Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Οκτωβρίου 2016 και στις 15 και 29 Μαΐου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας και του Τμήματος Τελωνείων του ίδιου υπουργείου, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και ιδιοκτήτες μικρών ζυθοποιείων.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αρχικά κατατέθηκε, είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε αφενός μικρά ζυθοποιεία με ετήσια παραγωγή μπίρας μικρότερη του ενός εκατομμυρίου λίτρων να καταβάλλουν ετήσιο τέλος άδειας παραγωγής μπίρας ύψους μέχρι €800 και αφετέρου ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για μπίρα να μειωθεί από τα €6 για εκατό λίτρα ανά βαθμό αλκοόλης τελικού προϊόντος στα €3 για εκατό λίτρα ανά βαθμό αλκοόλης τελικού προϊόντος.

Στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου ο εισηγητής της δήλωσε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για μείωση του ετήσιου τέλους άδειας παραγωγής μπίρας και του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για μπίρα σκοπείται η παροχή κινήτρων για ενθάρρυνση της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της ζυθοποιίας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να διαφωνούν με τη μείωση του ύψους του ετήσιου τέλους άδειας παραγωγής μπίρας, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους σε σχέση με την εισήγηση για μείωση του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για μπίρα, καθότι αυτή θα επιφέρει μείωση ύψους περίπου €9 εκατομ. στα κρατικά έσοδα.

Σε σχέση με την εισήγηση για μείωση του ετήσιου τέλους άδειας παραγωγής μπίρας, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Τελωνείων δήλωσαν ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ο Υπουργός Οικονομικών έχει τη δυνατότητα να καθορίζει ο ίδιος το ύψος του ετήσιου τέλους και ως εκ τούτου δεν κρίνεται αναγκαία οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος αυτού. Περαιτέρω, ενημέρωσαν την επιτροπή ότι, με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, από την 1η Ιανουαρίου 2017 το ετήσιο τέλος άδειας παραγωγής μπίρας από μικρά ζυθοποιεία των οποίων η ετήσια παραγωγή είναι μικρότερη του ενός εκατομμυρίου λίτρων έχει μειωθεί στα €800.

Οι παρευρεθέντες στη συζήτηση ιδιοκτήτες μικρών ζυθοποιείων, αφού συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους, ενώ παράλληλα αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω ο τομέας της ζυθοποιίας, με αποτέλεσμα να προκύψουν σημαντικά οφέλη για την κυπριακή οικονομία.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των εκπροσώπων της εκτελεστικής εξουσίας, εισηγήθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο όπως ο προτεινόμενος μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για μπίρα εφαρμοστεί μόνο στις περιπτώσεις που η μπίρα παράγεται από μικρά ζυθοποιεία.

Συναφώς, σε σχέση με την πιο πάνω εισήγηση, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς τη συμβατότητα αυτής με το ενωσιακό δίκαιο που διέπει τις κρατικές ενισχύσεις.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Τελωνείων δήλωσαν ότι, με βάση την ευρωπαϊκή Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά, παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εφαρμόζουν, υπό προϋποθέσεις, μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης για μπίρα που παράγεται από μικρά ζυθοποιεία. Όπως οι ίδιοι επισήμαναν, σε περίπτωση που εφαρμοστεί μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για μπίρα που παράγεται από μικρά ζυθοποιεία της Κύπρου, ο ίδιος συντελεστής πρέπει να εφαρμοστεί και για μπίρα που παράγεται από μικρά ζυθοποιεία εγκαταστημένα σε άλλα κράτη μέλη και εισάγεται στην Κύπρο.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν επίσης την επιτροπή ότι η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του διοικητικού κόστους για το κράτος λόγω της ανάγκης διενέργειας ελέγχων για εξακρίβωση του μεγέθους των ζυθοποιείων άλλων κρατών μελών από τα οποία θα εισάγεται μπίρα στην Κύπρο, προκειμένου να εφαρμόζεται ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής.

Σε σχέση με τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από τους εκπρόσωπους του Υπουργείου Οικονομικών ως προς το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων, η επιτροπή ζήτησε τις απόψεις του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, οι οποίες κατατέθηκαν με σχετική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016.

Επιπροσθέτως της γραπτής ενημέρωσης, στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση προωθηθεί σε σχέση με την επιβολή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για την μπίρα πρέπει να γίνει με βάση τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ.

Περαιτέρω, ο ίδιος αξιωματούχος ενημέρωσε την επιτροπή ότι η εφαρμογή της δυνατότητας επιβολής μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης υπό προϋποθέσεις, εφόσον αυτό επιτρέπεται ρητά σε κοινοτική Οδηγία που εναρμονίζει το καθεστώς επιβολής ενός φόρου, δεν εμπίπτει νομικά στους κοινοτικούς κανόνες των κρατικών ενισχύσεων και τούτο παρά το ενδεχόμενο επηρεασμού των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή της πρότασης νόμου, αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενο αυτής, ώστε:

1. να διαγραφούν οι πρόνοιες που αφορούν στον καθορισμό ετήσιου τέλους άδειας παραγωγής μπίρας από μικρά ζυθοποιεία με ετήσια παραγωγή μπίρας που είναι μικρότερη του ενός εκατομμυρίου λίτρων μέχρι €800, εφόσον το θέμα αυτό έχει ήδη ρυθμιστεί με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, και

2. να τροποποιηθούν οι πρόνοιες που αφορούν στη μείωση του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ώστε ο μειωμένος συντελεστής (€3 για εκατό λίτρα ανά βαθμό αλκοόλης τελικού προϊόντος) να εφαρμόζεται για μπίρα η οποία παράγεται από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία των οποίων η ετήσια παραγωγή δεν υπερβαίνει τα χίλια εκατόλιτρα μπίρας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, ενώ ο υφιστάμενος συντελεστής (€6 για εκατό λίτρα ανά βαθμό αλκοόλης τελικού προϊόντος) να συνεχίσει να εφαρμόζεται για μπίρα η οποία παράγεται από άλλα ζυθοποιεία.

Σημειώνεται ότι μαζί με την υπό αναφορά πρόταση νόμου συζητήθηκε επίσης σχετική πρόταση νόμου, που κατατέθηκε από τον ίδιο βουλευτή, με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η παράδοση μπίρας από μικρά ζυθοποιεία να υπόκειται σε μειωμένο φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), με συντελεστή ύψους 9%. Η εν λόγω πρόταση νόμου αποσύρθηκε ωστόσο από τον εισηγητή της με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2017, καθότι, όπως διαφάνηκε κατά τη συζήτησή της στην επιτροπή, η υπαγωγή των αλκοολούχων ποτών σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ δεν επιτρέπεται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, να εισηγηθεί την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή διαμορφώθηκε τελικά σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

14 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων