Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Νίκος Νουρής Παύλος Μυλωνάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Ιουνίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του, υπό το φως της ολοκλήρωσης της καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα της διενέργειας της γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013. Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προτείνεται η μείωση του ποσοστού βάσει του οποίου επιβάλλεται ο ετήσιος φόρος επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας εντός των δημοτικών ορίων, από ενάμιση τοις χιλίοις (1,5‰) που ισχύει σήμερα σε μηδέν κόμμα είκοσι δύο τοις χιλίοις (0,22‰), ώστε να παραμείνουν σταθερά τα ποσά φορολογίας που επιβάλλονται για την κατοχή ακίνητης ιδιοκτησίας στους δήμους και κατ’ επέκταση τα έσοδα των δήμων που προέρχονται από την εν λόγω φορολογία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η επικαιροποίηση των τιμών των ακινήτων σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013 κρίθηκε αναγκαία, λόγω του εξαιρετικά μεγάλου χρονικού διαστήματος που παρήλθε από την προηγούμενη γενική εκτίμηση, η οποία έγινε την 1η Ιανουαρίου 1980. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, απώτερος στόχος της επικαιροποίησης ήταν η υλοποίηση του μέτρου που συμφωνήθηκε με την τρόικα για τη σύναψη δανειακής σύμβασης, το οποίο έχει περιληφθεί στο Μνημόνιο Συναντίληψης και αφορούσε τη διεξαγωγή γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013 μέχρι τα μέσα του 2014. Όπως επίσης επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει σε σχέση με την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα λόγω της καταχώρισης νέων αναπτύξεων ακίνητης ιδιοκτησίας στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, έχει διευρυνθεί η φορολογική βάση και γι’ αυτό υπάρχει η δυνατότητα για δικαιότερη κατανομή του σχετικού φορολογικού βάρους στους πολίτες.

Σημειώνεται ότι η εξέταση του νομοσχεδίου άρχισε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου, η οποία μελέτησε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στην παρουσία και άλλων εμπλεκόμενων φορέων σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 7 Ιουλίου 2014, και ακολούθως προωθήθηκε για ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής στις 10 Ιουλίου 2014 με σχετική έκθεση της επιτροπής. Ωστόσο, η ολομέλεια του σώματος αποφάσισε την αναβολή της συζήτησής του, προκειμένου να διευκρινιστούν περαιτέρω από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών ορισμένες από τις προτεινόμενες σε αυτό ρυθμίσεις.

Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου από την επιτροπή στην παρούσα βουλευτική περίοδο με τη νέα της σύνθεση, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε το ποσοστό βάσει του οποίου θα επιβάλλεται ο ετήσιος φόρος επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας εντός των δημοτικών ορίων να μειωθεί σε μηδέν κόμμα είκοσι τέσσερα τοις χιλίοις (0,24‰) αντί σε μηδέν κόμμα είκοσι δύο τοις χιλίοις (0,22‰) που προτείνεται με το νομοσχέδιο, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή. Επιπρόσθετα, με το εν λόγω αναθεωρημένο κείμενο προβλέπεται η εισαγωγή στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία καθίσταται απαγορευτική για το έτος 2017 τυχόν συνολική αύξηση του επιβαλλόμενου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας εντός των δημοτικών ορίων κάθε δήμου σε ποσοστό που υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) συγκριτικά με τον συνολικό φόρο που επιβλήθηκε από τους δήμους για το έτος 2016.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, το εν λόγω υπουργείο εισηγείται την πιο πάνω διαφοροποίηση του ποσοστού σύμφωνα με το οποίο θα επιβάλλεται ο υπό αναφορά δημοτικός φόρος, επειδή επιβάλλοντάς τον με βάση το ποσοστό του μηδέν κόμμα είκοσι δύο τοις χιλίοις (0,22‰) ενδέχεται να διαφοροποιηθεί το ύψος του επιβαλλόμενου φόρου από ορισμένους δήμους κατά τρόπο που να συνεπάγεται μειωμένα για αυτούς έσοδα από την εν λόγω φορολογία. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, η εισαγωγή στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία σχετικής πρόνοιας σύμφωνα με την οποία δε θα μπορεί οποιοδήποτε δήμος να επιβάλλει φορολογία η οποία να είναι συνολικά αυξημένη σε ποσοστό που υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) συγκριτικά με το έτος 2016 κρίνεται αναγκαία, ώστε να περιοριστούν σε λογικά επίπεδα οι συνολικές αυξήσεις της επιβαλλόμενης φορολογίας που θα επέφερε ο ενιαίος συντελεστής ύψους μηδέν κόμμα είκοσι τέσσερα τοις χιλίοις (0,24‰).

Πέραν των πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε στην επιτροπή στοιχεία κατά δήμο σε σχέση με τη συνολική αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας εντός των δημοτικών ορίων, το συνολικό ποσό φορολογίας που επιβλήθηκε για το έτος 2016 και το συνολικό ποσό φορολογίας που υπολογίζεται να επιβληθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτό αναθεωρήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τα πιο πάνω, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

 

 

21 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων