Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2017 Νόμος του 201

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου
Γιώργος Κάρουλλας Μιχάλης Γιωργάλλας
Αννίτα Δημητρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Γιώργος Κ. Γεωργίου Παύλος Μυλωνάς
Αντρέας Καυκαλιάς 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Μαΐου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και της ΕΔΟΝ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η ΝΕΔΗΣΥ, η ΝΕΔΗΚ, η Νεολαία ΕΔΕΚ και η Νεολαία Οικολόγων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην εν λόγω συνεδρία.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ για το έτος 2017.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το έτος 2017 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα ύψους €9.779.117 και δαπάνες του ίδιου ύψους.

Ειδικότερα, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα και οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες κατά κεφάλαιο του υπό συζήτηση προϋπολογισμού αναλύονται ως ακολούθως:

1. Έσοδα

Προϋπολογισμός 2017

 Ενοίκια 24.000
 Κάρτα νέων 13.000
 Τέλη και δικαιώματα εγγραφής 49.592
 Διάφορες άλλες υπερπληρωμές 10
 Άλλα έσοδα 73.656
 Τόκοι/έσοδα από καταθέσεις/επενδύσεις 7.000
 Έσοδα από Ευρωπαϊκή Ένωση ERASMUS+ 5.534.192
 Έσοδα από Ευρωπαϊκή Ένωση για λειτουργικά ERASMUS 158.273
 Έσοδα από Γ.Δ. ΕΠΣΑ για λειτουργικά ERASMUS 195.266
 Έσοδα από Ευρωπαϊκή Ένωση για λειτουργικά EURODESK 24.419
 Έσοδα από Γ.Δ. ΕΠΣΑ για λειτουργικά EURODESK 53.689
 Έσοδα από Ευρωπαϊκή Ένωση για πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης νέων 138.000
 Έσοδα από Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα “Youth Guarantee” 208.000
 Ανάκτηση εξόδων από Ευρωπαϊκή Ένωση 10
 Διάφορες χορηγίες για συγκεκριμένα έργα 10
 Κυβερνητική χορηγία στα ειδικά ταμεία 3.300.000
 Σύνολο εσόδων 9.779.117

2. Δαπάνες

Προϋπολογισμός 2017

 Δαπάνες προσωπικού 1.230.498
 Λειτουργικές δαπάνες κεντρικών γραφείων 772.010
 Μεταβιβάσεις 7.619.981
 Πάγια 104.834
 Έργα υποδομής 51
 Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 51.743
 Σύνολο δαπανών 9.779.117

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού καταβλήθηκε προσπάθεια για το μεγαλύτερο, κατά το δυνατό, περιορισμό των προϋπολογιζόμενων δαπανών, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Περαιτέρω, στα πιο πάνω στοιχεία σημειώνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι δαπάνες του προϋπολογισμού για το 2017 παρουσιάζουν αύξηση κατά 24,27%, ήτοι ποσό €1.849.715, σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2016. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση της πρόνοιας για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ κατά €1.544.615, στη συμπερίληψη πρόνοιας ύψους 150.000 για το νέο πρόγραμμα του ONEK με την ονομασίαΚέντρα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Νέωνκαι στη συμπερίληψη πρόνοιας ύψους €240.000 για το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Youth Guarantee”.

2. Το ύψος της κρατικής χορηγίας για το 2017 ανέρχεται στα €3.300.000 και παρουσιάζει μείωση ύψους €35.277 έναντι της ίδιας χορηγίας στον προϋπολογισμό του 2016.

3. Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει καθορίσει τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Στα πλαίσια της εξέτασης των προνοιών του προϋπολογισμού από την επιτροπή, ο πρόεδρος του ONEK αναφέρθηκε στο έργο και στους στόχους του οργανισμού και έδωσε επεξηγήσεις για θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τα διάφορα προγράμματά του. Επίσης, ο ίδιος ανέφερε ότι την 30ή Μαΐου 2017 θα γίνει η επίσημη παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τους Νέους στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας ανέφερε ότι ο ΟΝΕΚ συμμορφώνεται σε γενικότερο επίπεδο με τις παρατηρήσεις του εν λόγω γραφείου, επισημαίνοντας ότι εκκρεμεί το σχέδιο συντάξεως των μελών του προσωπικού του ΟΝΕΚ.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου κατέθεσε σχετικό υπόμνημα, στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο ΟΝΕΚ, μετά από εισήγηση των οργανώσεων νεολαίας, καταβάλλει προσπάθεια να εκσυγχρονίσει το σύστημα διεκπεραίωσης του έργου “Πρωτοβουλίες Νέων” με την ανάπτυξη λογισμικού συστήματος, το οποίο θα συμβάλει στη γρηγορότερη και πιο απλοποιημένη διαδικασία τόσο στο στάδιο της υποβολής αίτησης από τις οργανώσεις νεολαίας όσο και στο στάδιο της αξιολόγησης των αιτήσεων αυτών.

2. Το σχέδιο δράσης του ΟΝΕΚ είναι βασισμένο στα πορίσματα των ερευνών που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.

3. Η αύξηση του ποσού για το πρόγραμμα “Κέντρα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Νέων” αναμένεται ότι θα συμβάλει στην υποστήριξη των νέων που θέλουν να αναλάβουν επιχειρηματική πρωτοβουλία και στην προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας, καθώς και στην προσπάθεια για καταπολέμηση της ανεργίας ανάμεσα στους νέους.

Ο εκπρόσωπος της ΕΔΟΝ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη μείωση της κρατικής χορηγίας προς τον ΟΝΕΚ, τονίζοντας ότι οι νέοι χρειάζονται τη στήριξη της πολιτείας που παρέχεται μέσω του ΟΝΕΚ, καθώς και των προγραμμάτων του.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής αναφέρθηκαν στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΟΝΕΚ, καθώς και στην ανάγκη για συμμετοχή του ΟΝΕΚ στη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα που αφορούν την κυπριακή κοινωνία και τους νέους, όπως για παράδειγμα το σχολικό εκφοβισμό και τη χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων. Επιπρόσθετα, υπέβαλαν αριθμό ερωτημάτων προς τους αρμοδίους για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής τους σε σχέση με τον υπό εξέταση προϋπολογισμό. Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Ο θεσμός της κάρτας νέων, τα προνόμια που παρέχονται μέσω αυτής και ο συσχετισμός της με την παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φοιτητές.

2. Η μείωση του κονδυλίου του προγράμματος “Πρωτοβουλίες Νέων”.

3. Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων και τα Πολυκέντρα Νεολαίας.

4. Το πρόγραμμα ERASMUS+.

5. Το πρόγραμμα “Youth Guarantee”.

6. Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, τοποθετούμενος στα πιο πάνω ζητήματα, τόνισε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Στόχος του ΟΝΕΚ είναι ο συνεχής εμπλουτισμός, η ενίσχυση και η προσθήκη προνομίων στην Κάρτα Νέων. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω της κάρτας αυτής, προς το παρόν δεν υπάρχει καμία εξέλιξη.

2. Σε ό,τι αφορά το κονδύλι για το πρόγραμμα “Πρωτοβουλίες Νέων”, η μείωση αυτού οφείλεται στην ευρύτερη μείωση των κονδυλίων. Συναφώς, επισημαίνεται ότι ο ΟΝΕΚ επιθυμεί την ενίσχυση του κονδυλίου αυτού.

3. Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων λειτουργούν στη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα, την Πάφο και τον Αγρό και παράλληλα διερευνάται η δυνατότητα δημιουργίας τέτοιου κέντρου και στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Στα κέντρα αυτά προσφέρονται υπηρεσίες δύο κατηγοριών, προγράμματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης των νέων, αφενός, και προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, αφετέρου.

4. Το Youth Guarantee αποτελεί μια ευρωπαϊκή εκστρατεία που έχει ως στόχο την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και προσέγγισης των νέων, κάτω από την οποία βρίσκονται διάφορα προγράμματα σε εξέλιξη, η προώθηση των οποίων προγραμματίζεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο. Επιπρόσθετα, γίνεται διαβούλευση με τα αρμόδια τμήματα της κυβέρνησης, όπως το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

5. Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία καταρτίστηκε κατόπιν διαβουλεύσεων με τους νέους στο πλαίσιο της Συνόδου των Νέων, στην οποία έλαβαν μέρος σωρεία οργανώσεων. Για την ετοιμασία της έγιναν επίσης έρευνες μεταξύ των νέων τόσο μέσω ερωτηματολογίου όσο και μέσω ατομικών συνεντεύξεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής των Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και το μέλος της βουλευτής κ. Παύλος Μυλωνάς εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το έτος 2017.

 

 

 

 

30ή Μαΐου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων