Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών και για συναφή θέματα Νόμος του 2017» και τους κανονισμούς «Οι περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Σόλων Κασίνης Λίνος Παπαγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε από κοινού το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Απριλίου και στις 2 και 16 Μαΐου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Εθνικός Συντονιστής ΙΜΙ και εκπρόσωποι του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ. Η εργοδοτική οργάνωση ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατάργηση του υφιστάμενου νόμου, που ρυθμίζει την απόσπαση εργαζομένων, και η θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής έννομης τάξης με την Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (Κανονισμός ΙΜΙ).

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο εισάγονται πρόνοιες αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Τη θέσπιση ρυθμίσεων και μηχανισμών ελέγχου των αναγκαίων για την εφαρμογή και την επιβολή μέτρων για την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων.

2. Την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων που αποσπώνται στην Κύπρο για διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και ιδίως την επιβολή όρων και συνθηκών απασχόλησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ή και συλλογικές συμβάσεις, εφόσον υπάρχουν, αναφορικά με τις μέγιστες περιόδους εργασίας και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης, την ελάχιστη διάρκεια ετήσιας άδειας μετ’ απολαβών, τα ελάχιστα όρια μισθού συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων υπερωριακής εργασίας, τους όρους διάθεσης εργαζομένων στη χρήστρια επιχείρηση, την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων κατά την εργασία, την προστασία των γυναικών που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας κατά την εργασία, την προστασία των παιδιών και των νέων κατά την εργασία, την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση στην εργασία.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 38 του πιο πάνω προτεινόμενου νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με την απόσπαση εργαζομένων και η ρύθμιση της διοικητικής συνεργασίας και του συστήματος διασυνοριακής επιβολής χρηματικών διοικητικών κυρώσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που προβλέπονται στον υπό εξέταση νόμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η μεταφορά της προρρηθείσας Οδηγίας στην κυπριακή έννομη τάξη θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 18 Ιουνίου 2016. Σημειώνεται ότι το υπό εξέταση πακέτο νομοθετημάτων κατατέθηκε στη Βουλή στις 7 Απριλίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επισήμανε ότι το τελευταίο στάδιο που είχε στη διάθεσή της η Δημοκρατία, για να εναρμονιστεί, είχε λήξει στις 16 Απριλίου 2017 και ότι επιχειρήθηκε εξασφάλιση παράτασης του χρόνου εναρμόνισης, χωρίς όμως να ευοδωθεί, επειδή δεν είχε οριστεί μέχρι το στάδιο εκείνο η έναρξη της συζήτησης των νομοθετημάτων από τη Βουλή λόγω της διακοπής των εργασιών της για το Πάσχα. Σε μεταγενέστερη συνεδρία της επιτροπής η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι έγινε κατορθωτή η εξασφάλιση παράτασης του χρόνου εναρμόνισης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία οι ρυθμίσεις πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου και των κανονισμών από την επιτροπή ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ανέλυσε τις κυριότερες πρόνοιες των υπό εξέταση νομοθετημάτων. Τοποθετούμενος αναφορικά με την καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα εναρμόνισης, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι αυτή οφείλεται στην έκταση και στην πολυπλοκότητα των νομοθετημάτων, αλλά και στις έντονες διαφορές μεταξύ των απόψεων των κοινωνικών εταίρων επί ορισμένων ρυθμίσεων που εισάγονται με τα υπό εξέταση νομοθετήματα.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του προέδρου της επιτροπής, δήλωσε ότι δεν κατέστη εφικτό να εξετάσει διεξοδικά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις λόγω της καθυστερημένης υποβολής του στη Νομική Υπηρεσία από το αρμόδιο υπουργείο, η οποία έγινε στις 19 Ιανουαρίου 2017.

Υπό το φως των πιο πάνω και κυρίως λαμβανομένων υπόψη των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού άκουσε τις απόψεις αλλά ιδιαίτερα τις διαφορές μεταξύ των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών, κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να τις καταθέσουν γραπτώς, ώστε να μπορέσει να τις επεξεργαστεί, αλλά και για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στη Νομική Υπηρεσία να επιχειρήσει εκ νέου την εξασφάλιση παράτασης χρόνου για την εξέταση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, όπως έχει προαναφερθεί.

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της επιτροπής, η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, η ΟΣΕΟΚ και η ΠΕΟ κατέθεσαν σχετικά υπομνήματα με τις θέσεις τους επί των νομοθετημάτων. Στη συνέχεια και αφού εξασφαλίστηκε η πιο πάνω παράταση σύμφωνα με τα προρρηθέντα, η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα όπως σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας επανεξετάσουν τα κείμενα του νομοσχεδίου και των κανονισμών, ώστε να διεκπεραιωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της επιτροπής, οι πιο πάνω αρμόδιοι κατέθεσαν στην επιτροπή στις 10 Μαΐου 2017 αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου. Στους υπό συζήτηση κανονισμούς δεν κρίθηκε απαραίτητη οποιαδήποτε αλλαγή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τονίζει ότι δεν κατέστη εφικτό να διεξέλθει σε ικανοποιητικό βαθμό τις προτεινόμενες πρόνοιες, λόγω του περιορισμένου χρόνου που είχε στη διάθεσή της για την εξέτασή τους ένεκα και του κινδύνου επιβολής σοβαρών κυρώσεων εναντίον της Δημοκρατίας, εξαιτίας της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην εναρμόνιση του εθνικού δικαίου, η οποία οφείλεται στην καθυστέρηση της κατάθεσης του νομοσχεδίου από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή. Συναφώς, επισημαίνει ότι τα κείμενα του νομοσχεδίου και των κανονισμών έχουν τύχει μόνο ορισμένων διασαφηνίσεων και του άκρως απαραίτητου νομοτεχνικού ελέγχου και συναφώς προωθούνται προς ψήφιση και έγκριση, αντίστοιχα, κατά κύριο λόγο στη μορφή που υποβλήθηκαν από την εκτελεστική εξουσία σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών όπως αυτά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

 

30 Μαΐου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων