Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους  κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Δημήτρης Δημητρίου
Μιχάλης Γιωργάλλας Γιώργος Κ. Γεωργίου
Ονούφριος Κουλλά Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 23 Μαΐου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατόν να εκπροσωπηθούν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός όλων των κανονισμών του επισυνημμένου παραρτήματος είναι η τροποποίηση των βασικών περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμών, των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών, των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών, των περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) Κανονισμών και των περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πατατόσπορου Κανονισμών, αντίστοιχα, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία 2016/317/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2016 για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ/, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ όσον αφορά την επίσημη επισήμανση των συσκευασιών σπόρων προς σπορά».

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς υπ’ αριθμόν 1 έως 4 του επισυνημμένου παραρτήματος, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του περί Σπόρων Νόμου, καθώς και με τους κανονισμούς υπ’ αριθμόν 5 του επισυνημμένου παραρτήματος, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, σκοπείται μεταξύ άλλων η προσθήκη της σειριακής αρίθμησης στις απαιτούμενες ενδείξεις που περιλαμβάνονται στην επίσημη ετικέτα των συσκευασιών των σπόρων προς σπορά, καθώς και στα σχετικά έγγραφα που τους συνοδεύουν.

Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών από την επιτροπή ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας υποστήριξε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις συμβάλλουν στην άσκηση αποτελεσματικότερου ελέγχου αναφορικά με τις επίσημες σημάνσεις που φέρουν οι σπόροι προς σπορά, καθώς και στην ενίσχυση της δυνατότητας ιχνηλασιμότητας των εν λόγω σπόρων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 της σχετικής Εκτελεστικής Οδηγίας, η προθεσμία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο ήταν η 31η Μαρτίου 2017, ωστόσο οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 5 Μαΐου 2017.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η επιτροπή, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Γεωργίας, επέφερε επιμέρους τροποποιήσεις στο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών, με σκοπό τη βελτίωσή τους από νομοτεχνικής άποψης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών του επισυνημμένου παραρτήματος, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί νομοτεχνικά.

 

 

13 Ιουνίου 2017

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

2. Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

3. Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

4. Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2017.

5. Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πατατοσπόρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων