Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής και Ατομικά Σκάφη) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Κώστας Κώστα
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους
Ευθύμιος Δίπλαρος Άννα Θεολόγου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2017. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσίων Αθλημάτων. Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, ο Παγκύπριος Αθλητικός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Μικρών Σκαφών και ο Σύλλογος Ναυπηγών και Ναυτικών Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 59 του περί Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών με νέους κανονισμούς για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της Οδηγίας 94/25/ΕΚ.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό εξέταση κανονισμούς, οι τελευταίοι καθορίζουν μεταξύ άλλων τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων για τη διάθεση των προϊόντων στην εσωτερική αγορά (συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων που έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες), την ασφάλεια των χρηστών, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος με την υποχρεωτική εγκατάσταση δεξαμενής λυμάτων ή συστήματος επεξεργασίας λυμάτων για σκάφη με τουαλέτα, τις εκπομπές καυσαερίου, τις εκπομπές θορύβου, τις επικαιροποιημένες απαιτήσεις για τους κατασκευαστές, τις τέσσερις κατηγορίες σχεδιασμού σκαφών βάσει των όρων καταλληλότητας για ναυσιπλοΐα, τη σήμανση CE, που τοποθετείται στα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη ως ένδειξη συμμόρφωσης.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω καθυστέρησης στην εναρμόνιση με την πιο πάνω Οδηγία, βρίσκεται ήδη στο τελευταίο στάδιο παράβασης (αιτιολογημένη γνώμη) με καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης τη 16η Ιουνίου 2017. Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος εισηγήθηκε μικρής έκτασης διορθώσεις στις πρόνοιες των κανονισμών για σκοπούς σαφέστερης διατύπωσης και ορθότερης εφαρμογής αυτών.

Στο πλαίσιο της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών στην επιτροπή, τόσο βουλευτές μέλη της όσο και αριθμός παρευρισκομένων οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν είχαν προσκληθεί σε δημόσια διαβούλευση, ζήτησαν διευκρινίσεις, μεταξύ άλλων σχετικά με τις εξαιρέσεις σκαφών από το πεδίο εφαρμογής των προνοιών των κανονισμών και τις απαιτήσεις ανά κατηγορία σκάφους. Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, αφού έδωσαν τις απαραίτητες διευκρινίσεις, ανέφεραν ότι πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και αυτή είχε διάρκεια τριών βδομάδων.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, έπειτα και από τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με την πιο πάνω Οδηγία μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2016, ωστόσο οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή μόλις στις 19 Μαΐου 2017, και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας διαδικασία παράβασης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε το κείμενο σύμφωνα με τα πιο πάνω, επιφέροντας σε αυτό μικρής έκτασης βελτιώσεις από νομοτεχνικής άποψης, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

 

 

7 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων