Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Απριλίου και στις 8 Μαΐου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου, ώστε να επιτευχθεί:

1. ορθότερη εναρμόνιση με τα άρθρα 7 και 9 της Οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά,

2. ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο α), σημείο (ii), εδάφιο (iv) και παράγραφος 9, στοιχείο β), της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και της Οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ,

3. εκ νέου εναρμόνιση με το άρθρο 12, παράγραφοι 2 και 6, και το άρθρο 14, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕK και

4. ορθότερη εφαρμογή του βασικού νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με το νομοσχέδιο προτείνεται μεταξύ άλλων όπως:

1. καθοριστεί ότι οι προθεσμίες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση ή κοινοποίηση στοιχείων και πληροφοριών από εκδότες, μετόχους, κατόχους χρηματοοικονομικών μέσων, καθώς και πρόσωπα που κατέχουν δικαιώματα ψήφου, ανάλογα με την περίπτωση, θα προσμετρούνται σε ημέρες διαπραγμάτευσης (trading days) αντί σε εργάσιμες ημέρες,

2. διευκρινιστεί ότι στα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχουν πρόσωπα περιλαμβάνονται και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα, που καθορίζονται σε σχετικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και όχι σε οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου,

3. καθοριστεί ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου θα ανακοινώνει στο διαδικτυακό της τόπο το ημερολόγιο ημερών διαπραγμάτευσης των ρυθμιζόμενων αγορών που βρίσκονται ή λειτουργούν στη Δημοκρατία, αντί αυτό να καθορίζεται με σχετική οδηγία της, και

4. καταργηθεί η δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου να εκδίδει οδηγία σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ετήσιου δελτίου, καθότι η έννοια αυτού δεν υφίσταται πλέον στην ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η προτεινόμενη ρύθμιση που αφορά την επιμέτρηση του χρόνου σε ημέρες διαπραγμάτευσης αντί σε εργάσιμες ημέρες δε θα επηρεάσει το καθεστώς για τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά στη Δημοκρατία, καθότι, με βάση το ημερολόγιο που τηρεί το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), οι εργάσιμες ημέρες στη Δημοκρατία συμπίπτουν με τις ημέρες διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνεται ορθότερη εναρμόνιση και συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, εισηγούνται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

24 Μαΐου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων