Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Δημήτρης Δημητρίου Πανίκος Λεωνίδου
Ευανθία Σάββα Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Μαΐου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και του διοικητικού συμβουλίου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 4 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, ώστε οι όροι του να συνάδουν αφενός με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και αφετέρου με τους όρους των σχεδίων υπηρεσίας των θέσεων γενικού διευθυντή της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση αυτή είναι αναγκαία, ώστε να καταστεί δυνατός ο διορισμός στη θέση αυτή με σύμβαση, όπως προβλέπεται στον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμο. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου αυτού, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου οικείου νόμου με τον οποίο ιδρύεται ένα νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, ο γενικός διευθυντής του νομικού αυτού προσώπου διορίζεται από το οικείο συμβούλιο, έπειτα από προκήρυξη της θέσης, με συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Κατά τη συζήτηση των προτεινόμενων κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ενημέρωσε την επιτροπή ότι βασικός λόγος τροποποίησης του υπό συζήτηση σχεδίου υπηρεσίας είναι η ανάγκη όπως οι όροι του συνάδουν με τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμο. Επιπροσθέτως των αναγκαίων για το σκοπό αυτό τροποποιήσεων, σύμφωνα με την ίδια, προτείνεται η διαγραφή από τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα για τη θέση αυτή του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στις πολιτικές επιστήμες, γιατί το προσόν αυτό δε σχετίζεται με τα καθήκοντα της θέσης, καθώς και η διεύρυνση των γλωσσικών απαιτήσεων, σύμφωνα με την ακολουθούμενη τα τελευταία χρόνια γενική πολιτική, έτσι ώστε, πέρα από την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, να είναι αποδεκτή διαζευκτικά η πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Ο εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχει άμεση ανάγκη πλήρωσης της κενής θέσης του γενικού διευθυντή στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αν δεν τροποποιηθεί πρώτα το οικείο σχέδιο υπηρεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

7 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων