Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ Νόμου, ώστε να επιτευχθεί αφενός αποτελεσματικότερη εφαρμογή του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 και αφετέρου συμμόρφωση προς τα άρθρα 10 και 11 του ίδιου κανονισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η ίδρυση και η λειτουργία διυπουργικής επιτροπής ως αρμόδιας αρχής για τη διασφάλιση της εφαρμογής του άρθρου 9 του Κανονισμού 260/2012.

2. Η διαδικασία υποβολής παραπόνου στη διυπουργική επιτροπή από καταναλωτές και χρήστες υπηρεσιών πληρωμών.

3. Η διαδικασία εξέτασης παραπόνων από τη διυπουργική επιτροπή.

4. Η επιβολή κυρώσεων και ποινών από τη διυπουργική επιτροπή, σε περίπτωση παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης των δικαιούχων πληρωμών ή των πληρωτών με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού 260/2012.

5. Η διαδικασία έκδοσης και επίδοσης απόφασης της διυπουργικής επιτροπής.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η ανάγκη τροποποίησης του πιο πάνω νόμου προέκυψε μετά από παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μη πλήρη συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με ορισμένες διατάξεις του Κανονισμού 260/2012, οι οποίες αφορούν κυρίως τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής για υποβολή παραπόνων από καταναλωτές και άλλους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών σχετικά με τη μη συμμόρφωση δικαιούχων και πληρωτών με τις διατάξεις του άρθρου 9 του εν λόγω κανονισμού.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, με βάση το άρθρο 9 του Κανονισμού 260/2012, στο πλαίσιο πραγματοποίησης πράξης πληρωμής μεταξύ πληρωτή και δικαιούχου:

1. ο πληρωτής που προβαίνει σε μεταφορά πίστωσης προς το δικαιούχο δεν έχει δικαίωμα να καθορίζει το κράτος μέλος στο οποίο πρέπει να βρίσκεται ο λογαριασμός πληρωμών που διατηρεί εντός της ΕΕ ο δικαιούχος στον οποίο θα γίνει η εν λόγω μεταφορά και

2. ο δικαιούχος που αποδέχεται τη μεταφορά πίστωσης ή χρησιμοποιεί άμεση χρέωση για την είσπραξη χρηματικών ποσών από τον πληρωτή δεν έχει δικαίωμα να καθορίζει το κράτος μέλος στο οποίο πρέπει να βρίσκεται ο λογαριασμός πληρωμών που διατηρεί εντός της ΕΕ ο πληρωτής, από τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή.

Συναφώς, σύμφωνα με την ίδια ως άνω αρμόδια λειτουργό, με το νομοσχέδιο προτείνεται η δημιουργία διυπουργικής επιτροπής η οποία:

1. θα απαρτίζεται από τους γενικούς διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,

2. θα αποδέχεται και θα διερευνά παράπονα σχετικά με τη μη συμμόρφωση δικαιούχου ή πληρωτή με τις πιο πάνω απαιτήσεις του άρθρου 9 του Κανονισμού 260/2012 και

3. θα μεριμνά για την επιβολή κυρώσεων ή την ποινική δίωξη, στις περιπτώσεις διαπίστωσης παράβασης.

Στο στάδιο της εξέτασης του θέματος, μέλη της επιτροπής ζήτησαν μεταξύ άλλων διευκρινίσεις σχετικά με την ανάληψη της αρμοδιότητας εξέτασης παραπόνων από διυπουργική επιτροπή αντί από μία αρχή.

Συναφώς, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε σε σχέση με το ζήτημα αυτό ότι τα παράπονα που θα εξετάζονται αφορούν τον τομέα του εμπορίου και κυρίως τους καταναλωτές και τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών. Ως εκ τούτου, στο στάδιο της ετοιμασίας του νομοσχεδίου κρίθηκε ως αποτελεσματικότερη λύση για την εξέταση των εν λόγω παραπόνων η σύσταση της διυπουργικής επιτροπής με μέλη προερχόμενα από τρία υπουργεία.

Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα και ως εκ τούτου η ΚΤΚ δεν έχει αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται της εξέτασης παραπόνων από καταναλωτές και χρήστες υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με παραβάσεις εκ μέρους των δικαιούχων και των πληρωτών.

Η εκπρόσωπος της ΚΤΚ, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, δήλωσε ότι η ΚΤΚ παραμένει αρμόδια αρχή σε θέματα που αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα και τα οποία πηγάζουν από τις διατάξεις του κανονισμού, όπως ισχύει στο παρόν στάδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

31η Μαΐου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων