Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελεγκτών Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος  Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2017.

Όπως είναι γνωστό, για το νομοσχέδιο κυκλοφόρησε σχετική έκθεση της επιτροπής, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017. Ωστόσο, η συζήτηση του νομοσχεδίου αναβλήθηκε από την ολομέλεια του σώματος, στις 28 Απριλίου 2017, με σκοπό την εξέταση από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή των προτεινόμενων τροπολογιών που κατατέθηκαν επί του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου, οι απόψεις των εμπλεκομένων και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεσή της.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) και η διασφάλιση της μη σύγκρουσης συμφερόντων των μελών της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Η ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, της πειθαρχικής επιτροπής, του προσωπικού της ΑΔΕΕλΕπ, καθώς και οποιωνδήποτε επιθεωρητών, εμπειρογνωμόνων ή άλλων προσώπων που ενεργούν ως σύμβουλοι ή κατ’ εντολήν του διοικητικού συμβουλίου ή της πειθαρχικής επιτροπής για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων τους.

3. Το ύψος της χρηματοδότησης της ΑΔΕΕλΕπ από το κράτος.

4. Η κάλυψη απαιτήσεων για αποζημιώσεις που πηγάζουν από αμέλεια κατά την άσκηση της ελεγκτικής εργασίας από τα ελεγκτικά γραφεία και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν επαγγελματική άδεια.

5. Η διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας σε οντότητες δημόσιου συμφέροντος.

6. Η υποχρέωση των νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων που απέκτησαν άδεια πριν από την 29η Ιουνίου 2008, δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, να εγγραφούν ως μέλη σε αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε:

1. όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ να διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, χωρίς να προβλέπεται ο διορισμός οποιωνδήποτε μελών ως εκ της θέσης τους (ex officio),

2. να διασφαλιστεί ότι δε θα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ κατά την άσκηση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ με οποιαδήποτε ιδιωτικά συμφέροντά τους ή καθήκοντα και αρμοδιότητές τους που πηγάζουν από οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα ενδεχομένως να κατέχουν,

3. να διασαφηνιστεί ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, της πειθαρχικής επιτροπής, του προσωπικού της ΑΔΕΕλΕπ, καθώς και οποιοιδήποτε επιθεωρητές, εμπειρογνώμονες ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν ως σύμβουλοι ή κατ’ εντολήν του διοικητικού συμβουλίου ή της πειθαρχικής επιτροπής δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά ενεργούν καλή τη πίστει,

4. να μειωθεί η χρηματοδότηση της ΑΔΕΕλΕπ από το κράτος από το 40% στο 20% των ετήσιων προβλεπόμενων εξόδων της.

5. να καταστεί επιτακτική η επαγγελματική ασφαλιστική κάλυψη για τα ελεγκτικά γραφεία και τους ελεγκτές που κατέχουν επαγγελματική άδεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ικανοποιούν απαιτήσεις για αποζημιώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν κατά τη διενέργεια ελεγκτικής εργασίας λόγω αμέλειας,

6. να καθοριστεί ότι, σε περίπτωση που οντότητα δημόσιου συμφέροντος είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα (ΑΠΙ), η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δε θα εγκρίνει το διορισμό ελεγκτή για σκοπούς διενέργειας των υποχρεωτικών ελέγχων σε αυτό για περίοδο που υπερβαίνει τα εννέα έτη και τον επαναδιορισμό του ίδιου προσώπου ως ελεγκτή για το ίδιο ΑΠΙ, προτού παρέλθουν τουλάχιστον τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο αυτό ασκούσε ελεγκτική εργασία στο εν λόγω ΑΠΙ.

Σε σχέση με το ζήτημα της υποχρέωσης των νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων που απέκτησαν άδεια πριν από την 29η Ιουνίου 2008, δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, να εγγραφούν ως μέλη σε αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, η επιτροπή αποφάσισε να μην προβεί στο παρόν στάδιο σε οποιαδήποτε τροποποίηση των σχετικών προνοιών του νομοσχεδίου, αλλά να παρακολουθεί τη διαδικασία εξέτασης από την αρμόδια αρχή της αίτησης που υποβλήθηκε για αναγνώριση δεύτερου σώματος ελεγκτών από το Σύνδεσμο Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου (ΣΠΕΛΕΚ) και το Σύνδεσμο Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου (ΣΑΛΚ).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

16 Μαΐου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων