Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Απριλίου και στις 8 και 15 Μαΐου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ), της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο στοχεύει στη χρηματοοικονομική ένταξη των καταναλωτών που δε χρησιμοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέγουν και να λειτουργούν στη βάση πληροφόρησης και διαφάνειας, καθώς και τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε χαμηλού κόστους βασικές τραπεζικές υπηρεσίες.

Περαιτέρω, σκοπείται η θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τελών που επιβάλλονται στους καταναλωτές για τους λογαριασμούς πληρωμών τους, κανόνων αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών εντός της Δημοκρατίας, καθώς και κανόνων για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ανοίγματος λογαριασμού πληρωμών για τους καταναλωτές.

Με βάση την εν λόγω Οδηγία, ορίζεται επίσης πλαίσιο για τους κανόνες και τους όρους σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη απαιτείται να διασφαλίζουν το δικαίωμα των καταναλωτών για το άνοιγμα και τη χρήση λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά μέσω των οποίων οι καταναλωτές είναι τουλάχιστον σε θέση μεταξύ άλλων:

1. να καταθέτουν χρηματικά ποσά,

2. να προβαίνουν σε ανάληψη μετρητών,

3. να εκτελούν και να λαμβάνουν πράξεις πληρωμής, περιλαμβανομένων των μεταφορών πιστώσεων προς και από τρίτο μέρος,

4. να προβαίνουν σε πράξεις πληρωμής μέσω κάρτας πληρωμών, περιλαμβανομένων διαδικτυακών πληρωμών, και

5. να προβαίνουν σε μεταφορά πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων πάγιων εντολών, εάν υφίστανται.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 της εν λόγω Οδηγίας, η νομοθετική εναρμόνιση με τις διατάξεις της θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2016. Επισημαίνεται συναφώς ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 20 Ιανουαρίου 2017. Για το εν λόγω θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία στις 24 Νοεμβρίου 2016 (Αρ. 2016/0714) και σε συνέχεια αυτής, με βάση επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2017, για το εν λόγω θέμα, η Δημοκρατία έχει λάβει και αιτιολογημένη γνώμη/παράβαση.

Στην πιο πάνω επιστολή αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η αιτιολογημένη γνώμη αφορά την παράλειψη της Δημοκρατίας να θεσπίσει τα αναγκαία εναρμονιστικά νομοθετήματα προς μεταφορά της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ που διέπει τη συγκρισιμότητα των τραπεζικών τελών. Με την εν λόγω αιτιολογημένη γνώμη η Επιτροπή ζητεί από τη Δημοκρατία τη μεταφορά της Οδηγίας στο κυπριακό δίκαιο μέχρι τις 2 Ιουλίου 2017.

Η έκδοση της πιο πάνω αιτιολογημένης γνώμης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το τελευταίο στάδιο πριν από την καταχώριση προσφυγής από την ίδια κατά της Δημοκρατίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για παράβαση του δικαίου της Ένωσης, η οποία συνίσταται στην παράλειψη της Δημοκρατίας να ψηφίσει, να δημοσιεύσει και να θέσει σε ισχύ πλήρη εναρμονιστική νομοθεσία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που έχει τεθεί.

Επί τούτου σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταχωρίσει προσφυγή εντός δώδεκα μηνών από την εκπνοή της εναρμονιστικής προθεσμίας της Οδηγίας, εάν η παράλειψη μεταφοράς συνεχίσει να υφίσταται μέχρι τότε.

Άπαξ και καταχωριστεί προσφυγή στο ΔΕΕ κατά της Δημοκρατίας για εκπρόθεσμη εναρμόνιση, υπό την έννοια ότι η εναρμόνιση δεν ολοκληρώθηκε μέχρι το πέρας της προθεσμίας που έθεσε προς αυτό το σκοπό η αιτιολογημένη γνώμη, τότε η καταδίκη της Δημοκρατίας είναι δεδομένη, καθότι οι καθυστερήσεις των εσωτερικών εθνικών διαδικασιών δε δικαιολογούν την παράβαση.

Παράλληλα, το ΔΕΕ δύναται να επιβάλει στη Δημοκρατία άπαξ κατ’ αποκοπήν ποσό ή/και περιοδική χρηματική ποινή έως του ορίου που του υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ οι εκ του ΔΕΕ επιβαλλόμενες κυρώσεις δυνατό να ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και τείνουν να γίνονται επαχθέστερες με την εξέλιξη της νομολογίας. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει πλέον αυστηρότερα τις παραβάσεις των εναρμονιστικών προθεσμιών, ανακοινώνοντας ότι, από τη στιγμή που καταχωρίζεται προσφυγή για εκπρόθεσμη εναρμόνιση με Οδηγία, αυτή δεν αποσύρεται, ώστε το υπαίτιο κράτος μέλος να τιμωρείται από το ΔΕΕ τουλάχιστον με την υποβολή κατ’ αποκοπήν ποσού, ακόμα και αν η εναρμόνιση ολοκληρωθεί πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Εισάγοντας το νομοσχέδιο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι οι πρόνοιές του αφορούν εναρμόνιση νομοθετικών ρυθμίσεων οι οποίες έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν προαναφερθεί και απώτερος στόχος του νομοσχεδίου είναι η κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού με την παροχή της δυνατότητας πρόσβασής τους σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες με εύλογα τέλη.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου η επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σημειώνεται ότι ορισμένοι εξ αυτών κατέθεσαν παράλληλα σημειώματα, στα οποία εκφράζονται αναλυτικότερα οι θέσεις τους επ’ αυτού.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή του ΥΕΕΒΤ, σχολιάζοντας τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το υπουργείο διαφωνεί με την ανάληψη της ευθύνης που ανατίθεται στην υπηρεσία με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 21(1) για καταρτισμό και διάθεση διαφωτιστικού υλικού στους καταναλωτές σε σχέση με τους λογαριασμούς πληρωμών, καθότι η υπηρεσία δε διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις για την ανάληψη του εν λόγω εγχειρήματος.

Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με επιστολή του, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι πρακτικές που ακολουθούν με βάση το υφιστάμενο καθεστώς οι κυπριακές τράπεζες στηρίζονται σε οδηγίες της ΚΤΚ βάσει των οποίων τα πιστωτικά ιδρύματα στα πλαίσια των προσπαθειών για καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος υποχρεούνται να θέτουν περιορισμούς στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε πρόσωπα που είτε κατάγονται από συγκεκριμένες χώρες είτε δεν προσκομίζουν συγκεκριμένα αποδεικτικά της ταυτότητας ή της διεύθυνσής τους. Συναφώς, μετά από διεξοδική μελέτη του ζητήματος διαφάνηκε ότι συγκεκριμένες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οδηγιών της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα δυνατόν να ερμηνευθούν κατά τρόπο που να τα οδηγήσουν στην απόρριψη αιτημάτων για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες που αναφέρονται πιο πάνω.

Η εν λόγω Οδηγία και κατ’ επέκταση το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπουν ότι οι καταναλωτές που διαμένουν νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις λόγω της εθνικότητας ή του τόπου διαμονής τους ούτε για οποιοδήποτε άλλο από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν υποβάλλουν αίτηση για λογαριασμό πληρωμών εντός της Ένωσης ή επιχειρούν πρόσβαση σε αυτόν. Επιπρόσθετα, η πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά πρέπει να διασφαλίζεται από τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα το καθεστώς απασχόλησής τους, το επίπεδο των εισοδημάτων τους, το πιστωτικό ιστορικό τους ή την προσωπική τους πτώχευση. Οι δε καταναλωτές που διαμένουν νομίμως στην Ένωση και δεν κατέχουν λογαριασμό πληρωμών σε συγκεκριμένο κράτος μέλος πρέπει να είναι σε θέση να ανοίξουν και να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στο εν λόγω κράτος μέλος.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου με σημείωμά του, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2017, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι όλα τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να εκδίδουν Δελτίο Πληροφόρησης Τελών, το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον δέκα και όχι άνω των είκοσι αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών οι οποίες συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών. Το εν λόγω δελτίο θα δίνεται στον πελάτη πριν από την υπογραφή της σύμβασης για κάθε λογαριασμό πληρωμών, ενώ πρέπει επίσης να παρέχεται δωρεάν στους καταναλωτές ανά πάσα στιγμή και να είναι άμεσα προσβάσιμο στα υποκαταστήματα των τραπεζών. Το δελτίο θα έχει τυποποιημένη μορφή, παρουσίαση, περιεχόμενο και σύνταξη, σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), και πρέπει να συνοδεύεται από γλωσσάριο το οποίο να περιέχει κοινούς τυποποιημένους όρους και ορολογία. Παράλληλα, τα πιστωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να παρέχουν στους πελάτες τους δωρεάν δήλωση όλων των τελών (Δήλωση Τελών) που έχουν καταβάλει για τις υπηρεσίες που συνδέονται με κάθε λογαριασμό πληρωμών που διαθέτουν.

Περαιτέρω, με το νομοσχέδιο διασφαλίζεται ότι όλοι οι πολίτες που διαμένουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό με βασικά χαρακτηριστικά και ότι δε θα υπάρχει οποιοδήποτε είδος διάκρισης. Αυτό περιλαμβάνει καταναλωτές χωρίς σταθερή διεύθυνση, αιτούντες άσυλο και καταναλωτές που δεν είναι κάτοχοι άδειας διαμονής, αλλά δεν μπορεί να απελαθούν για νομικούς ή άλλους λόγους. Ο εν λόγω λογαριασμός πληρωμών επιτρέπει καθημερινές πράξεις, όπως καταθέσεις, αναλήψεις και εκτέλεση πράξεων πληρωμής (άμεσες χρεώσεις, κάρτες, μεταφορές πιστώσεων).

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών με σημείωμά του, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2017, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η ρύθμιση του θέματος της συγκρισιμότητας των τελών και της αλλαγής λογαριασμού θεωρείται πολύ σημαντική και από καιρό επιβεβλημένη, προκειμένου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα του καταναλωτή για επιλογή του συμφερότερου γι’ αυτόν τραπεζικού ιδρύματος ακόμα και διασυνοριακά. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός προς όφελος των καταναλωτών.

Στο ίδιο σημείωμα ο σύνδεσμος εντοπίζει κάποια σημεία που ενδεχομένως να χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης, όπως το θέμα της καταλληλότητας της ΚΤΚ ως αρμόδιας εποπτικής αρχής, το περιεχόμενο του καταλόγου των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών και τον καθορισμό των τελών αλλαγής λογαριασμού.

Τα μέλη της επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν πιο πάνω από τους εμπλεκόμενους φορείς, ζήτησαν από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών όπως κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής σημείωμα στο οποίο να διευκρινίζονται τα εν λόγω ζητήματα. Συναφώς, το αρμόδιο υπουργείο με επιστολή του, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017, απάντησε γραπτώς σε όλα τα θέματα που έχουν ως άνω τεθεί τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και από τα μέλη της επιτροπής. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Σχετικά με την τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΥΕΕΒΤ, επισημαίνεται ότι κατά την ετοιμασία του νομοσχεδίου και κατά τη διαβούλευση πραγματοποιήθηκε εξαντλητικός διάλογος για τον καθορισμό των αρμόδιων αρχών και υπήρξε συμβιβασμός από όλες τις υπηρεσίες για ανάληψη πρόσθετων αρμοδιοτήτων, προκειμένου να προχωρήσει η κατάρτιση του νομοσχεδίου για σκοπούς εναρμόνισης.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που το θέμα δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του, ανέλαβε την ευθύνη για τη δημιουργία της ιστοσελίδας, παρά τη θέση του ότι η ανάληψη μιας τέτοιας ευθύνης ενέπιπτε στις αρμοδιότητες του ΥΕΕΒΤ, καθότι αφενός άπτεται της άμεσης ενημέρωσης και προστασίας των καταναλωτών και αφετέρου ανάλογη πληροφόρηση παρέχεται από το ΥΕΕΒΤ και για άλλα προϊόντα (π.χ. καύσιμα).

Η ανάθεση της ευθύνης για ετοιμασία του διαφωτιστικού υλικού στο ΥΕΕΒΤ έγινε, καθότι άπτεται θεμάτων άμεσης ενημέρωσης και προστασίας των καταναλωτών, ενώ παράλληλα στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η εν λόγω ευθύνη ανήκει στο ΥΕΕΒΤ, δεδομένου ότι θα είναι προϊόν διαβούλευσης τόσο με το Υπουργείο Οικονομικών όσο και με την ΚΤΚ.

Περαιτέρω, όπως επισήμανε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας με σχετική εγκύκλιό του υποδεικνύει στα υπουργεία ότι δεν είναι νομικά επιτρεπτό να διαφωνούν ενώπιον της Βουλής με νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, γεγονός που σημαίνει ότι οι τοποθετήσεις του ΥΕΕΒΤ πρέπει να αγνοηθούν, αφού δεν είχε το δικαίωμα να τις διατυπώσει ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής.

2. Σχετικά με το ύψος των τελών για τους λογαριασμούς πληρωμών, καθώς και τη διασφάλιση ότι αυτά παραμένουν εύλογα, επισημαίνεται ότι έγινε διάλογος με την ΚΤΚ, γεγονός που κατέδειξε ότι στην παρούσα φάση ο καθορισμός των εύλογων τελών ενέχει αντικειμενική δυσκολία υπολογισμού, καθότι οι τράπεζες δε φαίνεται να προσφέρουν λογαριασμούς με συγκρίσιμα χαρακτηριστικά/υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη των αναμενόμενων χρεώσεων. Σημειώνεται δε ότι και χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν σε μεταβατική ρύθμιση, προκειμένου να δοθεί χρόνος για τον καθορισμό των εύλογων τελών (ένα έως δύο χρόνια), αφού πρώτα εφαρμοστεί η εναρμονιστική νομοθεσία και εξεταστεί η αγορά. Σε αυτό θα συμβάλουν και οι διαδικτυακοί τόποι σύγκρισης τελών, που θα προάγουν την πληροφόρηση και διαφάνεια. Ενδεχόμενη παρέμβαση για καθορισμό των εύλογων τελών σε αυτό το στάδιο, ελλείψει αντικειμενικής πληροφόρησης σχετικά με το κόστος, ενδεχομένως να μετακυλίσει οποιοδήποτε προκύπτον κόστος σε άλλους καταναλωτές ή/και άλλες υπηρεσίες.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η ΚΤΚ κρίνει ότι τα τέλη αυτά δεν είναι εύλογα, προβαίνει σε τεκμηριωμένη εισήγηση στον υπουργό, λαμβανομένων υπόψη τουλάχιστον των εθνικών επιπέδων εισοδήματος και των μέσων τελών που χρεώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα στη Δημοκρατία για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με λογαριασμούς πληρωμών, ο οποίος βάσει της εισήγησης αυτής καθορίζει με διάταγμα τα εν λόγω τέλη.

Σημειώνεται επίσης ότι η δυνατότητα αλλαγής λογαριασμού προστατεύει τους καταναλωτές, καθότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν/μεταφέρουν το λογαριασμό τους, σε περίπτωση που άλλο πιστωτικό ίδρυμα προσφέρει το ίδιο προϊόν φθηνότερα από το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζονται.

3. Σχετικά με τις εποπτικές εξουσίες που παραχωρούνται στην ΚΤΚ, επισημαίνεται ότι οι πρόνοιες των άρθρων που παρέχουν στην ΚΤΚ διακριτική ευχέρεια έκδοσης οδηγιών αφορούν θέματα που άπτονται του εποπτικού της ρόλου. Αρκετές από τις οδηγίες της ΚΤΚ θα εκδοθούν για σκοπούς μεταφοράς των υποχρεωτικών προνοιών της Οδηγίας, καθώς και των υποχρεωτικών ρυθμιστικών προτύπων και συναφώς δεν υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης από τα όσα προνοούνται στην ευρωπαϊκή Οδηγία.

Περαιτέρω, οι οδηγίες της ΚΤΚ αφορούν τη μεταφορά διακριτικών ευχερειών που της παρέχονται από την ευρωπαϊκή Οδηγία και η έκδοσή τους είναι προς όφελος των καταναλωτών, καθώς και τη ρύθμιση θεμάτων για την καλύτερη εφαρμογή του νόμου και την αποφυγή καταχρήσεων.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρεί, σύμφωνα με σχετική αιτιολογημένη γνώμη της, ότι τα καθήκοντα που ανατίθενται στην ΚΤΚ βάσει των προνοιών του νομοσχεδίου ευθυγραμμίζονται με το θεσμικό πλαίσιο της ΚΤΚ, καθότι είναι ήδη η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις υπηρεσίες και τα συστήματα πληρωμών στο πλαίσιο των οποίων της ανατίθενται βάσει του νομοσχεδίου τα νέα καθήκοντα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις, καθώς και της Συμμαχίας Πολιτών και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

.

31η Μαΐου 2017

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων