Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμος του 2017» και «Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017» και για τους κανονισμούς «Οι περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Αρμόδια Αρχή) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Μαρίνος Μουσιούττας, αναπλ. πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Ανδρέας Κυπριανού Χριστάκης Τζιοβάνης
Σόλων Κασίνης Ηλίας Μυριάνθους
Νίκος Νουρής Άννα Θεολόγου
Κώστας Κώστα Γεώργιος Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Απριλίου και στις 2, 9 και 30 Μαΐου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), της Ένωσης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κύπρου (ΕΔΠΙ), των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ), της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (ΚΕΠΟΕ), των εταιρειών PRS, GRAMMO, Asteras Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων, της Business Software Alliance και του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών και άλλων Δικαιωμάτων “Διόνυσος Ζαγρέας Λτδ”.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να μεταφερθεί στην εσωτερική έννομη τάξη η «Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά» και σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμου, για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την ίδια Οδηγία.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προτείνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες νομοθετικές ρυθμίσεις:

1. Η εισαγωγή προνοιών οι οποίες καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οργανισμών και των οντοτήτων που διαχειρίζονται συλλογικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, των χρηστών, καθώς και των δικαιούχων των εν λόγω δικαιωμάτων.

2. Η ίδρυση ανεξάρτητης αρχής με την ονομασία “Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων”, η οποία θα τηρεί μητρώα εγγραφής των οργανισμών και των οντοτήτων που διαχειρίζονται συλλογικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ασκώντας έλεγχο ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου.

3. Η εισαγωγή προνοιών βάσει των οποίων προβλέπεται η δυνατότητα τόσο δικαστικής όσο και εξώδικης επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ οργανισμών ή οντοτήτων συλλογικής διαχείρισης, χρηστών και δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων.

Το δεύτερο νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Την κατάργηση της υφιστάμενης αρμόδιας αρχής, της οποίας η σύσταση εξουσιοδοτείται από τις διατάξεις του υπό τροποποίηση νόμου και οι εξουσίες και οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται στην Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, που προτείνεται να συσταθεί με τις πρόνοιες του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου.

2. Την εισαγωγή νέων όρων και ορισμών για τα σώματα που αναλαμβάνουν τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η Κυπριακή Δημοκρατία έπρεπε να είχε εναρμονιστεί με την Οδηγία 2014/26/ΕΕ μέχρι και τη 10η Απριλίου 2016, ωστόσο τα εν λόγω νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις την 31η Μαρτίου 2017, ενώ είχε ήδη αρχίσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδικασία παράβασης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω καθυστέρησης στην εναρμόνιση.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού ανέλυσαν τις πρόνοιες των δύο νομοσχεδίων, τόνισαν τη σημαντικότητά τους, αφού προτείνεται να θεσπιστεί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τους οργανισμούς και τις οντότητες που θα διαχειρίζονται συλλογικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ, με επιστολή του ημερομηνίας 2 Μαΐου 2017, ανέφερε ότι, παρά τη σύμφωνη γνώμη της ομοσπονδίας με τους γενικότερους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό εξέταση νομοσχεδίων, η ΠΟΒΕΚ θεωρεί ότι αυτά χρήζουν αναθεώρησης/τροποποίησης, καθότι εμπεριέχουν αδυναμίες και ελλείψεις οι οποίες θα λειτουργήσουν σε βάρος των επηρεαζομένων.

Το ΚΕΒΕ, ο ΠΑΣΙΚΑ και ο ΠΑΣΥΞΕ με κοινή επιστολή τους, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2017, τοποθετούμενοι επί των προνοιών του πρώτου νομοσχεδίου εισηγήθηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Την εισαγωγή σχετικής πρόνοιας στο κείμενό του, η οποία να διασφαλίζει ότι οι χρήστες θα καταβάλλουν δικαιώματα σε μία μόνο εταιρεία, η οποία θα αναλαμβάνει τη διανομή αυτών στους δικαιούχους.

2. Την εισαγωγή πρόνοιας βάσει της οποίας οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης να υποχρεούνται να διατηρούν ξεχωριστό ταμείο για τα δικαιώματα προσώπων που δεν έχουν συμβληθεί μαζί τους.

Η εκπρόσωπος του ΣΤΕΚ, σχολιάζοντας τις πρόνοιες των νομοσχεδίων, εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της με τη γενικότερη φιλοσοφία των νομοσχεδίων, ενώ παράλληλα τόνισε ότι πρέπει να οριστούν συγκεκριμένες διαδικασίες για τον καθορισμό των χρεώσεων που θα επιβάλλονται στους χρήστες.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας “Grammo” τόσο κατά την παρουσία του στην επιτροπή όσο και με επιστολές του, με ημερομηνίες 27 Απριλίου και 15 Μαΐου 2017, ανέφερε για το πρώτο νομοσχέδιο μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Δεν περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο πρόνοιες που να καλύπτουν τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος, αλλά δραστηριοποιούνται σε μόνιμη βάση στην Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να εγκαθίστανται ποτέ σε αυτή. Στη βάση των πιο πάνω πρέπει να εισαχθούν νομοθετικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι εν λόγω εταιρείες θα απέχουν της υποχρέωσης για εγγραφή στο μητρώο των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και θα υποχρεούνται όπως ενημερώνουν την Κυπριακή Δημοκρατία με μια απλή δήλωση για τη δραστηριοποίησή τους εντός της επικράτειάς της.

2. Ο ορισμός του όρου “επιγραμματικά δικαιώματα επί μουσικών όρων” χρήζει αναδιατύπωσης, καθότι στην υφιστάμενή του μορφή περιλαμβάνονται και οι παραγωγοί ηχογραφήσεων, τους οποίους η Οδηγία 2014/26/ΕΕ δεν προβλέπει.

Αναφορικά με το δεύτερο νομοσχέδιο, ο ίδιος εκπρόσωπος εισηγήθηκε τη διατήρηση σε ισχύ των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 15 του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμου στον υπό τροποποίηση νόμο, καθότι, όπως υποστήριξε, με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται από δικονομικής απόψεως η απόδειξη της αρμοδιότητας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης.

Η εκπρόσωπος του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης συγγενικών και άλλων δικαιωμάτων “Διόνυσος Ζαγρέας Λτδ” με επιστολή της, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017, ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα όσον αφορά το πρώτο νομοσχέδιο:

1. Η Οδηγία 2014/26/ΕΕ, με την οποία προτείνεται η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας, δημιουργεί υποχρεώσεις καταβολής τεράστιων κονδυλίων από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, προκειμένου αυτοί να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της. Ως εκ τούτου, πρέπει να εισαχθούν στο προτεινόμενο κείμενο νομοθετικές ρυθμίσεις βάσει των οποίων θα εξασφαλίζεται ευνοϊκότερο πλαίσιο λειτουργίας αυτών των οργανισμών.

2. Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πρέπει να είναι ανάλογες των εσόδων τους.

3. Η Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων πρέπει να εξετάζει παράπονα των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και όχι μόνο των χρηστών.

4. Πρέπει να εισαχθεί στο νομοσχέδιο αυτό πρόνοια, ώστε να καθοριστεί διαδικασία αμφισβήτησης των αποφάσεων της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων.

Ο εκπρόσωπος της PRS, τοποθετούμενος επί των προνοιών του πρώτου νομοσχεδίου, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δεν πρέπει να υποχρεούνται να γνωστοποιούν το ρεπερτόριό τους στην αρμόδια αρχή, καθότι η εν λόγω διαδικασία αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα λόγω του μεγάλου αριθμού των δικαιούχων που εκπροσωπούν.

Τοποθετούμενη στα προρρηθέντα, η επιτροπή κάλεσε τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου όπως, σε συνεργασία με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, αλλά και όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, επανεξετάσουν τις πρόνοιες των δύο νομοσχεδίων στα πλαίσια των εισηγήσεων που διατυπώθηκαν ενώπιον της επιτροπής και, αν το θεωρήσουν σκόπιμο, να επανέλθουν στην επιτροπή με αναθεωρημένα κείμενα για σκοπούς ολοκλήρωσης της εξέτασής τους και τελικής τοποθέτησης επ’ αυτών.

Ανταποκρινόμενο στα όσα η επιτροπή εισηγήθηκε, το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και τους εμπλεκόμενους φορείς, επανεξέτασε τις πρόνοιες των νομοσχεδίων και κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένα κείμενα, στα οποία προτείνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες αλλαγές αναφορικά με το πρώτο νομοσχέδιο:

1. Εισάγονται πρόνοιες βάσει των οποίων καθορίζεται η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου από την αρμόδια αρχή, καθώς και η διαδικασία άσκησης ιεραρχικής προσφυγής.

2. Εισάγονται πρόνοιες οι οποίες είχαν εκ παραδρομής καταργηθεί στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου και οι οποίες διευκολύνουν από δικονομική άποψη την απόδειξη των αρμοδιοτήτων των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης.

3. Εισάγονται πρόνοιες σύμφωνα με τις οποίες οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής τους στο σχετικό μητρώο, εφόσον ενημερώσουν γραπτώς εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή, προκειμένου να ασκήσουν προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες τους. Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω οργανισμοί και οντότητες παρέχουν σε μόνιμη βάση της υπηρεσίες τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, τότε υποχρεούνται όπως εγγραφούν στο σχετικό μητρώο.

Αναφορικά με το δεύτερο νομοσχέδιο, διαγράφτηκε η πρόνοια σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Αρμόδια Αρχή) Κανονισμοί, ούτως ώστε η εν λόγω κατάργηση να υλοποιηθεί μέσω κατάθεσης σχετικών καταργητικών κανονισμών από το αρμόδιο υπουργείο, όπως ενδείκνυται από νομοτεχνικής απόψεως για σκοπούς ασφάλειας δικαίου.

Σε υλοποίηση των πιο πάνω το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατέθεσε τους καταργητικούς κανονισμούς στην ολομέλεια του σώματος στις 2 Ιουνίου 2017, για το περιεχόμενο των οποίων η επιτροπή είχε τύχει ενημέρωσης στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων.

Στα πλαίσια των πιο πάνω προτεινόμενων αλλαγών την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα η απουσία νομοθετικής ρύθμισης που να ορίζει τις διαδικασίες καθορισμού των συγκεκριμένων χρεώσεων που θα επιβάλλονται στους χρήστες από τους οργανισμούς και τις οντότητες συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Αναφερόμενη στις πιο πάνω επιφυλάξεις της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη δήλωσε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένων χρεώσεων που οι εν λόγω οργανισμοί ή οι οντότητες θα επιβάλλουν, καθότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε επέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας σε ιδιωτικές συμφωνίες.

Με την ευκαιρία της συζήτησης των υπό αναφορά θεμάτων, η επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καλεί την εκτελεστική εξουσία όπως καταθέσει το συντομότερο δυνατό σχετικούς κανονισμούς με τους οποίους να καθορίζεται ένα γενικότερο πλαίσιο και προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα διαμορφώνονται οι χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση των δύο νομοσχεδίων σε νόμους, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, και την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

7 Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων