Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Ηλίας Μυριάνθους
Μαριέλλα Αριστείδου Γιώργος Περδίκης
Σόλων Κασίνης Λίνος Παπαγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 16 Μαΐου 2017 και 6 Ιουνίου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΑΣΔΥΚ, ΠΟΑΣ και ΠΑΣΥΝΟ.

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΕΔ, η Ένωση Κυπρίων Ελλάδας (ΕΚΕ) και η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή. Ωστόσο, η ΕΚΕ απευθύνθηκε με αριθμό γραπτών υπομνημάτων στην επιτροπή, με ημερομηνίες 12, 24 και 30 Μαΐου 2017.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με την Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Ιανουαρίου 2016 (C-515/14, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας). Με την εν λόγω απόφαση, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι, εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία δεν κατήργησε με αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου 2004 τη σχετική με την ηλικία προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 27 των περί Συντάξεων Νόμων, παρέβη τις υποχρεώσεις της οι οποίες απορρέουν από το άρθρο 48 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ). Πιο συγκεκριμένα, με τις υπό εξέταση πρόνοιες οι εργοδοτούμενοι που παραιτήθηκαν από τη δημόσια υπηρεσία μετά την 1η Μαΐου 2004 ή παραιτούνται στο εξής, με σκοπό να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, ή σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο διεθνή οργανισμό, να δικαιούνται να λάβουν τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα τα οποία καταβάλλονται στην περίπτωση της οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησής τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας, η πιο πάνω προϋπόθεση, με βάση την πιο πάνω απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίθηκε ότι αποθαρρύνει τους εργαζομένους να αποχωρήσουν από το κράτος μέλος καταγωγής τους, για να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος ή σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο διεθνή οργανισμό, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση μεταξύ των διακινούμενων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων αυτών οι οποίοι εργάζονται σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο διεθνή οργανισμό και των υπαλλήλων οι οποίοι άσκησαν τη δραστηριότητά τους στην Κύπρο.

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

Ωστόσο, η ΕΚΕ, μέσω των προρρηθέντων υπομνημάτων της, εξέφρασε τη θέση ότι με το υπό εξέταση νομοσχέδιο δεν επιτυγχάνεται πλήρης και ορθή συμμόρφωση με την Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας ειδικότερα το ζήτημα της αναδρομικότητας της ισχύος του νομοσχεδίου και ειδικότερα το ότι αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και πριν από την ημερομηνία ένταξης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περαιτέρω, η ΕΚΕ εξέφρασε τη θέση ότι, με βάση την ίδια απόφαση, πρέπει να καταργηθεί και η δεύτερη προϋπόθεση που περιλαμβάνεται στο βασικό νόμο, η οποία αφορά την ελάχιστη πενταετή υπηρεσία στο δημόσιο τομέα, προκειμένου υπάλληλος να κατοχυρώσει το δικαίωμά του για τη λήψη των συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων. Η γνώμη αυτή της ΕΚΕ εδράζεται στον ισχυρισμό ότι και αυτή η προϋπόθεση αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη διακίνηση εργοδοτουμένων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συναφώς, η επιτροπή κάλεσε την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας όπως μελετήσει τους εν λόγω ισχυρισμούς και θέσει ενώπιόν της γραπτώς τη θέση της. Ανταποκρινόμενη στο αίτημα της επιτροπής, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας με εμπιστευτικής φύσεως γνωμάτευσή της, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, επισήμανε ότι, παρ’ όλο που η υποχρέωση για τη συμπλήρωση πενταετούς συνεχόμενης υπηρεσίας στη δημόσια υπηρεσία ενδέχεται να παραβιάζει τους γενικούς κανόνες του δικαίου της Ένωσης όπως αυτοί εκφράζονται και από τις γενικές διαπιστώσεις του δικαστηρίου στην πιο πάνω υπόθεση, εντούτοις η θέση της Νομικής Υπηρεσίας είναι ότι από την εν λόγω απόφαση δεν προκύπτει η υποχρέωση για κατάργηση της προϋπόθεσης αυτής. Αιτιολογώντας τη θέση αυτή, η ίδια εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το δικόγραφο της προσφυγής της στην πιο πάνω υπόθεση ζήτησε από το δικαστήριο να διαπιστώσει τη συμβατότητα του κριτηρίου της ηλικίας που προβλέπεται στον περί Συντάξεων Νόμο, χωρίς να αναφερθεί σε οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση θέτει ο εν λόγω νόμος και επομένως και το διατακτικό του δικαστηρίου στην απόφαση περιορίζεται στο ηλικιακό κριτήριο. Περαιτέρω, η αποκλειστική ενασχόληση με το κριτήριο της ηλικίας καταδεικνύεται και στις δικονομικής φύσης εργασίες που διεκπεραιώθηκαν για την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής και συνεπώς διατυπώνει τη θέση ότι η μόνη υποχρέωση η οποία υπάρχει για συμμόρφωση προς τη συγκεκριμένη απόφαση αφορά την κατάργηση του ηλικιακού κριτηρίου.

Επιπροσθέτως και ανεξάρτητα από την πιο πάνω θέση, η εν λόγω εκπρόσωπος εισηγήθηκε όπως το ζήτημα κατά πόσο η συγκεκριμένη πρακτική του μη συνυπολογισμού περιόδων μικρότερων των πέντε χρόνων παραβιάζει τις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης θεωρηθεί ως θέμα διακριτό, το οποίο χρήζει περαιτέρω μελέτης. Σύμφωνα με την ίδια, η Δημοκρατία πρέπει να μελετήσει εκ νέου το όλο ζήτημα ενόψει και της διαπίστωσης του δικαστηρίου στην πιο πάνω υπόθεση ότι το συγκεκριμένο σχέδιο κοινωνικής ασφάλισης δεν εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Όσον αφορά το αίτημα για κατάργηση του ηλικιακού περιορισμού και κατά την περίοδο πριν από την 1η Μαΐου 2004, η πιο πάνω εκπρόσωπος επισήμανε ότι οι υποχρεώσεις της Δημοκρατίας για συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης αφορούν την περίοδο που η Δημοκρατία αποτελούσε κράτος μέλος και όχι προηγούμενη περίοδο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε σε αρχικό στάδιο να προχωρήσει με το νομοσχέδιο λόγω της επείγουσας φύσης που υπέχει η υποχρέωση για συμμόρφωση με την προρρηθείσα απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, η επιτροπή, για σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης του όλου θέματος, αποφάσισε κατά πλειοψηφία των μελών της, με τη διαφωνία του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Μάριου Μαυρίδη, και απέστειλε σχετική επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, με την οποία καλεί τον εν λόγω υπουργό να θέσει ενώπιον της επιτροπής την άποψη/θέση της κυβέρνησης αναφορικά με την αναθεώρηση της προϋπόθεσης του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας γενικά, αλλά και ειδικότερα σε σχέση με τη διακίνηση εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη διερεύνηση της πιθανότητας επέκτασης της αναδρομικότητας της ισχύος των προνοιών του νομοσχεδίου πριν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την απογραφή σχετικών στοιχείων που αφορούν τον αριθμό των επηρεαζομένων σε μια τέτοια περίπτωση και του σχετικού κόστους, σε περίπτωση που θα αποφασιζόταν η εν λόγω επέκταση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για λήψη τελικής απόφασης επί των προνοιών του νομοσχεδίου.

 

7 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων