Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Μαΐου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), καθώς και εκπρόσωποι της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ).

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 20 του περί του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη λειτουργία του Ταμείου Ευημερίας των Υπαλλήλων του ΟΧΣ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, με τους προτεινόμενους κανονισμούς ρυθμίζεται νομοθετικά η λειτουργία του Ταμείου Ευημερίας των Υπαλλήλων του ΟΧΣ, το οποίο ιδρύθηκε στα πλαίσια συλλογικής σύμβασης που υπογράφτηκε μεταξύ του ΟΧΣ και της ΕΤΥΚ την περίοδο 1995-1996. Ειδικότερα, στην υπό αναφορά συλλογική σύμβαση περιλήφθηκε σχετική πρόνοια για την παραχώρηση από την 1η Ιανουαρίου 1997 ποσοστού ύψους 2% επί του μισθολογίου του ΟΧΣ για τη δημιουργία ταμείου ευημερίας.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό συνεισφοράς στο ταμείο μειώθηκε με την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης 2002-2004 και αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,7% επί του μισθολογίου, καθότι ποσοστό ύψους 0,3% παραχωρείται πλέον στο Ταμείο Ευημερίας της ΕΤΥΚ (ΤΕΤΥΚ) για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης εξοχικών καταλυμάτων από τους υπαλλήλους του οργανισμού.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, ο γενικός διευθυντής του ΟΧΣ ανέφερε ότι οι κανονισμοί για τη λειτουργία του Ταμείου Ευημερίας των Υπαλλήλων του ΟΧΣ καταρτίστηκαν στο παρελθόν και έχουν τύχει επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού, ωστόσο δεν έχουν θεσπισθεί νομοθετικά, επειδή δεν είχαν υποβληθεί προς έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, με τους προτεινόμενους κανονισμούς δεν παραχωρούνται νέα ωφελήματα στους υπαλλήλους του ΟΧΣ, αλλά θεσπίζεται η σύσταση και η λειτουργία του Ταμείου Ευημερίας των Υπαλλήλων του ΟΧΣ με νομοθετική πράξη.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΧΣ δήλωσε ότι η ετήσια συνεισφορά στο ταμείο ευημερίας του οργανισμού ανέρχεται στις €50.000 και καλύπτει το σύνολο των εξήντα πέντε υπαλλήλων. Επισήμανε περαιτέρω ότι με τους κανονισμούς επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη ρύθμιση των διαδικασιών που προβλέπονται από τη λειτουργία του ταμείου ευημερίας του ΟΧΣ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΕΤΥΚ, η σύμβαση που υπογράφηκε με τον ΟΧΣ προέβλεπε ότι μέρος των μισθολογικών αυξήσεων των υπαλλήλων του οργανισμού θα παραχωρούνταν σε αυτούς υπό τη μορφή ωφελημάτων. Όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, οι συνεισφορές στο εν λόγω ταμείο προήλθαν από την αποκοπή μέρους των μισθολογικών αυξήσεων του προσωπικού. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η προώθηση των κανονισμών για τη νομοθετική κατοχύρωση του Ταμείου Ευημερίας των Υπαλλήλων του ΟΧΣ.

Κατά την εξέταση των κανονισμών, την επιτροπή απασχόλησε το θέμα της ιεράρχησης των αιτημάτων προς το ταμείο ευημερίας, καθώς και η κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων στο προσωπικό του οργανισμού. Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΧΣ δήλωσε ότι όλοι οι υπάλληλοι του οργανισμού επωφελούνται με το ίδιο ποσοστό από το εν λόγω ταμείο, ενώ την ευθύνη για την ιεράρχηση των αιτημάτων θα έχει η διαχειριστική επιτροπή του ταμείου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται την έγκρισή τους από την ολομέλεια του σώματος.

  

 

 

30 Μαΐου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων