών βιβλίων και του ελέγχου των λογαριασμών τους από εγκεκριμένο ελεγκτή, εφόσον τα ετήσια έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), αντί τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) που προβλέπεται στο κείμενο του νομοσχεδίου που προωθήθηκε αρχικά στην ολομέλεια.

8. Παροχή στις λέσχες που διέπονται από ειδικό νόμο μεταβατικής περιόδου ενός χρόνου, όπως προβλέπεται στο κείμενο του νομοσχεδίου που προωθήθηκε αρχικά στην ολομέλεια για όλα τα υφιστάμενα σωματεία και ιδρύματα, καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες λέσχες, οι οποίες δε διέπονται από ειδικό νόμο, αντί μεταβατικής περιόδου δύο χρόνων που προτείνεται με βάση το εν λόγω κείμενο.

Οι υπόλοιπες τροπολογίες που κυκλοφόρησαν μέχρι τις 9 Ιουνίου 2017 θα συζητηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, παρά την πιο πάνω απόφασή της για διαμόρφωση του κειμένου του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω, με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

21η Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων