Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Ευανθία Σάββα
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Μαΐου και στις 7 Ιουνίου 2017. Στις συνεδριάσεις κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 8 και 27 του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμών, με στόχο τη μερική εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/81/ΕΚ.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς αντικαθίσταται η χρονική συχνότητα με την οποία υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος επικαιροποιημένες ορισμένες εκθέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, η μεταφορά του συνόλου των διατάξεων της πιο πάνω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Ιουλίου 2018, αλλά, για να καλυφθεί το νομικό κενό υποβολής των εθνικών απογραφών εκπομπών μέχρι τότε, ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τους υφιστάμενους οικείους κανονισμούς μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2017. Συνεπώς, τα συγκεκριμένα υπό εναρμόνιση άρθρα της Οδηγίας έπρεπε να μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2017. Λόγω καθυστέρησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε τη διαδικασία παράβασης κατά της Δημοκρατίας με προειδοποιητική επιστολή, η οποία λήφθηκε την 31η Μαρτίου 2017. Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 19 Μαΐου 2017.

Περαιτέρω, με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, οι προτεινόμενοι κανονισμοί αναμένεται να επιφέρουν μικρό επιπρόσθετο δημοσιονομικό κόστος, ενώ δεν επιβάλλουν οποιαδήποτε επιπρόσθετη επιβάρυνση στους επηρεαζόμενους οικονομικούς φορείς και επειδή, όπως έχει προαναφερθεί, χρήζει άμεσου χειρισμού, λόγω της υποχρέωσης της αρμόδιας αρχής για ετοιμασία των απαιτούμενων εκθέσεων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν προέβη σε διαβούλευση για τη σύνταξη των προτεινόμενων κανονισμών. Επιπροσθέτως των πιο πάνω, η εφαρμογή των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών θα γίνεται μέσω του μηχανισμού που υφίσταται ήδη στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο, ως αρμόδια αρχή, πιθανόν να χρειασθεί να επενδύσει σε νέο λογισμικό και να συνάψει συμφωνίες για πιθανές συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να μπορέσει να ετοιμάσει τις εκθέσεις αναφορικά με τις προβλέψεις για τα έτη 2030, 2040 και 2050.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

14 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων