Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Νίκος Νουρής Παύλος Μυλωνάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 24 Απριλίου και στις 15 Μαΐου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Συνδέσμου Συμβουλίων Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Αντρέα Φακοντή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, ώστε να μειωθεί το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης που υποχρεούται να καταβάλει πρόσωπο το οποίο οφείλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή τέλος με βάση τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου, σε περίπτωση που δεν έχει καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής, από είκοσι τοις εκατόν (20%) επί του απλήρωτου ποσού του δικαιώματος ή τέλους μετά την πάροδο της προθεσμίας, που ισχύει σήμερα, σε εννέα τοις εκατόν (9%) επί του εν λόγω ποσού.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς διευκόλυνσης των πολιτών στην πληρωμή των υπό αναφορά οφειλών τους προς τα συμβούλια αποχετεύσεων οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες και δεν μπορούν να καταβάλουν εγκαίρως τα σχετικά οφειλόμενα ποσά.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Συνδέσμου Συμβουλίων Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κύπρου διαφώνησαν με την προτεινόμενη μείωση του ποσοστού της πρόσθετης επιβάρυνσης που υποχρεούται να καταβάλει πρόσωπο το οποίο δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε οφειλόμενο δικαίωμα ή τέλος στα συμβούλια αποχετεύσεων και υποστήριξαν ότι η ισχύουσα ρύθμιση δημιουργεί κίνητρο για έγκαιρη διευθέτηση από τους πολίτες των οφειλών τους. Όπως οι ίδιοι δήλωσαν, η επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης αποτελεί αποτρεπτικό μέτρο της μη έγκαιρης καταβολής των σχετικών εισφορών από τους πολίτες και συναφώς το υπό αναφορά ποσοστό πρέπει να παραμείνει στο ύψος που προβλέπεται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, προκειμένου η επιβολή της εν λόγω επιβάρυνσης να είναι επαρκώς αποτρεπτική. Τέλος, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, σε περίπτωση μείωσης του υπό αναφορά ποσοστού ενδέχεται να επηρεαστεί η οικονομική ευρωστία των εν λόγω συμβουλίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε αυτό να διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο οφείλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή τέλος και δεν έχει προβεί στην καταβολή του οφειλόμενου ποσού εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής θα υποχρεούται να καταβάλει πρόσθετη επιβάρυνση επί του απλήρωτου ποσού του δικαιώματος ή τέλους ίση με πέντε τοις εκατόν (5%) στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός τεσσάρων μηνών μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής και ίση με δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο δεν καταβάλλει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής το οφειλόμενο τέλος για τη χρήση των συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων, το οποίο αναγράφεται πάνω στο λογαριασμό του νερού που καταναλώνεται και καταβάλλεται στον ίδιο τόπο και χρόνο που καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κατανάλωσης νερού, θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση ίση με δέκα τοις εκατόν (10%) επί του οφειλόμενου ποσού της αντίστοιχης περιόδου για την οποία επιβλήθηκε το εν λόγω τέλος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την προαναφερθείσα θέση της και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017».

 

 

31η Μαΐου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων