Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Ηλίας Μυριάνθους
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και την 31η Μαρτίου, καθώς και στις 5 και 19 Μαΐου 2017. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Πανεπιστημίου Frederick, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), της ΠΟΒΕΚ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Τεχνικών Υγραεριοκίνησης και του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΣΕΜΟ). Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, το University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus), το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγών Βιομάζας/Βιοαερίου, ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου (ΣΑΕΚ), ο Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και η εταιρεία “Vouros Group”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό εξέταση νομοσχέδιο, το τελευταίο θεσπίζει το πλαίσιο μέτρων για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από τα υγρά ορυκτά καύσιμα και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών.

Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο καθορίζει τη διαδικασία για τη θέσπιση ενός εθνικού πλαισίου πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και την εγκατάσταση σχετικών υποδομών, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων των σημείων επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων και των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου.

Περαιτέρω, το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων καθορίζει τα ακόλουθα:

1. Τις εξουσίες της αρμόδιας αρχής.

2. Την ετοιμασία εθνικού πλαισίου πολιτικής από τη Συμβουλευτική Τεχνοκρατική Επιτροπή.

3. Την παροχή εξουσιών σε άλλα υπουργεία και ανεξάρτητες αρχές, προκειμένου να υιοθετηθούν κατάλληλα μέτρα για την προώθηση και την ανάπτυξη την υποδομών φόρτισης/ανεφοδιασμού.

4. Την υποχρέωση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του εθνικού πλαισίου πολιτικής.

5. Την υποχρέωση κρατικών υπηρεσιών, ανεξάρτητων αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδρυμάτων, φορέων, οργανώσεων και φορέων του ιδιωτικού τομέα για υποβολή πληροφοριών προς την αρμόδια αρχή σχετικά με νομικά μέτρα, μέτρα πολιτικής και επιπρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για την ετοιμασία της έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του εθνικού πλαισίου πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με την πιο πάνω αναφερόμενη Οδηγία μέχρι τη 18η Νοεμβρίου 2016, όμως το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μόλις στις 24 Φεβρουαρίου 2017. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει διαδικασία παράβασης κατά της Δημοκρατίας για καθυστέρηση στην εναρμόνιση.

Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ, του ΣΕΑΠΕΚ και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), χωρίς να διαφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, εξέφρασαν την επιθυμία όπως εκπροσωπούνται στη Συμβουλευτική Τεχνοκρατική Επιτροπή, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) στην επιστολή του ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2017 αναφέρεται σε αριθμό θεμάτων που προτείνονται με το νομοσχέδιο, τα οποία, κατά την άποψή του, χρήζουν διαφοροποίησης.

Η εκπρόσωπος της ΡΑΕΚ διαφώνησε με συγκεκριμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου, τις οποίες ανέλυσε στην επιστολή του, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2017, που απέστειλαν ο πρόεδρος και τα μέλη της ΡΑΕΚ στην επιτροπή, ενώ σε μεταγενέστερη επιστολή, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2017, που οι ίδιοι απέστειλαν στους Υπουργούς Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και κοινοποίησαν στην επιτροπή, αναφέρουν τα γεγονότα που προηγήθηκαν της κατάθεσης του νομοσχεδίου στην ολομέλεια και την εμπλοκή της ΡΑΕΚ στο υπό συζήτηση θέμα.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, αναφερόμενη στα αιτήματα διάφορων οργανωμένων συνόλων για εκπροσώπησή τους στη Συμβουλευτική Τεχνοκρατική Επιτροπή, ανέφερε ότι σε αυτή συμμετέχουν μόνο εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας που λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις και όλοι οι υπόλοιποι κατά περίπτωση αρμόδιοι θα προσκαλούνται στις συνεδρίες της επιτροπής ανάλογα με το θέμα που αυτή θα εξετάζει.

Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο και τους εμπλεκομένους που εξέφρασαν τις διαφωνίες ή επιφυλάξεις τους στο νομοσχέδιο όπως πραγματοποιήσουν νέα διαβούλευση, προκειμένου να επανεξεταστούν εκ νέου όλες οι θέσεις των ενδιαφερομένων, σε μια προσπάθεια να υπάρξει συναινετική κατάληξη.

Σε μεταγενέστερη συνεδρία της επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την πιο πάνω διαβούλευση, το αρμόδιο υπουργείο κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο έτυχε του αναγκαίου νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης από την επιτροπή. Στο εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η ερμηνεία του όρου “Διαχειριστής Συστήματος Διανομής”.

2. Η διαγραφή της ερμηνείας του όρου “ΡΑΕΚ”.

3. Η υποχρέωση του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής για συνεργασία χωρίς διακρίσεις με κάθε πρόσωπο το οποίο εγκαθιστά ή διαχειρίζεται δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης.

4. Η διαγραφή του άρθρου που προβλέπει τις αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ.

5. Η δυνατότητα έκδοσης διαταγμάτων από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για καθορισμό του τρόπου διασφάλισης των τιμών που χρεώνονται από τους διαχειριστές δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην τελευταία συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με το αναθεωρημένο κείμενο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

1η Ιουνίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων