Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Οργανισμού Νεολαίας - Θέση Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017» και «Οι περί Οργανισμού Νεολαίας -Θέση Λειτουργού Λογιστηρίου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Αντρέας Καυκαλιάς Παύλος Μυλωνάς
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε τους δύο πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Μαΐου 2017. Στο πλαίσιο των συνεδριών αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η ΠΑΣΥΔΥ και η ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες αυτές.

Σκοπός των πρώτων υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 11 και 33 του περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός νέου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Γραμματειακού Λειτουργού (θέση προαγωγής) στον ΟΝΕΚ στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α8-Α9.

Σκοπός των δεύτερων υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι επίσης εκδίδονται με βάση τα άρθρα 11 και 33 του περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός νέου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Λειτουργού Λογιστηρίου (θέση πρώτου διορισμού) στον ΟΝΕΚ στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α8-Α10-Α11.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας ενώπιον της επιτροπής σε σχέση με τους πρώτους κανονισμούς, με βάση τον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ για το 2012, δημιουργήθηκε μία θέση Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α8-9), έναντι κατάργησης μίας θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α2-5-7), για σκοπούς συμπλήρωσης της δομής των θέσεων του γραμματειακού προσωπικού του οργανισμού. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους ίδιους, κατέστη αναγκαία η ετοιμασία νέου σχεδίου υπηρεσίας για την εν λόγω θέση, στο οποίο περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που προβλέπονται για τις θέσεις αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία.

Σύμφωνα επίσης με τα όσα ανέφεραν οι πιο πάνω εκπρόσωποι σε σχέση με τους δεύτερους κανονισμούς, με βάση τον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ για το 2012, η θέση Λογιστικού Λειτουργού [Κλ. Α4 και Α7(ii)] καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με τη νέα θέση Λειτουργού Λογιστηρίου (Κλ. Α8, Α10 και Α11), κατ’ αναλογίαν των ρυθμίσεων που έγιναν στα πλαίσια του νέου κρατικού μισθολογίου στη δημόσια υπηρεσία. Ως εκ τούτου, κατέστη αναγκαία η ετοιμασία νέου σχεδίου υπηρεσίας για την εν λόγω θέση, στο οποίο περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που προβλέπονται για τις θέσεις αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία.

Με βάση τα επεξηγηματικά σημειώματα που συνοδεύουν τους κανονισμούς, τα σχέδια υπηρεσίας καταρτίστηκαν από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΝΕΚ και στη συνέχεια, αφού έτυχαν των αναγκαίων τροποποιήσεων, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, έτυχαν της απαραίτητης νομοτεχνικής επεξεργασίας και κατατέθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στη Βουλή για έγκριση.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών σε σχέση με τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας. Εντούτοις, ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ εξέφρασε τον προβληματισμό του κατά πόσο η μισθοδοτική κλίμακα για τη θέση του Γραμματειακού Λειτουργού θα έπρεπε να συνάδει με τις αντίστοιχες θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, όπου η μισθοδοτική κλίμακα για αυτή τη θέση είναι στις συνδυασμένες κλίμακες Α8-Α9(i).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

24 Μαΐου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων