Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Νίκος Νουρής Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέλλα Κυριακίδου  
Γιώργος Τ. Γεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Αδάμος Αδάμου Γιώργος Λουκαΐδης
Ειρήνη Χαραλαμπίδου Γιώργος Περδίκης
Γεώργιος Προκοπίου Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεών της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 3 Νοεμβρίου 2016 και 1ης Ιουνίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιoν της επιτροπής ο Υπουργός Υγείας, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου του, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του ΟΑΥ, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), εκπρόσωποι και επικεφαλής του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου, του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ), της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ), του Συνδέσμου Εκτάκτων και Συμβασιούχων Ιατρών Κύπρου (ΣΕΣΙΚ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Φαρμακοποιών (ΠΑΣΥΚΥΦΑ), του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της ΠΑΣΥΔΥ (Κλάδοι: Ιατρών, Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, Γενικής Νοσηλευτικής, Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών, Φυσιοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών, Πυρηνικής Ιατρικής, Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και Ειδικών Ψυχολόγων), των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων (ΠΑΣΥΨΥ), του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), εκπρόσωποι της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) και άλλων επαγγελματικών συλλόγων παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

Σκοπός του νομοσχεδίου

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ίδρυση οργανισμού δημόσιου δικαίου ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημόσιων νοσηλευτηρίων και των κέντρων παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, καθώς και την ευθύνη για εφαρμογή της διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο προβλέπονται κυρίως τα ακόλουθα:

1. Η ίδρυση οργανισμού δημόσιου δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας”, υπό τη διαχείριση του οποίου θα υπάγονται τα δημόσια νοσηλευτήρια και τα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας τα οποία λειτουργούν στη Δημοκρατία.

2. Ο καθορισμός των σκοπών και των αρμοδιοτήτων του οργανισμού.

3. Ο καθορισμός του τρόπου διορισμού του διοικητικού συμβουλίου και της διευθυντικής ομάδας που θα διοικούν τον οργανισμό, καθώς και των αρμοδιοτήτων τους.

4. Ο καθορισμός διευθύνσεων, δημόσιων νοσηλευτηρίων, κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ασθενοφόρων ή άλλων υπηρεσιών που θα παρέχονται από τον οργανισμό, οι οποίες θα διοικούνται από διμελείς ή τριμελείς διευθυντικές ομάδες, ανάλογα με το μέγεθός τους.

5. Η σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου και Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον οργανισμό.

6. Ο τρόπος στελέχωσης και λειτουργίας του οργανισμού με το υφιστάμενο και με το νέο προσωπικό.

7. Ο καθορισμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του προσωπικού του οργανισμού.

8. Η ρύθμιση της διαδικασίας κήρυξης δημόσιων νοσηλευτηρίων και της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των εν λόγω νοσηλευτηρίων στον οργανισμό.

9. Η ρύθμιση των οικονομικών θεμάτων του οργανισμού και η διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ταυτόχρονα με το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016», το οποίο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ). Περαιτέρω, σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση των εν λόγω νομοσχεδίων στην επιτροπή όλες οι τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας και των εκπροσώπων του υπουργείου του, του προέδρου και των εκπροσώπων του ΟΑΥ, καθώς και οι θέσεις, απόψεις και προβληματισμοί όλων των εμπλεκόμενων φορέων και οργανώσεων που υποβλήθηκαν αφορούσαν και τα δύο νομοσχέδια. Στη συνέχεια, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε κατ’ άρθρο το κάθε νομοσχέδιο ξεχωριστά.

Ιστορικό

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών των δύο νομοσχεδίων από την επιτροπή, στην παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και οργανώσεων, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν της κατάθεσής τους στη Βουλή μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και των πολιτικών αρχηγών και στις αποφάσεις που λήφθηκαν, οι οποίες έθεσαν τα όρια εντός των οποίων ενήργησε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι εν λόγω αποφάσεις περιλάμβαναν την ταυτόχρονη κατάθεση του νομοσχεδίου που αφορά την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και του νομοσχεδίου που αφορά το ΓΕΣΥ, ώστε να καταστεί δυνατή η από κοινού μελέτη τους από τη Βουλή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η μεταρρύθμιση την οποία επιχειρεί να επιφέρει η εκτελεστική εξουσία, αρχής γενομένης με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια, εστιάζει στον τελικό στόχο, που είναι η εισαγωγή του ΓΕΣΥ.

Σημειώνοντας ο ίδιος υπουργός ότι, παρ’ όλο που η βούληση του νομοθέτη εκφράστηκε το 2001 με νόμο, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ κατά τον εν λόγω χρόνο και ο οποίος δεσμεύει την πολιτεία, έκτοτε πολύ λίγα έχουν επιτευχθεί, για να τεθεί ο νόμος αυτός σε εφαρμογή. Περαιτέρω, αναφέρθηκε στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο χώρος της υγείας στον τόπο μας και κυρίως σε αυτά που αντιμετωπίζει το σύστημα των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Συναφώς δήλωσε ότι η αιτία των προβλημάτων έγκειται πρώτιστα στο γεγονός ότι ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου συστήματος δημόσιων νοσηλευτηρίων έγινε στις αρχές του 20ού αιώνα από τους Άγγλους αποικιοκράτες, δομήθηκε ένα σύστημα πάνω σε ένα μοντέλο το οποίο ουσιαστικά ήταν το μοντέλο του βασιλικού στρατού της Μεγάλης Βρετανίας, με νοσοκομεία στα οποία υπηρετούσαν γιατροί αξιωματικοί και πρόσφεραν υπηρεσίες σε κληρωτούς της εργατικής τάξης και εξέφρασε την άποψη ότι τα νοσηλευτήριά μας διαπνέονται ακόμη και σήμερα από αυτή την κουλτούρα, η οποία, εκτός του ότι είναι παρωχημένη, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες του Κύπριου ασθενούς. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, όπως ανέφερε ο ίδιος υπουργός, με απόλυτο σεβασμό στον Κύπριο ασθενή, από της αναλήψεως των καθηκόντων του μοναδικός γνώμονάς του υπήρξε η ευημερία του Κύπριου ασθενούς, για να καταλήξει στην ετοιμασία των υπό συζήτηση νομοσχεδίων. Τα νομοσχέδια αυτά, δήλωσε, περιλαμβάνουν συγκερασμό απόψεων και θέσεων που εκφράστηκαν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο μέτρο που αυτές οι θέσεις δε θα επέτρεπαν την εκτροπή από τον τελικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την ευημερία του Κύπριου ασθενούς.

Ως εκ τούτου, όπως ο ίδιος υπουργός δήλωσε, τελικός στόχος της κυβέρνησης είναι η εισαγωγή του ΓΕΣΥ, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί και θεσμοθετηθεί, έτσι ώστε να παρασχεθεί η ευχέρεια και η δυνατότητα στα δημόσια νοσηλευτήρια να ορθοποδήσουν, στόχος που επιχειρείται να επιτευχθεί με το νομοσχέδιο που αφορά την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Ειδικότερα, ο ίδιος δήλωσε πρόσθετα ότι το νομοσχέδιο αυτό στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών που θα απεγκλωβίσουν τους δημόσιους λειτουργούς που εργοδοτούν τα δημόσια νοσηλευτήρια, οι οποίοι υπηρετούν τον πολίτη, από όλα τα κωλύματα και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, με τη δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος, το οποίο θα τους επιτρέψει να αντιληφθούν τον τρόπο που λειτουργεί η σύγχρονη αγορά υγείας, γιατί είναι σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον, της σύγχρονης αγοράς υγείας, που θα κληθούν, με την εισαγωγή του ΓΕΣΥ, να ανταγωνιστούν πλέον επί ίσοις όροις τον ιδιωτικό τομέα. Συναφώς, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, με την αυτονόμηση επιχειρείται να θωρακιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας των νοσηλευτηρίων με τρόπο που αφενός μεν θα διασφαλίσει στο διηνεκές ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια θα καλύπτουν τις κοινωνικές ανάγκες του τόπου και των ασθενών, αφετέρου δε θα τους επιτρέπει να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που θα μπορούν να κοστολογούν και να τιμολογούν τις υπηρεσίες που προσφέρουν, ώστε να καθίστανται ανταγωνιστικά και να διεκδικούν, στα πλαίσια του ΓΕΣΥ, τη μερίδα που τους αναλογεί.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο υπουργό, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο δεν επιδιώκεται η ρύθμιση των εργασιακών ζητημάτων, αλλά τίθεται το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί ο νέος οργανισμός δημόσιου δικαίου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών εκ μέρους του κράτους. Συναφώς, τα εργασιακά ζητήματα, σημείωσε, θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικών κανονισμών, σύμφωνα με τους οποίους κανένας υπάλληλος δε θα εξαναγκαστεί να αλλάξει το εργασιακό του καθεστώς και οι υφιστάμενοι δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν να διατηρήσουν τη θέση τους και να παραμείνουν δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι να συνταξιοδοτηθούν. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι θα παρασχεθούν κίνητρα στους δημόσιους υπαλλήλους που ήδη υπηρετούν στα δημόσια νοσηλευτήρια, για να μετακινηθούν στο νέο οργανισμό, παρέχοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα ποιοτικής και επιστημονικής αναβάθμισης. Περαιτέρω, εξέφρασε την άποψη ότι κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται σε ένα περιβάλλον που δεν του καλύπτει τις βασικές ανάγκες διαβίωσης, την αξιοπρέπεια και την προοπτική για μισθολογική και επιστημονική ανέλιξη και διευκρίνισε ότι η αυτονόμηση θα αποδώσει καρπούς σε βάθος χρόνου, ενώ στο μεσοδιάστημα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προς αποφυγή της τάσης φυγής των γιατρών από τα κρατικά νοσηλευτήρια. Τέλος, διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι το νομοσχέδιο της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων διασφαλίζει ότι καμιά κυβέρνηση δε θα μπορεί να προβεί σε ιδιωτικοποίηση των νοσηλευτηρίων, τα οποία, όπως σημείωσε, θα παραμείνουν κρατικά και θα ενισχυθούν, ενώ ο ιδιωτικός τομέας θα λειτουργεί μόνο επικουρικά.

Αναφερόμενος στη νομοθεσία που διέπει το ΓΕΣΥ, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε ότι περί τα τέλη του 2007, όπως είναι γνωστό, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο της εν λόγω βασικής νομοθεσίας, το οποίο ήταν το αποτέλεσμα διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων το Νοέμβριο του 2007. Το υπό συζήτηση τροποποιητικό νομοσχέδιο της βασικής νομοθεσίας που διέπει το ΓΕΣΥ αντικαθιστά το υπό αναφορά τροποποιητικό νομοσχέδιο του 2007 και αποσκοπεί στην πλήρη εναρμόνιση της βασικής νομοθεσίας με τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας του ΓΕΣΥ και διαμόρφωση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για την εισαγωγή του. Με το νομοσχέδιο αυτό αναμένεται ότι το ΓΕΣΥ θα καταστεί πιο λειτουργικό και θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των δικαιούχων για ισότιμη μεταχείριση και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου φροντίδας υγείας.

Με βάση τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου:

1. παραμένει ο αρχικός σχεδιασμός που είχε γίνει για το ΓΕΣΥ με βάση τις προτάσεις των συμβούλων και τις αποφάσεις της Βουλής το 2001,

2. συγκεκριμενοποιείται ο οδικός χάρτης που έχει καθοριστεί από τους πολιτικούς αρχηγούς και καθορίζεται η τελική ημερομηνία εφαρμογής του ΓΕΣΥ,

3. χρήζουν περαιτέρω συζήτησης οι ρυθμίσεις που αφορούν τη συνεισφορά στο ΓΕΣΥ και τις συμπληρωμές λόγω των πολλών σεναρίων που υποβλήθηκαν και για τα οποία υπήρξε ανάλυση, προκειμένου να διευκολυνθεί ο διάλογος και να υπάρξει από κοινού κατάληξη στο ορθότερο σενάριο για το ύψος των εισφορών, αφού ακουστούν όλες οι απόψεις για την κατανομή του βάρους μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και κυβέρνησης.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στην επιτροπή ότι η προώθηση του ΓΕΣΥ για βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όλου του πληθυσμού είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να γίνει στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του κράτους. Περαιτέρω, η προώθησή του καθίσταται αναγκαία εξαιτίας και του γεγονότος ότι επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής, παρουσιάζουν μετρήσεις σύμφωνα με τις οποίες μέχρι το 2020 ο ρυθμός αύξησης των δαπανών υγείας θα είναι υψηλότερος από το ρυθμό αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Συναφώς, όπως ο ίδιος επεξήγησε, επειδή στη βάση των πιο πάνω οι δαπάνες της υγείας διαχρονικά θα αυξάνονται ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, η εισαγωγή του ΓΕΣΥ ενδέχεται να συγκρατήσει αυτή την επερχόμενη αύξηση λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Παράλληλα, επισήμανε ότι για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ απαιτείται η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, καθώς και η συμφωνία και ο προσδιορισμός των όρων ένταξης των ιδιωτών παρόχων υγείας στο ΓΕΣΥ.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος, αναφερόμενος στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2016, που καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να διεξαγάγει μελέτη αντικτύπου από την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, διευκρίνισε ότι τέτοια μελέτη δεν έγινε ποτέ και υπάρχει προβληματισμός για τις επιπτώσεις που αυτό θα έχει στο ρυθμό ανάπτυξης και στα δημόσια οικονομικά. Τέλος, ανέφερε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς κατά πόσο θα μπορούν τα δημόσια νοσηλευτήρια να αντεπεξέλθουν στον οικονομικό ανταγωνισμό υπό καθεστώς ΓΕΣΥ.

Ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στην επιτροπή ότι με το νομοσχέδιο που αφορά την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων διασφαλίζεται το εργασιακό καθεστώς και τα κεκτημένα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στο νέο οργανισμό. Με το εν λόγω νομοσχέδιο, δήλωσε ο ίδιος, επηρεάζονται 7 000 υπάλληλοι διάφορων ειδικοτήτων, των οποίων η μετάβαση στο νέο οργανισμό σκοπείται να γίνει με όσο το δυνατό πιο ομαλό τρόπο. Αφετηρία της προσπάθειας αυτής, σημείωσε ο ίδιος, είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων και η παροχή σε αυτούς κινήτρων, ώστε να επιλέξουν οι ίδιοι κατά πόσο θα μετακινηθούν στο νέο οργανισμό.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες του οργανισμού δήλωσαν τα ακόλουθα:

Στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι και αυτό λειτουργεί συλλογικά. Ο σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική του συστήματος υγείας, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό νομοσχέδιο, είναι το αποτέλεσμα διάφορων μελετών που εκπονήθηκαν από οίκους διεθνούς κύρους και εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στους πολίτες, υψηλή ποιότητα και οικονομική αποτελεσματικότητα. Το ΓΕΣΥ είναι σύγχρονο, ολοκληρωμένο, ανθρωποκεντρικό σύστημα και προϊόν της μεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης, τεχνοκρατικής και επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Ο ΟΑΥ τάσσεται υπέρ της διαφάνειας, η οποία διασφαλίζεται μέσα από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου για το ΓΕΣΥ, οι οποίες προβλέπουν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Εξουσία του Υπουργού Υγείας να εκδίδει οδηγίες προς τον ΟΑΥ.

2. Εποπτεία από τον Επίτροπο Εποπτείας για τα δικαιώματα των πολιτών.

3. Εποπτεία από την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου.

4. Έλεγχος από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

5. Κοινοβουλευτικός έλεγχος.

6. Συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο όλων των κυβερνητικών εταίρων, του κράτους, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων και των οργανώσεων των ασθενών.

7. Δημιουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ στην αναλογιστική μελέτη του οίκου “Mercer”, η οποία ετοιμάστηκε το 2013, όταν ήταν δεδομένη η οικονομική κρίση και οι παράμετροί της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΥ, όπως διαφάνηκε, οι προβλέψεις της μελέτης αυτής μέχρι σήμερα αποδείχθηκαν ακριβείς και ορθές και μπορούμε να συνεχίσουμε να στηριζόμαστε σε αυτήν.

Οι εκπρόσωποι του ΟΑΥ επεξήγησαν στην επιτροπή τα τέσσερα σενάρια σε σχέση με τον καθορισμό των ποσοστών εισφοράς και των συμπληρωμών, επισημαίνοντας ότι σε όλα τα σενάρια το κράτος διατηρεί ποσοστό ύψους 4,55% επί των αποδοχών και των συντάξεων των μισθωτών, των αυτοτελώς εργαζομένων, των συνταξιούχων και των αξιωματούχων.

Θέσεις εμπλεκομένων

Οι θέσεις/απόψεις/προβληματισμοί/εισηγήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων και οργανώσεων επί της φιλοσοφίας και των δύο νομοσχεδίων σκιαγραφούνται συνοπτικά ως ακολούθως:

1. Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εισηγήθηκε στην επιτροπή την αναδιατύπωση των σχετικών με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προνοιών των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, ώστε να ανταποκρίνονται στις διατάξεις του νόμου που διέπει την προστασία και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία, παρ’ όλο που δεν είχε κληθεί, για να παραστεί στην επιτροπή, με γραπτό υπόμνημα που απέστειλε διατυπώνει τις απόψεις της όσον αφορά το νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ. Στο εν λόγω υπόμνημα αναφέρεται ότι κατά την ετοιμασία του εν λόγω νομοσχεδίου δε λήφθηκαν υπόψη γενικές αρχές, υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι δεν περιλήφθηκαν σε αυτό ρυθμίσεις που διασφαλίζουν μεταξύ άλλων το δικαίωμα ίσης απόλαυσης και χωρίς διακρίσεις λόγω αναπηρίας του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας, την πρόσβαση σε δωρεάν ή οικονομικά προσιτή φροντίδα υγείας και προγράμματα, τη διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε υπηρεσίες έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης, την ανάπτυξη υπηρεσιών και προγραμμάτων αποκατάστασης στον τομέα της υγείας και την εφαρμογή της αρχής της διαβούλευσης και της συμμετοχής στις αποφάσεις που αφορούν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία.

3. Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων

Οι εκπρόσωποι του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων χαιρέτισαν το γεγονός ότι με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κάθε χρηματοδότηση θα υπόκειται στις διατάξεις του περί Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου, γιατί, όπως ανέφεραν, με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συμβατότητα με το κοινοτικό κεκτημένο για τις κρατικές ενισχύσεις.

4. ΣΕΚ

Οι εκπρόσωποι της ΣΕΚ δήλωσαν πως η οργάνωσή τους αναγνωρίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού των κρατικών νοσηλευτηρίων και θεωρεί ότι η αυτονόμησή τους κάτω από το υφιστάμενο κρατικό ιδιοκτησιακό καθεστώς θα ενισχύσει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα των κρατικών ιατρικών υπηρεσιών και θα βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών, με την προϋπόθεση όμως της διασφάλισης όλων των δικαιωμάτων των επηρεαζόμενων εργαζομένων.

Όσον αφορά το νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ, δήλωσαν πως η προώθηση ενός μονοασφαλιστικού σχεδίου με ενισχυμένο ρόλο του ΟΑΥ βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση και εξυπηρετεί τις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας.

Σε σχέση με το ποσό των εισφορών που θα κληθεί να καταβάλει η κάθε πλευρά, αυτό πρέπει να ρυθμιστεί με δίκαιο για όλους τρόπο. Συγκεκριμένα, το ποσοστό που προκρίνει η εκτελεστική εξουσία για συνεισφορά του κράτους, ύψους 4,55% επί των αποδοχών και συντάξεων, θεωρείται από τη ΣΕΚ αρκετά χαμηλό σε σύγκριση με τα ισχύοντα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γι’ αυτό και εισηγήθηκαν την αύξηση της εισφοράς του κράτους, ώστε να είναι πιο ανώδυνη η εισφορά των εργοδοτών και των μισθωτών.

5. ΠΕΟ

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ΠΕΟ η γενική προσέγγιση της ΠΕΟ και στα δύο νομοσχέδια είναι θετική. Βασικές αρχές για την ΠΕΟ είναι να συνεισφέρει ο καθένας ανάλογα με τα εισοδήματά του και να δικαιούται ποιοτική ιατρική περίθαλψη από ένα σύστημα που θα υπόκειται σε δημόσιο κοινωνικό έλεγχο και δε θα εξυπηρετεί ιδιωτικά ή άλλα συμφέροντα.

Αναφορικά με το νομοσχέδιο για την ίδρυση Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν πως θεωρούν αναγκαία την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων και επισήμαναν ότι απαιτείται να γίνουν οι αλλαγές που θα επιτρέψουν στα δημόσια νοσηλευτήρια να αποκτήσουν λειτουργική και διοικητική αυτοτέλεια και θα τους παρέχουν τη δυνατότητα να χειρίζονται τους πόρους τους. Συναφώς, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η διαδικασία αυτή είναι εφικτή στα πλαίσια του Υπουργείου Υγείας, χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των κρατικών νοσηλευτηρίων. Παράλληλα, επισήμαναν πως η οργάνωσή τους δεν αποδέχεται στα πλαίσια της αυτονόμησης ρυθμίσεις που θα δημιουργήσουν εργαζομένους πολλών ταχυτήτων, γι’ αυτό και ζήτησαν όπως τεθούν ενιαίοι όροι απασχόλησης, με μία ενιαία παγκύπρια συλλογική σύμβαση εργασίας για όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Περαιτέρω, σημείωσαν θετικά το γεγονός ότι το νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ διαφυλάσσει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ΓΕΣΥ όπως αυτές ενσωματώθηκαν στο νόμο που ψηφίστηκε το 2001. Όσον αφορά το ύψος των εισφορών που θα καταβάλλονται, οι ίδιοι δήλωσαν πως αυτό πρέπει να κινείται στα πλαίσια που έχει καταγράψει η τελευταία αναλογιστική μελέτη, κρίνοντας απαραίτητη τη συμπερίληψη ειδικών ρυθμίσεων για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με χαμηλή σύνταξη, τα άτομα που ζουν με επιδόματα από το κράτος και οι μακροχρόνια άνεργοι χωρίς εισοδήματα. Επιπρόσθετα, διαφώνησαν με την πρόνοια του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία πολίτες των οποίων οι αποδοχές, οι συντάξεις και τα εισοδήματα είναι πέραν των €150.000 ετησίως θα καταβάλλουν εισφορά στο ποσοστό που τους αναλογεί μόνο μέχρι του ποσού των €150.000, καθώς και με την πρόνοιά του που προβλέπει την καταβολή συμπληρωμής στον προσωπικό ιατρό. Τέλος, δήλωσαν πως η λεγόμενη “συνεισφορά ΙΙ”, όπως καθορίζεται στο νομοσχέδιο, θα είναι μία μόνιμη πρόσθετη εισφορά και θα επιβαρύνει τα πρόσωπα που λαμβάνουν υπηρεσίες από το σύστημα, με αποτέλεσμα να “τιμωρούνται” εκείνοι που θα κάνουν μεγαλύτερη χρήση του συστήματος, ανατρέποντας τη βασική αρχή ότι ο καθένας θα λαμβάνει υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του.

6. ΔΕΟΚ

Ο εκπρόσωπος της ΔΕΟΚ, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την αυτονόμηση, δήλωσε πως η ΔΕΟΚ θεωρεί ότι ο οργανισμός που θα δημιουργηθεί πρέπει να αφεθεί αυτόνομα να επιτελέσει το ρόλο του, γι’ αυτό και οι πρόνοιες του νομοσχεδίου που προβλέπουν παρεμβάσεις στο έργο του πρέπει να απαλειφθούν. Περαιτέρω, όπως δήλωσε ο ίδιος, πρέπει να προστατευθούν τα υφιστάμενα δικαιώματα του δημοσιοϋπαλληλικού και ωρομίσθιου προσωπικού που θα μεταφερθεί στο νέο οργανισμό, ενώ όσον αφορά το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί στον οργανισμό μετά την ίδρυσή του πρέπει να διασφαλιστούν οι ίδιοι όροι εργοδότησης που ισχύουν για το υφιστάμενο προσωπικό.

Σε σχέση με το νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε πως η ΔΕΟΚ θεωρεί ότι ενσωματώνονται σε αυτό οι θεμελιώδεις αρχές που συμφωνήθηκαν από το 2001, όπως είναι η καθολικότητα, η κοινωνική αλληλεγγύη και η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στο σύστημα της υγείας, και δήλωσε ότι συμφωνεί με την προώθηση του μονοασφαλιστικού συστήματος υγείας.

Τέλος, σε σχέση με το ζήτημα της καταβολής εισφορών, δήλωσε πως θέση της ΔΕΟΚ είναι ότι η φιλοσοφία του θέματος αυτού καθορίστηκε το 2001, γι’ αυτό και πρέπει να παραμείνουν οι ίδιες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

7. ΠΑΣΥΔΥ

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσε στην επιτροπή ότι όλες οι εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων, επικεντρώνονταν πάντοτε στην ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των νοσηλευτηρίων πριν από την εφαρμογή ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού ΓΕΣΥ, γι’ αυτό και η ΠΑΣΥΔΥ τάσσεται υπέρ της διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας των κρατικών νοσηλευτηρίων, για να μπορέσουν με ευελιξία να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και βιώσιμα, ενόψει της εισαγωγής του νέου συστήματος υγείας. Ωστόσο, όπως ο ίδιος δήλωσε, σοβαρή παράμετρο του θέματος αποτελεί η στελέχωση των υπό ίδρυση αυτονομημένων νοσοκομείων από διάφορες κατηγορίες προσωπικού (υφιστάμενοι δημόσιοι υπάλληλοι, έκτακτοι υπάλληλοι αορίστου χρόνου, ωρομίσθιο προσωπικό και προσωπικό με συμβόλαιο) και γι’ αυτό εξέφρασε την ανάγκη να γίνει εντατικός, θεσμοθετημένος διάλογος με τα Υπουργεία Υγείας και Οικονομικών, για να εξευρεθεί το οργανωτικό πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθούν και θα συνυπάρξουν λειτουργικά και απρόσκοπτα οι υπό αναφορά διαφορετικές κατηγορίες προσωπικού. Περαιτέρω, σημείωσε πως πρωταρχική υποχρέωση όλων είναι να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό και ο τρόπος στελέχωσης των υπό ίδρυση αυτονομημένων νοσηλευτηρίων θα είναι λειτουργήσιμος, αποτελεσματικός και χωρίς προστριβές μεταξύ του προσωπικού.

Όσον αφορά την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών για το ΓΕΣΥ, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσε ότι μέχρι το 2013 όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν δικαιούχοι δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Από το 2013 επιβλήθηκε υποχρεωτική συνεισφορά από αυτούς ύψους 1,5% επί των απολαβών τους και για την απόφαση αυτή η ΠΑΣΥΔΥ έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο τόσο εκ μέρους των μελών της δημόσιων υπαλλήλων όσο και εκ μέρους των μελών της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου και το θέμα αυτό αναμένεται να κριθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.

8. ΟΕΒ

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ΟΕΒ, η οργάνωσή τους στηρίζει την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, γιατί θα οδηγήσει σε αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, ωστόσο διαφωνεί με τη δημιουργία οργανισμού δημόσιου δικαίου, γιατί με αυτόν θεωρεί ότι δε θα παρέχεται η ευελιξία ανταγωνισμού επί ίσοις όροις με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν πως η ΟΕΒ υποστηρίζει την εφαρμογή ενός λειτουργικού και οικονομικά βιώσιμου ΓΕΣΥ, η υλοποίηση του οποίου θα αποτελέσει σημαντικότατη κοινωνική παροχή, ανάλογη με το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων, και θα αναβαθμίσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας προς όλους τους δικαιούχους. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει ελεύθερη επιλογή του ασφαλιστικού παρόχου, γι’ αυτό η ΟΕΒ προκρίνει την εισαγωγή ενός πολυασφαλιστικού συστήματος και διαφωνεί με την προώθηση του μονοασφαλιστικού συστήματος, θεωρώντας ότι θα οδηγήσει σε απώλεια της τεχνογνωσίας και εμπειρίας του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε απώλεια πολλών θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα ο κλάδος της ασφάλισης υγείας να οδηγηθεί σε σημαντική συρρίκνωση.

Περαιτέρω, ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ δήλωσε στην επιτροπή ότι δεν είναι σε θέση να καταθέσει απόψεις για το ύψος των συνεισφορών, γιατί θεωρεί ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων που θα εκπονηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο, επισήμανε ότι δεν υπάρχει κανένα σύστημα με τριμερή ή διμερή μορφή που να έχει οτιδήποτε άλλο εκτός από την ισομερή καταβολή συνεισφορών, επικαλούμενος το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την πλειοψηφία των ταμείων προνοίας και των ταμείων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

9. ΚΕΒΕ

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ που παρευρέθηκαν στην επιτροπή δήλωσαν πως το ΚΕΒΕ στηρίζει την εισαγωγή του ΓΕΣΥ ως κοινωνικού αγαθού, όπως είναι ο θεσμός των κοινωνικών ασφαλίσεων, παρ’ όλο που μέρος του κόστους θα επωμισθούν οι εργοδότες και το όφελος από αυτή τη συνεισφορά θα το έχουν οι εργοδοτούμενοι.

Επιπροσθέτως, δήλωσαν πως το ΚΕΒΕ διαφωνεί με τη δημιουργία οργανισμού δημόσιου δικαίου και εξέφρασαν τη θέση ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια πρέπει να ανήκουν στο κράτος και ο οργανισμός που θα τα διοικεί να λειτουργεί στη βάση των αρχών του ιδιωτικού δικαίου.

Συγκεκριμένα, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, οι προϋποθέσεις που θέτει το ΚΕΒΕ για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ είναι οι ακόλουθες:

α. Διοικητική και οικονομική αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων στα πρότυπα του ιδιωτικού δικαίου που να καθορίζει και το καθεστώς εργοδότησης των εργαζομένων στα δημόσια νοσηλευτήρια.

β. Πλήρης και λεπτομερής κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

γ. Πλήρης σχεδιασμός του συστήματος που θα εφαρμοστεί.

δ. Διασφάλιση του δικαιώματος όλων των δικαιούχων για ελεύθερη επιλογή του ιατρού και του ιδρύματος στο οποίο επιθυμούν να νοσηλευτούν.

ε. Διασφάλιση ίσης μεταχείρισης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια του ΓΕΣΥ και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ιδιωτικού τομέα κατά την εφαρμογή του.

Αναφορικά με το ζήτημα των εισφορών, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν πως το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι η συνεισφορά μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων πρέπει να είναι ισομερής και δεν είναι ορθό για το κράτος να προκρίνει το ίδιο σταθερό ποσοστό συνεισφοράς, γιατί αυτό συνεπάγεται αύξηση του κόστους για τους υπόλοιπους συνεισφορείς.

10. ΠΙΣ

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ δήλωσε πως πάγια πολιτική του συλλόγου είναι η εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου υγείας που να διασφαλίζει την ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την προσβασιμότητα σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Θέση του ΠΙΣ είναι ότι απαιτείται η εφαρμογή ενός ασθενοκεντρικού, λειτουργικού και οικονομικά βιώσιμου ΓΕΣΥ, το οποίο θα επιλύει τα υφιστάμενα προβλήματα και θα προσφέρει μια νέα δυναμική ανάπτυξης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι ο ΠΙΣ απέστειλε στη Βουλή συγκριτική ανάλυση του νομοσχεδίου του ΓΕΣΥ και των απορρεόντων από τη μελέτη που συντάχθηκε από ελεγκτικό οίκο για τον καθορισμό των νέων αρχών και παραμέτρων που δύναται να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του εθνικού συστήματος υγείας.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του ΠΙΣ εξέφρασε επιφυλάξεις σε σχέση με επιμέρους πρόνοιες των υπό εξέταση νομοσχεδίων που συνίστανται στα ακόλουθα:

α. Στην ανυπαρξία κοστολόγησης των υπηρεσιών που να είναι συνυφασμένη με τις εισφορές που θα κληθούν οι πολίτες να συνεισφέρουν.

β. Στην παροχή υπερεξουσιών στον ΟΑΥ.

γ. Στον ελλιπή καθορισμό των συνθηκών εργασίας των επαγγελματιών υγείας.

11. Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου δήλωσαν πως ο σύλλογός τους υποστηρίζει την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, γιατί θεωρεί ότι θα γίνουν πιο ευέλικτοι και ανταγωνιστικοί οργανισμοί και εξέφρασαν ικανοποίηση για το γεγονός ότι με την αυτονόμηση παρέχεται η επιλογή του τρόπου με τον οποίο θα συμβληθούν οι φαρμακοποιοί του δημόσιου τομέα.

Περαιτέρω, δήλωσαν ότι ο σύλλογός τους τάσσεται υπέρ του ΓΕΣΥ και εξέφρασαν την ελπίδα ότι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος θα συμμετέχει στην εφαρμογή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Τέλος, εισηγήθηκαν τη συμμετοχή του συλλόγου τους στα διάφορα συμβούλια και επιτροπές σε σχέση με την επιλογή, αλλά και την εξέταση για σκοπούς αποζημίωσης των φαρμάκων.

12. Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου, απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων αποτελεί η αυτονόμηση. Περαιτέρω, δήλωσαν πως μία επίσκεψη σε οδοντίατρο το χρόνο είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να παρέχει το ΓΕΣΥ στους πολίτες και πως το ποσό που προορίζεται για τις οδοντιατρικές θεραπείες αποκλείει τις πραγματικές οδοντιατρικές ανάγκες του μέσου ασθενή.

13. ΠΑΣΥΨΥ

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΨΥ δήλωσαν πως ο σύλλογός τους υποστηρίζει τη δημιουργία ενός εθνικού σχεδίου υγείας, ωστόσο θεωρούν ότι τα καθηκοντολόγια των ψυχολόγων πρέπει να βελτιωθούν, γιατί έχουν περιοριστεί κατά πολύ. Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ απαιτείται να συμπεριληφθεί, πέραν της ειδικότητας του κλινικού ψυχολόγου, και η ειδικότητα του συμβουλευτικού ψυχολόγου, η οποία σχετίζεται με καθήκοντα τα οποία περιλαμβάνουν διάγνωση και συστηματική ψυχολογική περίθαλψη προσώπων με ήπια ψυχοπαθολογία.

14. ΠΑΣΥΚΙ

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΚΙ δήλωσαν πως η οργάνωσή τους διαφωνεί με τη δημιουργία οργανισμού δημόσιου δικαίου, επειδή θεωρεί ότι η παροχή του πολυτιμότερου αγαθού της υγείας στους πολίτες αποτελεί υποχρέωση του κράτους και ως εκ τούτου το ίδιο το κράτος πρέπει να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να ελέγχει όλες τις υπηρεσίες υγείας. Ειδικότερα, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, η ΠΑΣΥΚΙ υποστηρίζει τη δημιουργία διοίκησης των αυτονομημένων κρατικών νοσηλευτηρίων στα πλαίσια του Υπουργείου Υγείας. Περαιτέρω, θεωρεί ότι πριν από την αυτονόμηση πρέπει να προωθηθεί η αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν στο περιβάλλον της αυτονόμησης και του ΓΕΣΥ.

Τέλος, δήλωσαν πως η ΠΑΣΥΚΙ θεωρεί ότι οι λειτουργοί των υπηρεσιών υγείας αποτελούν εξειδικευμένο προσωπικό και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες υπηρεσίες.

15. ΠΑΣΥΝΟ

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΝΟ δήλωσαν πως η συντεχνία τους διαφωνεί με τη δημιουργία οργανισμού δημόσιου δικαίου και θεωρεί ότι η λειτουργία των κρατικών νοσηλευτηρίων μπορεί να βελτιωθεί με τη λήψη μέτρων αναδιοργάνωσης και παραχώρησης σ’ αυτά οικονομικής και διοικητικής αποκέντρωσης από το Υπουργείο Υγείας μέσα από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του δημόσιου τομέα. Στόχος του κράτους, δήλωσαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, πρέπει να είναι η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός των κρατικών νοσηλευτηρίων, διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα τους, και όχι η μετατροπή τους σε ημικρατικό οργανισμό. Περαιτέρω, σημείωσαν πως η υγεία ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό αποτελεί ευθύνη του κράτους με χαρακτηριστικό γνώρισμα την παροχή ίσων ευκαιριών για φροντίδα υγείας σε όλους τους πολίτες.

Σε σχέση με τα εργασιακά ζητήματα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την αυτονόμηση, οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΝΟ εξέφρασαν επιφυλάξεις, θεωρώντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να εργάζονται κάτω από ένα ενιαίο εργασιακό περιβάλλον και δεν πρέπει να δημιουργηθούν εργαζόμενοι δύο ή τριών ταχυτήτων.

Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν πως η ΠΑΣΥΝΟ υποστηρίζει το προτεινόμενο με το νομοσχέδιο του ΓΕΣΥ μονοασφαλιστικό σύστημα υγείας και θεωρεί ότι στον όποιο σχεδιασμό για εφαρμογή του ΓΕΣΥ απαιτείται να υλοποιηθούν τα πιο κάτω:

α. Ενίσχυση του νοσηλευτικού και μαιευτικού έργου.

β. Προώθηση της νοσηλευτικής και μαιευτικής έρευνας.

γ. Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη.

δ. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

ε. Διασφάλιση και έλεγχος των επιπέδων ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας.

στ. Διαμόρφωση των πολιτικών υγείας.

ζ. Διασφάλιση και προαγωγή της βέλτιστης ασφάλειας των ασθενών.

16. ΠΑΣΥΝΜ

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΥΝΜ δήλωσε πως ο σύνδεσμός τους διαφωνεί με τη δημιουργία οργανισμού δημόσιου δικαίου και θεωρεί ότι ο εκσυγχρονισμός, η αναδιάρθρωση, η οικονομική και διοικητική αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων μπορεί να επέλθουν μέσα από τις υφιστάμενες δομές του δημοσίου. Ειδικότερα, ο ίδιος εκπρόσωπος εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι πριν από την αυτονόμησή τους τα δημόσια νοσηλευτήρια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, καθώς και έλλειψη αναλωσίμων και εξοπλισμού. Συναφώς, δήλωσε, η πολιτεία απαιτείται να προχωρήσει άμεσα στο λεπτομερή εντοπισμό και στην καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα δημόσια νοσηλευτήρια, ώστε με στοχευμένες λύσεις να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους, να εκσυγχρονιστούν και να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Σε σχέση με το νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε πως ο ΠΑΣΥΝΜ θεωρεί ότι για την ορθή εφαρμογή του πρέπει να προχωρήσει παράλληλα η αναδιοργάνωση και η ορθή στελέχωση των κρατικών νοσηλευτηρίων, ώστε να διασφαλιστεί η αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και να εξασφαλιστεί η παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας προς τους συμπολίτες μας. Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό σε σχέση με το ύψος των συμπληρωμών που θα επιβαρύνουν τους ασθενείς.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος εξέφρασε τις ανησυχίες του ΠΑΣΥΝΜ αναφορικά με το ενδεχόμενο υιοθέτησης πολυασφαλιστικού συστήματος υγείας και δήλωσε πως τυχόν εισαγωγή του θα επιφέρει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στους Κυπρίους πολίτες. Περαιτέρω, δήλωσε πως θέση του ΠΑΣΥΝΜ είναι πως η πολιτική της κυβέρνησης για την υγεία πρέπει να διέπεται από τη θεμελιακή αρχή ότι η υγεία ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό αποτελεί ευθύνη του κράτους με χαρακτηριστικό γνώρισμα την παροχή ίσων ευκαιριών για φροντίδα υγείας σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση.

17. ΠΟΣΠΦ

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΠΦ, εκφράζοντας τις θέσεις της ομοσπονδίας τους σε σχέση με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια, υποστήριξαν πως απαιτείται να διασφαλιστούν τα πιο κάτω:

α. Η συμμετοχή εκπροσώπων της ομοσπονδίας τους σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων, όπως στο συμβούλιο του οργανισμού που θα διοικεί τα νοσοκομεία, στο επιστημονικό συμβούλιο, στις επιστημονικές επιτροπές, καθώς και σε όλα τα σώματα που συζητούν και λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τους ασθενείς.

β. Ο διορισμός μελών του συμβουλίου και της διοίκησης των νοσηλευτηρίων να γίνεται στη βάση μόνο επιστημονικών και αντικειμενικών κριτηρίων, προσόντων και εμπειρογνωμοσύνης.

γ. Η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.

Τέλος, οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΠΦ δήλωσαν πως οι πρόνοιες των νομοσχεδίων πρέπει να επικεντρώνονται στον άνθρωπο, στον ασθενή και στις ανάγκες του, καθώς και στην προσφορά ισότιμης, ασφαλούς και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

18. ΣΑΕΚ

Η γενική διευθύντρια του ΣΑΕΚ δήλωσε πως ο σύνδεσμός τους επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του στη δημιουργία ενός ΓΕΣΥ που θα παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να συνδράμει με την τεχνογνωσία του στη χωρίς διακρίσεις ασφάλιση των πολιτών.

Περαιτέρω, όπως η ίδια δήλωσε, ο ΣΑΕΚ θεωρεί ότι η σύσταση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας υπό καθεστώς δημόσιου οργανισμού δε διασφαλίζει την αυτονόμηση που θα καταστήσει τα δημόσια νοσηλευτήρια ευέλικτα και ανεξάρτητα και θεωρεί ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια πρέπει να λειτουργούν υπό καθεστώς οργανισμών ιδιωτικού δικαίου, ώστε να δρουν ευέλικτα και ανταγωνιστικά έναντι των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, να είναι βιώσιμα και απαλλαγμένα από τις παθογένειες των δημόσιων οργανισμών και των κρατικών/πολιτικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία της με την προτεινόμενη δημιουργία τριών διαφορετικών κατηγοριών υπαλλήλων στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Επιπρόσθετα, η ίδια δήλωσε πως ο ΣΑΕΚ θεωρεί λανθασμένη την απόφαση για τη δημιουργία ενός μονοπωλιακού ασφαλιστικού συστήματος, αποκλείοντας έτσι το δικαίωμα του πολίτη να επιλέγει τον ασφαλιστικό φορέα που επιθυμεί να τον εξυπηρετεί. Συναφώς, δήλωσε, με την απόφαση αυτή καταδικάζονται οι εργαζόμενοι των ασφαλιστικών εταιρειών σε ανεργία και απειλείται με συρρίκνωση ο κλάδος εργασιών γενικής φύσεως, ο κλάδος ασφάλισης υγείας, που σήμερα αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο ασφαλιστικό κλάδο εργασιών γενικής φύσεως και το 14% των συνολικών ασφαλιστικών εργασιών, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εκατομμυρίων από την κυπριακή οικονομία. Υπό το φως των πιο πάνω, δήλωσε ότι θέση του ΣΑΕΚ είναι να παρέχεται στον πολίτη το δικαίωμα επιλογής, εκτός του ιατρού και του νοσηλευτηρίου, και του ασφαλιστικού οργανισμού που επιθυμεί να τον εξυπηρετεί.

19. ΠΑΣΙΝ

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΙΝ δήλωσαν πως διαχρονικά ο σύνδεσμός τους υποστηρίζει την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και συμφωνεί με τη φιλοσοφία που το διέπει. Ωστόσο, θέση του συνδέσμου τους είναι ότι πρέπει να διασφαλιστεί ισότιμος ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γι’ αυτό ο αυτονομημένος οργανισμός πρέπει να λειτουργήσει στη βάση των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου.

Τέλος, οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΙΝ σημείωσαν πως απαιτείται να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα τόσο του ΓΕΣΥ όσο και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, κυρίως κατά τη μεταβατική περίοδο κατά την οποία τα κρατικά νοσηλευτήρια θα επιδοτούνται από το κράτος μέχρι την τελική αυτονόμησή τους και την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

20. ΚΕΦΕΑ

Οι εκπρόσωποι της ΚΕΦΕΑ υποστήριξαν την ανάγκη εφαρμογής ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού ΓΕΣΥ, το οποίο να διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των Κυπρίων ασθενών σε αποτελεσματικά και ασφαλή φάρμακα. Συναφώς, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και παράλληλα η διασφάλιση κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής ευημερίας και προστασίας της υγείας του κυπριακού πληθυσμού είναι κεφαλαιώδους σημασίας.

Τέλος, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν πως η υλοποίηση του συστήματος υγείας και η ενοποίηση του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα θα αποτελέσει μοναδική ευκαιρία για την απάμβλυνση των μεγάλων προβλημάτων που ταλανίζουν τον τομέα της υγείας στον τόπο μας και θα δώσει την ευκαιρία για τη δημιουργία ενός συστήματος που θα διέπεται από διαφανείς διαδικασίες και το οποίο θα διασφαλίζει το δικαίωμα του ιατρού να συνταγογραφεί τα φάρμακα που θεωρεί καταλληλότερα για τους ασθενείς.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς υπέβαλαν γραπτώς στην επιτροπή και τις κατ’ άρθρον θέσεις, απόψεις, προβληματισμούς και εισηγήσεις τους επί των προνοιών και των δύο νομοσχεδίων, ορισμένες από τις οποίες υιοθετήθηκαν και ενσωματώθηκαν στα κείμενά τους.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι κατατέθηκε στην επιτροπή μεγάλος αριθμός υπομνημάτων με τις θέσεις όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης από την επιτροπή και βρίσκονται αρχειοθετημένα στη Βουλή και στη διάθεση κάθε μέλους της.

Στα πλαίσια της συζήτησης και της κατ’ άρθρον μελέτης των νομοσχεδίων τα κυριότερα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή αφορούν τα ακόλουθα:

1. Η προτεινόμενη δημιουργία οργανισμού δημόσιου δικαίου στον οποίο θα υπάγονται τα αυτόνομα νοσηλευτήρια.

2. Τα εργασιακά ζητήματα.

3. Η προώθηση μονοασφαλιστικού συστήματος υγείας.

4. Το ύψος των εισφορών για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και το ποσό που θα καταβάλλει ο κάθε δικαιούχος για κάθε υπηρεσία υγείας που θα λαμβάνει, δηλαδή τις συμπληρωμές.

5. Το ενδεχόμενο κάλυψης από το κράτος για περίοδο που δε θα υπερβαίνει τα πέντε έτη μετά την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας τυχόν ελλειμμάτων που θα παρουσιάζει ο οργανισμός.

6. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2016, η οποία καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να προβεί στην εκπόνηση μελέτης αντικτύπου από την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, δεδομένου του ότι δεν έγινε ποτέ μελέτη των επιπτώσεων εντός του ΓΕΣΥ. Ειδικότερα, τέθηκε ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή του ΓΕΣΥ στο ρυθμό ανάπτυξης και στα δημόσια οικονομικά, δεδομένου του ότι, όπως υποστηρίχθηκε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι ο εμπλεκόμενοι φορείς κατά πόσο θα μπορούν τα δημόσια νοσηλευτήρια να αντεπεξέλθουν στον οικονομικό ανταγωνισμό υπό καθεστώς ΓΕΣΥ.

7. Η ανάγκη απλοποίησης του συστήματος για την κάλυψη των αναγκών σε φαρμακευτικά προϊόντα και η ανάγκη πρόσβασης των ασθενών σε όλα τα φάρμακα.

Ο Υπουργός Υγείας, τοποθετούμενος σε σχέση με τα εργασιακά ζητήματα, δήλωσε πως οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα αποσπαστούν στο νέο οργανισμό θα έχουν κατοχυρωμένα τα υφιστάμενα δικαιώματα και κεκτημένα τους. Περαιτέρω, ο κάθε δημόσιος υπάλληλος δε θα εξαναγκάζεται, αλλά θα έχει δικαίωμα να επιλέξει αν θέλει να παραμείνει δημόσιος υπάλληλος ή αν θα παραιτηθεί από τη δημόσια υπηρεσία και να μεταφερθεί στον αυτόνομο οργανισμό με ιδιωτικό συμβόλαιο. Συναφώς, όπως δήλωσε ο ίδιος υπουργός, το υπουργείο του επεξεργάζεται κίνητρα, για να δοθεί ώθηση στους δημόσιους υπαλλήλους να υπογράψουν συμβόλαια με τον αυτόνομο οργανισμό και να αποποιηθούν τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα. Τέλος, επισήμανε ότι όσοι θα προσληφθούν ως νέοι υπάλληλοι, καθώς και όσοι θα μεταφερθούν από τη δημόσια υπηρεσία στον αυτόνομο οργανισμό θα υπογράφουν τριετή συμβόλαια εργασίας.

Σημειώνεται ότι έχουν κατατεθεί στο μεταξύ στη Βουλή και εξετάστηκαν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας «Οι περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», οι οποίοι ρυθμίζουν το εργασιακό πλαίσιο που θα εφαρμόζεται για το προσωπικό που θα προσληφθεί από τον αυτόνομο οργανισμό. Ειδικότερα, με τους εν λόγω κανονισμούς καθορίζονται οι όροι εργοδότησης των υπαλλήλων του οργανισμού, καθώς και οι διαδικασίες πρόσληψης, αξιολόγησης και πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων αυτών.

Σε σχέση με το ύψος των εισφορών υπενθυμίζεται ότι έχουν κατατεθεί στην επιτροπή τέσσερα σενάρια σχετικά με τον καθορισμό των ποσοστών εισφοράς και των συμπληρωμών. Σε όλα τα σενάρια το κράτος διατηρεί ως ποσοστό εισφοράς το 4,55% επί των αποδοχών και συντάξεων των μισθωτών, των αυτοτελώς εργαζομένων, των συνταξιούχων και των αξιωματούχων.

Για το θέμα αυτό ο Υπουργός Υγείας δήλωσε αρχικά ότι προκρίνει το σενάριο της ισόποσης κατανομής μεταξύ μισθωτών και εργοδοτών ύψους 2,85% επί των αποδοχών τους, σημειώνοντας παράλληλα ότι αυξάνοντας σταδιακά το ποσοστό εισφοράς των εργαζομένων και των εργοδοτών μειώνονται οι συμπληρωμές. Περαιτέρω, ο ίδιος ανέφερε ότι με το σενάριο που προκρίνει η εκτελεστική εξουσία οι συμπληρωμές αντανακλούν στα σημερινά ισχύοντα, οπότε ο ίδιος θεωρεί ότι κατά τεκμήριο έχουν γίνει αποδεκτές και ανεκτές από την κοινωνία.

Τέλος, ο ίδιος δήλωσε ότι, πέραν του ποσοστού που αναλογεί στο κράτος, η κυβέρνηση έχει υποχρέωση και θα καλύψει τυχόν επιπρόσθετες ανάγκες που θα προκύψουν.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστήριξαν ότι πρέπει να διατηρηθούν οι αναλογίες των ποσοστών που συμφωνήθηκαν το 2001, σύμφωνα με τις οποίες οι εργοδότες συνεισφέρουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους μισθωτούς, ενώ από την άλλη οι εργοδοτικές οργανώσεις υποστήριξαν πως πρέπει να είναι ισομερής η συνεισφορά μεταξύ εργοδοτών και μισθωτών.

Πέραν των πιο πάνω, ενώπιον της επιτροπής εκφράστηκαν προβληματισμοί σε σχέση με τα ακόλουθα:

α. Το ενδεχόμενο αύξησης της εισφοράς του κράτους, ώστε να είναι πιο ανώδυνη η εισφορά εργοδοτών και μισθωτών.

β. Την ανάγκη συμπερίληψης ειδικών ρυθμίσεων για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

γ. Την πρόνοια του νομοσχεδίου που προβλέπει υποχρεωτική καταβολή συμπληρωμής στον προσωπικό ιατρό.

Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάθεση από το Υπουργείο Υγείας των κανονισμών που ρυθμίζουν τα εργασιακά ζητήματα σε σχέση με το προσωπικό που θα στελεχώνει τον αυτόνομο οργανισμό, κρίθηκε σκόπιμη η διαμόρφωση του κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε αυτό να συνάδει με τις πρόνοιες των κανονισμών όπως αυτές συμφωνήθηκαν με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, υπέβαλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου στη βάση των επιμέρους απόψεων και εισηγήσεων που υποβλήθηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και για σκοπούς βελτίωσης της διατύπωσης ορισμένων διατάξεών του.

Ειδικότερα, οι κυριότερες τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Διαμορφώθηκαν οι κατηγορίες του προσωπικού με τις οποίες θα στελεχώνεται ο οργανισμός. Συγκεκριμένα, ο νέος αυτόνομος οργανισμός θα στελεχώνεται από το ακόλουθο προσωπικό:

α. Τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι θα αποσπαστούν.

β. Τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι εντός δεκαοκτώ μηνών από την προσφορά του συμβολαίου θα αποφασίσουν να μεταφερθούν στο νέο οργανισμό.

Επισημαίνεται ότι αυτοί που θα αφυπηρετήσουν από τη δημόσια υπηρεσία εντός των πιο πάνω δεκαοκτώ μηνών θα διατηρήσουν το μισθό τους και δε θα πλεονάζουν.

γ. Τους εκτάκτους ορισμένου και αορίστου χρόνου, οι οποίοι θα αποφασίσουν επίσης εντός δεκαοκτώ μηνών αν επιθυμούν να μεταφερθούν στο νέο οργανισμό, οπόταν και θα υπογράψουν συμβόλαιο μαζί του.

Διευκρινίζεται ότι όσοι θελήσουν να παραμείνουν με το καθεστώς δημόσιου υπαλλήλου θα υπάγονται στον οργανισμό, αλλά στη βάση του δημοσιοϋπαλληλικού καθεστώτος. Συνεπώς, διασφαλίζονται όλοι οι όροι εργοδότησής τους και η συνέχεια της απασχόλησής τους.

δ. Το ωρομίσθιο προσωπικό το οποίο θα μεταφερθεί στο νέο οργανισμό.

ε. Το νέο προσωπικό που θα μπορεί να προσλαμβάνει ο οργανισμός.

2. Καθορίστηκε ότι μόνο απόσπαση δημόσιων υπαλλήλων θα γίνεται στο νέο οργανισμό και δε θα γίνονται μετακινήσεις ή μεταθέσεις δημόσιων υπαλλήλων.

3. Καθορίστηκε ότι τόσο σε σχέση με τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι θα αποσπώνται στον οργανισμό όσο και σε σχέση με το προσωπικό που θα μεταφέρεται στον οργανισμό, σε περίπτωση κατά την οποία έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία εναντίον τους, πριν ή κατά τη διάρκεια της δεκαοκτάμηνης περιόδου που έχουν στη διάθεσή τους, για να αποδεχτούν συμβόλαιο από τον οργανισμό, τα συμβόλαια εργοδότησης θα προσφέρονται από τον οργανισμό, μόλις ολοκληρωθεί η εν λόγω πειθαρχική διαδικασία, νοουμένου ότι δε θα τους έχει επιβληθεί η ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης ή της απόλυσης ή του τερματισμού της απασχόλησης. Περαιτέρω, καθορίστηκε ότι οποιεσδήποτε πειθαρχικές ποινές τυχόν επιβλήθηκαν στους πιο πάνω υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη δημόσια υπηρεσία μεταφέρονται και διαγράφονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί δημόσιας υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι, καταθέτοντας στην επιτροπή το πιο πάνω αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, ο Υπουργός Υγείας, για να καθησυχάσει την κυριότερη ανησυχία όλων των εργαζομένων αναφορικά με το ζήτημα της διασφάλισης της εργασίας τους, προέβη σε δήλωση σύμφωνα με την οποία ο υφιστάμενος αριθμός των θέσεων που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό για τα δημόσια νοσηλευτήρια θα αποτελεί την ελάχιστη δομή που θα ισχύει για τους υπηρετούντες υπαλλήλους του αυτόνομου οργανισμού, περιλαμβανομένων των αποσπασμένων δημόσιων υπαλλήλων, για πέντε χρόνια τουλάχιστον από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου και των σχετικών κανονισμών.

Περαιτέρω, ο ίδιος δήλωσε ότι, σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία επιλέξει να απολέσει το δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς και να εργοδοτηθεί με νέο συμβόλαιο από τον οργανισμό, οι δομές δύναται να διαφοροποιούνται και να αναπροσαρμόζονται, τηρώντας όμως την ίδια τουλάχιστον αναλογία θέσεων εισδοχής και θέσεων προαγωγής με την υφιστάμενη σε όλα τα επίπεδα ανελικτικών θέσεων. Τέλος, ο ίδιος τόνισε ότι ο συνολικός αριθμός θέσεων ανά πάσα στιγμή δε δύναται να διαφοροποιηθεί προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου των πέντε ετών.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη στην επιτροπή επί του αναθεωρημένου στη βάση των πιο πάνω κειμένου του νομοσχεδίου, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων εμπλεκόμενων οργανώσεων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το διάλογο που διεξήχθη με τον Υπουργό Υγείας και για την επίτευξη σημαντικών συγκλίσεων στη βάση των σχετικών τους προτάσεων και εισηγήσεων. Παράλληλα, υπέβαλαν επιμέρους παρατηρήσεις επί ορισμένων προνοιών του νομοσχεδίου, για τις οποίες ζήτησαν και τους δόθηκαν οι σχετικές διευκρινίσεις.

Κατά το τελικό στάδιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής επί των προνοιών του νομοσχεδίου, ο Υπουργός Υγείας, έπειτα από σχετική εισήγηση που υποβλήθηκε από βουλευτές και αφού εξασφάλισε έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, διαμόρφωσε περαιτέρω το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε σε αυτό να περιληφθεί πρόνοια σύμφωνα με την οποία το κράτος δύναται να καλύπτει διά χρηματοδότησης τυχόν ελλείμματα του οργανισμού για τα πέντε πρώτα χρόνια που θα ακολουθήσουν, αμέσως μετά την εισαγωγή και λειτουργία της εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας του Γενικού Συστήματος Υγείας, στη βάση των διατάξεων του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου και των σχετικών περί κρατικών ενισχύσεων προνοιών της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω χρηματοδότηση θα τελεί υπό την προϋπόθεση της ομαλής τήρησης της διαδικασίας υλοποίησης της οικονομικής και διοικητικής αυτονόμησης κατά τις κατευθυντήριες οδηγίες που θα εκδίδει κατά καιρούς το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπουργού Υγείας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής πρόεδρος του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή δηλώνει την πρόθεσή της να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του όλου θέματος και για το σκοπό αυτό θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το αρμόδιο υπουργείο και τους εμπλεκόμενους φορείς.

9 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων