Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017» και για τους κανονισμούς «Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Μιχάλης Γιωργάλλας Χρίστος Ορφανίδης
Ονούφριος Κουλλά Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Δημήτρης Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 16 Μαΐου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας, ο Σύνδεσμος Καλλιεργητών Ανθέων και Φυτών και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου και των κανονισμών που προτείνονται είναι η μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη τριών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες γίνεται αναφορά πιο κάτω, οι οποίες ρυθμίζουν επιμέρους θέματα, που αφορούν την παραγωγή και εμπορία φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων φυτών που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο τροποποιείται ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία 2014/97/ΕΕ της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την εγγραφή των προμηθευτών σε μητρώο, την καταχώριση των ποικιλιών και τον κοινό κατάλογο ποικιλιών». Συγκεκριμένα, προτείνεται η εισαγωγή στο βασικό νόμο ορισμένων ερμηνευτικών προνοιών, καθώς και η εισαγωγή προνοιών που αφορούν κυρίως την εγγραφή των ποικιλιών σε μητρώο ποικιλιών και επιπρόσθετα εξουσιοδοτούν την έκδοση κανονισμών για τη ρύθμιση της διαδικασίας εγγραφής στο εν λόγω μητρώο και συναφών θεμάτων.

Περαιτέρω, με τους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, τροποποιούνται οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων Κανονισμοί, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. «Εκτελεστική Οδηγία 2014/96/ΕΕ της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014 όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανση, τη σφράγιση και τη συσκευασία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου».

2. «Εκτελεστική Οδηγία 2014/97/ΕΕ της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την εγγραφή των προμηθευτών σε μητρώο, την καταχώριση των ποικιλιών και τον κοινό κατάλογο ποικιλιών».

3. «Εκτελεστική Οδηγία 2014/98/ΕΕ της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για τα γένη και είδη οπωροφόρων δένδρων που αναφέρονται στο παράρτημα I, τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τους προμηθευτές, καθώς και λεπτομερείς κανόνες για τις επίσημες επιθεωρήσεις».

Σημειώνεται ότι για σκοπούς εναρμόνισης με τις πιο πάνω πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εκτελεστική εξουσία σε προγενέστερο της συζήτησης των προτεινόμενων νομοθετημάτων στάδιο είχε καταθέσει τους πιο κάτω κανονισμούς:

1. «Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Εγγραφή των Προμηθευτών σε Μητρώο, Καταχώριση των Ποικιλιών και του Κοινού Καταλόγου Ποικιλιών) Κανονισμοί του 2017».

2. «Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Σήμανση, Σφράγισμα και Συσκευασία του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων) Κανονισμοί του 2017».

3. «Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Ειδικές Απαιτήσεις για τα Γένη και Είδη Οπωροφόρων Φυτών, Ειδικές Απαιτήσεις που Πρέπει να Πληρούν οι Προμηθευτές και Λεπτομερείς Κανόνες για τις Επίσημες Επιθεωρήσεις) Κανονισμοί του 2017».

4. «Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017».

Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι αναφερόμενοι πιο πάνω υπ’ αριθμόν 1 και 2 κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 20 Ιανουαρίου 2017 και συζητήθηκαν ενώπιον της επιτροπής σε συνεδρία της, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, ενώ οι αναφερόμενοι πιο πάνω υπ’ αριθμόν 3 και 4 κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 10 Φεβρουαρίου 2017 και συζητήθηκαν σε μεταγενέστερη συνεδρία της, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2017.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών των εν λόγω αρχικών κανονισμών, παρ’ όλο που δεν εκφράστηκαν ενστάσεις όσον αφορά τους επιδιωκόμενους σκοπούς τους, διαπιστώθηκε αφενός ότι οι πρόνοιές τους παρουσιάζουν κενά και παραλείψεις νομοτεχνικής φύσεως και αφετέρου ότι η προτεινόμενη θέσπιση ξεχωριστών θεσμικών κανονισμών για τα θέματα που επρόκειτο να ρυθμίσουν δημιουργεί πολυνομία, η οποία δεν εξυπηρετεί την ασφάλεια δικαίου. Ως εκ τούτου, η εκτελεστική εξουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες διαπιστώσεις και με σκοπό να αντιμετωπίσει τα πιο πάνω ζητήματα, έκρινε σκόπιμο να αποσύρει τους αρχικούς κανονισμούς και σε αντικατάσταση αυτών κατέθεσε στις 4 Απριλίου 2017 το υπό συζήτηση τροποποιητικό νομοσχέδιο και τους υπό συζήτηση τροποποιητικούς κανονισμούς.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των προαναφερόμενων πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προθεσμία μεταφοράς τους στο εθνικό δίκαιο ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2016. Σημειώνεται περαιτέρω ότι λόγω της καθυστέρησης της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με τις πιο πάνω πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε διαδικασία παράβασης εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τους κανονισμούς ρυθμίζονται τεχνικά κυρίως θέματα, που αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τη σήμανση και τη σφράγιση του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων φυτών, καθώς και τον τρόπο συσκευασίας τους σε περίπτωση που αυτά συσκευάζονται.

2. Τη διαδικασία καταχώρισης των ποικιλιών οπωροφόρων στο μητρώο ποικιλιών και τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο προμηθευτών των προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με την αναπαραγωγή, παραγωγή, διατήρηση, εισαγωγή και εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων φυτών.

3. Τις ειδικές απαιτήσεις για τα γένη και είδη οπωροφόρων φυτών τα οποία καθορίζονται στους βασικούς κανονισμούς, τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τους προμηθευτές, καθώς και λεπτομερείς κανόνες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιούνται οι επίσημες επιθεωρήσεις όλων των προμηθευτών πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νόμου και των κανονισμών που προτείνονται.

Παράλληλα όμως, κατά την εξέταση των προτεινόμενων νομοθετημάτων, διαπιστώθηκαν από την επιτροπή στο κείμενο αυτών μικρής έκτασης ασάφειες και κενά, τα οποία, κατόπιν σχετικής εισήγησης της επιτροπής, εξετάστηκαν από το Τμήμα Γεωργίας σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και υποβλήθηκαν στην επιτροπή αναθεωρημένα κείμενα τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών, στα οποία επήλθαν μικρής έκτασης τροποποιήσεις.

Στα πλαίσια της περαιτέρω επεξεργασίας των αναθεωρημένων κειμένων των προτεινόμενων νομοθετημάτων από την επιτροπή, η τελευταία, αφού ζήτησε και πήρε τις αναγκαίες διευκρινίσεις από το Τμήμα Γεωργίας, επέφερε σ’ αυτά πρόσθετες τροποποιήσεις για σκοπούς περαιτέρω διασαφήνισης των προνοιών τους και βελτίωσής τους από νομοτεχνικής άποψης. Κατά το τελευταίο αυτό στάδιο, επισημάνθηκε από το Τμήμα Γεωργίας η ανάγκη να διαγραφεί το Παράρτημα VII που περιλαμβάνεται στους κανονισμούς, καθότι τα κριτήρια και η απόσταση απομόνωσης των αγρών που καθορίζονται στο εν λόγω Παράρτημα συγκρούονται με τις σχετικές πρόνοιες των κανονισμών που ενσωματώνουν τις αντίστοιχες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, τα βασικά μητρικά φυτά και το βασικό υλικό διατηρούνται σε αγρούς απομονωμένους από πιθανές πηγές μόλυνσης και η απόσταση απομόνωσης των αγρών αυτών εξαρτάται από τις περιφερειακές συνθήκες, το είδος του πολλαπλασιαστικού υλικού, την παρουσία επιβλαβών οργανισμών στην οικεία περιοχή και τους σχετικούς κινδύνους, όπως τα κριτήρια αυτά καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή με βάση επίσημη επιθεώρηση. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Γεωργίας εισηγήθηκε τη διαγραφή του αναφερόμενου πιο πάνω Παραρτήματος VII και τη διαμόρφωση των σχετικών προνοιών των κανονισμών, ώστε τα αναφερόμενα πιο πάνω κριτήρια να καθορίζονται στη βάση επίσημης επιθεώρησης από το αρμόδιο συμβούλιο με την έκδοση σχετικής γνωστοποίησης, που θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η εισήγηση αυτή υιοθετήθηκε από την επιτροπή, η οποία διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, όπως τα κείμενα αυτών έχουν τελικά διαμορφωθεί.

   

 

7 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων