Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Νίκος Νουρής Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέλλα Κυριακίδου  
Γιώργος Τ. Γεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Αδάμος Αδάμου Γιώργος Λουκαΐδης
Ειρήνη Χαραλαμπίδου Γιώργος Περδίκης
Γεώργιος Προκοπίου Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεών της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 27ης Απριλίου και 1ης Ιουνίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιoν της επιτροπής ο Υπουργός Υγείας, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου του, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ), της ΠΑΣΥΔΥ, της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), του Συνδέσμου Εκτάκτων και Συμβασιούχων Ιατρών Κύπρου (ΣΕΣΙΚ) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 46 του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμου του 2017, είναι η ρύθμιση του εργασιακού πλαισίου που θα εφαρμόζεται για το προσωπικό που θα προσληφθεί από τον αυτόνομο οργανισμό ο οποίος θα ιδρυθεί με βάση τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον Υπουργό Υγείας, το υπουργείο του, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του αυτόνομου οργανισμού που θα ιδρυθεί με βάση τις διατάξεις του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμου του 2017 και την τήρηση της δέσμευσής του ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για ετοιμασία του νομοθετικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τα εργασιακά θέματα της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ετοίμασε και κατέθεσε τους υπό συζήτηση κανονισμούς στη Βουλή.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε πρόσθετα ο ίδιος υπουργός, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς καθορίζονται οι όροι εργοδότησης των υπαλλήλων του οργανισμού, καθώς και οι διαδικασίες πρόσληψης, αξιολόγησης και πειθαρχικού ελέγχου αυτών. Περαιτέρω, με τις πρόνοιές τους αναμένεται να επιτευχθεί ένας σύγχρονος τρόπος διοίκησης και καλύτερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού, η οποία θα συμβάλει αφενός στην παροχή αναβαθμισμένης ποιότητας υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας και αφετέρου στη διοικητική και λειτουργική αναβάθμιση των κρατικών νοσηλευτηρίων, ώστε αυτά να καταστούν ανταγωνιστικά και ευέλικτα στα πλαίσια της επικείμενης εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας, τονίζοντας την ανάγκη απαλλαγής της δημόσιας υγείας από τις παθογένειες του δημόσιου τομέα, καθώς και ότι απαιτείται να δοθεί προοπτική στα δημόσια νοσηλευτήρια να ανταγωνιστούν τα ιδιωτικά, δήλωσε ότι με τους υπό συζήτηση κανονισμούς επιδιώκεται η δημιουργία ενός ευέλικτου εργασιακού περιβάλλοντος μέσα από το οποίο δε θα επηρεάζεται η ελεύθερη επιλογή των ήδη υπηρετούντων δημόσιων υπαλλήλων ως προς τη μετάβασή τους στο νέο υπό ίδρυση αυτόνομο οργανισμό. Περαιτέρω, διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι θα διατηρηθούν στο ακέραιο τα κεκτημένα δικαιώματα των δημόσιων υπαλλήλων που θα επιλέξουν να αποχωρήσουν από το δημόσιο τομέα και να ενταχθούν στο νέο οργανισμό.

Τέλος, ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε την ετοιμότητά του να διαβουλευθεί περαιτέρω με τις εμπλεκόμενες οργανώσεις σε σχέση με επιμέρους εισηγήσεις που υπέβαλαν για τροποποίηση του κειμένου των κανονισμών, σε μια προσπάθεια υιοθέτησής τους, νοουμένου όμως ότι αυτές δε διαφοροποιούν τη φιλοσοφία της σκοπούμενης από το υπουργείο του μεταρρύθμισης.

Ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στην επιτροπή ότι με τους υπό συζήτηση κανονισμούς οι όροι εργοδότησης και διάφορα άλλα εργασιακά ζητήματα ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ρυθμίζονται σε άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου λόγω των ιδιαιτεροτήτων στη λειτουργία του υπό ίδρυση οργανισμού. Το πεδίο εφαρμογής των υπό συζήτηση κανονισμών, ανέφερε πρόσθετα ο ίδιος, αφορά το προσωπικό που θα προσληφθεί στο νέο οργανισμό, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι με τους κανονισμούς αυτούς δεν επηρεάζονται οι όροι εργοδότησης ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων του δημοσίου, είτε αυτοί είναι έκτακτοι είτε είναι μόνιμοι υπάλληλοι. Οι υπό συζήτηση κανονισμοί, όπως επεξήγησε ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, παρουσιάζουν τις ακόλουθες καινοτομίες:

1. Οι υπάλληλοι του αυτόνομου οργανισμού που θα ιδρυθεί θα προσλαμβάνονται με συμβόλαια εργασίας ορισμένου χρόνου, με αυτόματη ανανέωση στη βάση υπηρεσιακών αναγκών και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

2. Όλες οι θέσεις που θα πληρωθούν στον υπό αναφορά οργανισμό θα είναι θέσεις πρώτου διορισμού.

3. Οι ρυθμίσεις σε σχέση με τα μισθολογικά ζητήματα και το ωράριο εργασίας είναι ευέλικτες.

Θέσεις εμπλεκομένων

Οι θέσεις/απόψεις/προβληματισμοί/εισηγήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων και οργανώσεων επί της φιλοσοφίας των κανονισμών παρουσιάζονται συνοπτικά ως ακολούθως:

1. Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών και Δημόσιων Υπηρεσιών Κύπρου ΣΕΚ

Οι εκπρόσωποι της υπό αναφορά ομοσπονδίας εισηγήθηκαν όπως εφαρμοστούν στους προτεινόμενους κανονισμούς τα συμφωνηθέντα μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ, Υπουργείου Υγείας και Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Συγκεκριμένα, επισήμαναν την ανάγκη εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, η οποία διαλαμβάνει ενιαίους όρους εργοδότησης τόσο για το υφιστάμενο ωρομίσθιο προσωπικό που θα μεταφερθεί στον πιο πάνω αναφερόμενο αυτόνομο οργανισμό όσο και για το νέο ωρομίσθιο προσωπικό που θα προσληφθεί σε αυτόν.

2. ΠΕΟ

Οι εκπρόσωποι της ΠΕΟ εξέφρασαν ορισμένες επιφυλάξεις σε επιμέρους πρόνοιες των κανονισμών, γιατί, όπως ανέφεραν, αυτοί χρήζουν διευκρινίσεων, γι’ αυτό και υποστήριξαν πως απαιτείται να διεξαχθεί περαιτέρω συζήτηση επί των προνοιών τους, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση επί του συνόλου των προνοιών αυτών.

Περαιτέρω, εξέφρασαν την άποψη ότι τόσο για το ωρομίσθιο προσωπικό που θα μεταφερθεί στο νέο οργανισμό όσο και για το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί σε αυτόν πρέπει να υπάρχει ενιαία συλλογική σύμβαση και κοινοί όροι απασχόλησης.

Τέλος, υποστήριξαν πως τα δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στο νέο οργανισμό πρέπει να διατηρηθούν στο ακέραιο.

3. ΔΕΟΚ

Ο εκπρόσωπος της ΔΕΟΚ δήλωσε ότι διαφωνεί με τη φιλοσοφία που διέπει τους κανονισμούς, γιατί εισάγονται σε αυτούς πρόνοιες που παραβιάζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ του προσωπικού, δημιουργώντας προσωπικό διάφορων ταχυτήτων σε ό,τι αφορά το καθεστώς εργοδότησης και τα εργασιακά τους δικαιώματα. Επιπρόσθετα, ανέφερε πως στους κανονισμούς εισάγονται πρόνοιες που υπονομεύουν το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης και της ισχύος των συλλογικών συμβάσεων, γιατί με αυτές προβλέπονται προσωπικά συμβόλαια και εκχωρούνται εξουσίες στη διοίκηση να καθορίζει τους όρους απασχόλησης.

4. ΠΑΣΥΚΙ

Οι εκπρόσωποι της υπό αναφορά συντεχνίας εξέφρασαν την έντονη απαρέσκειά τους για τη μη διεξαγωγή του απαιτούμενου διαλόγου, όπως ορίζεται στο σχετικό κώδικα εργασιακών σχέσεων. Περαιτέρω, εξέφρασαν επιφυλάξεις για τον τρόπο που θα επιτευχθεί λειτουργικά και διοικητικά η επιθυμητή συνέργεια μεταξύ του υφιστάμενου προσωπικού και του νέου προσωπικού που θα προσληφθεί, καθώς και της διοίκησης του νέου αυτονομημένου οργανισμού και ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.

5. ΠΑΣΥΔΥ

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ, αναγνωρίζοντας ότι η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων αποτελεί προϋπόθεση για τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, δήλωσε ότι σε σχέση με τα εργασιακά ζητήματα πρέπει να διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα, τα ωφελήματα και οι όροι εργοδότησης του προσωπικού που θα αποσπαστεί στον αυτόνομο οργανισμό και η διατήρηση της δημοσιοϋπαλληλικής του ιδιότητας. Περαιτέρω, ανέφερε πως ο χρόνος υπηρεσίας όλων των υπηρετούντων δημόσιων υπαλλήλων που θα επιλέξουν να καταστούν υπάλληλοι του νέου οργανισμού πρέπει να αναγνωριστεί. Τέλος, υποστήριξε πως πρέπει να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλίδες για την ομαλή συνύπαρξη των υπαλλήλων, τόσο των αποσπασμένων δημόσιων υπαλλήλων στα αυτονομημένα νοσηλευτήρια όσο και των νέων υπαλλήλων που θα προσληφθούν στον οργανισμό, σε σχέση με ζητήματα διοικητικής υπαγωγής και ιεραρχικής σχέσης στο χώρο εργασίας τους.

6. ΠΑΣΥΝΟ

Οι εκπρόσωποι της συντεχνίας των νοσηλευτών εξέφρασαν απογοήτευση για τη μη ολοκλήρωση του διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης και των εμπλεκόμενων φορέων. Περαιτέρω, εξέφρασαν επιφυλάξεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες των κανονισμών και γι’ αυτό ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις σε σχέση με ζητήματα που αφορούν κυρίως τη στελέχωση του νέου οργανισμού και την αξιολόγηση, τις απολαβές, το χρόνο εργασίας και τις άδειες των υπαλλήλων του.

Τέλος, εισηγήθηκαν την εισαγωγή προνοιών στους κανονισμούς που αφορούν το συνδικαλισμό εντός του οργανισμού.

7. Σύνδεσμος Εκτάκτων και Συμβασιούχων Ιατρών Κύπρου

Οι εκπρόσωποι του υπό αναφορά συνδέσμου υποστήριξαν πως πρέπει να επιδιωχθεί η σύναψη ελκυστικών συμβολαίων με τους γιατρούς, ώστε μακροπρόθεσμα να υπάρξει βούληση για να υπογραφούν συμβόλαια από όλους τους εργαζόμενους ιατρούς και να μην υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες ιατρών. Συναφώς, όπως δήλωσαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, με την ύπαρξη διαφορετικών κατηγοριών εργαζομένων ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας προστριβών και συνεπώς έλλειψης συνεργασίας μεταξύ τους, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Τέλος, ζήτησαν άμεση εξομοίωση των συμβασιούχων με τους μόνιμους ιατρούς, ώστε να καταργηθεί το φαινόμενο της ύπαρξης ιατρών πολλών ταχυτήτων.

8. Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων

Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων ζήτησε όπως ολοκληρωθεί άμεσα η όποια διαβούλευση του Υπουργείου Υγείας με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και προωθηθούν άμεσα όλα τα σχετικά με το ΓΕΣΥ νομοθετήματα προς ψήφιση από τη Βουλή, ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο η μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας και η εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε αξιοπρεπείς και ποιοτικές υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών, επισημαίνεται ότι ορισμένες από τις εμπλεκόμενες οργανώσεις υπέβαλαν γραπτώς στην επιτροπή τις θέσεις, τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις εισηγήσεις τους επί των προνοιών των κανονισμών, ορισμένες από τις οποίες υιοθετήθηκαν από το αρμόδιο υπουργείο και την επιτροπή και ενσωματώθηκαν στο κείμενο των κανονισμών.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι κατατέθηκαν στην επιτροπή υπομνήματα με τις θέσεις όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης από την επιτροπή και βρίσκονται αρχειοθετημένα στο Αρχείο της Βουλής και στη διάθεση κάθε μέλους της.

Στο στάδιο της περαιτέρω μελέτης των κανονισμών από την επιτροπή, ο Υπουργός Υγείας πραγματοποίησε εκ νέου συναντήσεις και περαιτέρω διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις οργανώσεις, με στόχο την επίλυση των διάφορων ζητημάτων για τα οποία διατυπώθηκαν διαφωνίες, ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν μέγιστη συναίνεση επί του κειμένου των κανονισμών που θα τεθούν προς έγκριση από τη Βουλή.

Σε μεταγενέστερο στάδιο ο Υπουργός Υγείας ενημέρωσε την επιτροπή ότι, έπειτα από διαβουλεύσεις του ιδίου και των εμπλεκόμενων πλευρών, επήλθε συμφωνία επί ορισμένων ζητημάτων, γι’ αυτό και το υπουργείο του ετοίμασε αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών στη βάση των συμφωνηθέντων, το οποίο και υπέβαλε στην επιτροπή.

Ειδικότερα, οι κυριότερες τροποποιήσεις που επήλθαν στο κείμενο των κανονισμών, ανέφερε ο υπουργός, συνίστανται στα ακόλουθα:

1. Διαμορφώθηκαν οι κατηγορίες του προσωπικού με το οποίο θα στελεχώνεται ο νέος αυτόνομος οργανισμός ως ακολούθως:

α. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι θα αποσπαστούν.

β. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι εντός δεκαοκτώ μηνών από την προσφορά του συμβολαίου θα μπορούν να αποφασίσουν κατά πόσο επιθυμούν να μεταφερθούν στο νέο οργανισμό.

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που θα αφυπηρετήσουν από τη δημόσια υπηρεσία εντός του πιο πάνω χρονικού διαστήματος των δεκαοκτώ μηνών θα διατηρήσουν το μισθό τους και δε θα πλεονάζουν.

γ. Έκτακτοι ορισμένου και αορίστου χρόνου οι οποίοι θα αποφασίσουν επίσης εντός δεκαοκτώ μηνών αν επιθυμούν να μεταφερθούν στο νέο οργανισμό, οπόταν και θα υπογράψουν τα σχετικά συμβόλαια.

Διευκρινίζεται ότι όσοι θα θελήσουν να παραμείνουν δημόσιοι υπάλληλοι θα υπάγονται στον οργανισμό αλλά στη βάση του δημοσιοϋπαλληλικού καθεστώτος, έτσι ώστε να διασφαλίζονται όλοι οι όροι εργοδότησής τους και η συνέχεια της απασχόλησής τους.

δ. Το ωρομίσθιο προσωπικό το οποίο θα μεταφερθεί στο νέο οργανισμό.

ε. Το νέο προσωπικό το οποίο θα προσληφθεί από τον οργανισμό.

2. Καθορίστηκε ότι στο νέο οργανισμό θα γίνεται μόνο απόσπαση δημόσιων υπαλλήλων και δε θα γίνονται μετακινήσεις ή μεταθέσεις δημόσιων υπαλλήλων.

3. Ικανοποιήθηκαν επιμέρους αιτήματα των εμπλεκόμενων φορέων, που συνίστανται στην καταβολή τιμαριθμικού επιδόματος στους υπαλλήλους του οργανισμού, στην παραχώρηση σε αυτούς μισθοδοτικής αύξησης ανά τριετία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η απόδοση των υπαλλήλων θα αξιολογείται αρνητικά δύο φορές κατά την εν λόγω περίοδο, όπου δε θα λαμβάνουν την εν λόγω αύξηση, καθώς και στην παράταση της καταβολής σε αυτούς επιδόματος άδειας ασθενείας για διάρκεια μέχρι έξι μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.

Σημειώνεται ότι, καταθέτοντας στην επιτροπή το πιο πάνω αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών, ο Υπουργός Υγείας, για να καθησυχάσει την κυριότερη ανησυχία όλων των εργαζομένων για το ζήτημα της διασφάλισης της εργασίας τους, προέβη σε δήλωση σύμφωνα με την οποία ο υφιστάμενος αριθμός των θέσεων που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό για τα δημόσια νοσηλευτήρια θα αποτελεί την ελάχιστη δομή που θα ισχύει για τους υπηρετούντες υπαλλήλους του αυτόνομου οργανισμού, περιλαμβανομένων των αποσπασμένων δημόσιων υπαλλήλων, για πέντε χρόνια τουλάχιστον από την έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων κανονισμών.

Περαιτέρω, ο ίδιος υπουργός δήλωσε πως, σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία επιλέξει να απολέσει το δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς και να εργοδοτηθεί με νέο συμβόλαιο από τον οργανισμό, οι δομές θα δύναται να διαφοροποιούνται και να αναπροσαρμόζονται, τηρώντας όμως την ίδια τουλάχιστον αναλογία θέσεων εισδοχής και θέσεων προαγωγής με την υφιστάμενη σε όλα τα επίπεδα ανελικτικών θέσεων. Παράλληλα, τόνισε ότι ο συνολικός αριθμός των θέσεων δε θα δύναται ανά πάσα στιγμή να διαφοροποιηθεί προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου των πέντε ετών.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα εργασιακά ζητήματα που απασχολούν όλους τους κλάδους του προσωπικού, ο Υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αρχίσει διάλογο επί των ζητημάτων αυτών, προκειμένου να εγκριθούν οι υπό συζήτηση κανονισμοί από τη Βουλή. Συναφώς, δήλωσε ο ίδιος υπουργός, ο εν λόγω διάλογος επαφίεται στον αυτονομημένο οργανισμό και τη νέα του διοίκηση και επισήμανε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι να δοθεί η δυνατότητα επίλυσης όλων των ζητημάτων που αφορούν το προσωπικό μεταξύ αυτών που κατά τεκμήριο κατέχουν το αντικείμενο της λειτουργίας νοσηλευτικών μονάδων παροχής ιατρικών και φαρμακευτικών υπηρεσιών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τέλος, αναγνωρίζοντας ο ίδιος το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για επίλυση πάγιων οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων των διάφορων κλάδων, διευκρίνισε ότι αυτά δε σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τους υπό συζήτηση κανονισμούς.

Στα πλαίσια της συζήτησης του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών από την επιτροπή, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων οργανώσεων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το διάλογο που διεξήχθη με τον Υπουργό Υγείας και για την επίτευξη σημαντικών συγκλίσεων στη βάση των σχετικών τους προτάσεων και εισηγήσεων. Παράλληλα, υπέβαλαν επιμέρους παρατηρήσεις επί ορισμένων προνοιών των κανονισμών, για τις οποίες ζήτησαν και τους δόθηκαν οι σχετικές διευκρινίσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν την άδεια ασθενείας, την άδεια ανάπαυσης, την άδεια μητρότητας, το χρόνο εργασίας, καθώς και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού.

Κατά την περαιτέρω συζήτηση που διεξήχθη στην επιτροπή επί του πιο πάνω αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών, τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή συνίστανται μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:

1. Στη σύναψη συμβολαίου για πρόσληψη υπαλλήλων στον οργανισμό. Συγκεκριμένα, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν ανησυχίες για τυχόν ενσωμάτωση στο συμβόλαιο όρων εργοδότησης υποδεέστερων σε σχέση με τους ισχύοντες όρους σε συλλογικές συμβάσεις, καθώς και την άποψη ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε σε ισχύ συλλογικές συμβάσεις.

2. Στη συμπερίληψη στα προσόντα για διορισμό στον οργανισμό της γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

3. Στην επαγγελματική ευθύνη των υπαλλήλων του οργανισμού.

Τοποθετούμενος σχετικά ο Υπουργός Υγείας, υιοθετώντας εισήγηση που υποβλήθηκε από βουλευτή σε σχέση με τις απολαβές των υπαλλήλων, προέβη στην προσθήκη πρόνοιας στο αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών με βάση την οποία τα διαλαμβανόμενα σε συλλογική σύμβαση ως ελάχιστες απολαβές θα είναι απόλυτα δεσμευτικά και θα υπερισχύουν έναντι αντίθετων προνοιών των συμβολαίων.

Περαιτέρω, ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός υιοθέτησε εισήγηση σύμφωνα με την οποία η επαγγελματική ευθύνη από πράξεις ή παραλείψεις του υπαλλήλου θα αναλαμβάνεται από τον οργανισμό, χωρίς όμως να καλύπτονται πράξεις ή παραλείψεις υπαλλήλου που δεν εμπίπτουν στην κοινά αποδεκτή πρακτική του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Η εν λόγω εισήγηση περιλήφθηκε στις πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου των εν λόγω κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν στη βάση των πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής πρόεδρος του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή δηλώνει την πρόθεσή της να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του όλου θέματος και για το σκοπό αυτό θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το αρμόδιο υπουργείο και τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

 

9 Ιουνίου 2017

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων