Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2017» και «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2017. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Άμυνας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της ΟΕΒ και της ΠΟΒΕΚ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ), το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ο Σύνδεσμος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), ο Σύνδεσμος Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΣΕΗΚ), ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ), η Ένωση Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου (ΕΒΗΕΚ), ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και το ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσαν την επιτροπή, πριν από την έναρξη της συνεδρίας της, ότι δεν έχουν οποιεσδήποτε απόψεις για τους υπό συζήτηση κανονισμούς και ως εκ τούτου δεν προτίθενται να εκπροσωπήσουν τα υπουργεία τους στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η θεσμοθέτηση νέων κανονισμών για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης, καθώς και η κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών, που ρυθμίζουν τα εν λόγω ζητήματα.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι επίσης εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η θεσμοθέτηση νέων κανονισμών για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, καθώς και η κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών, που ρυθμίζουν τα εν λόγω ζητήματα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, οι προτεινόμενοι κανονισμοί καθορίζουν προϋποθέσεις και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας καθώς και με τη σήμανση CE και δεν παρουσιάζουν ουσιαστική διαφορά ως προς τη δομή και το περιεχόμενό τους σε σχέση με τους υπό κατάργηση κανονισμούς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι πρώτοι προτεινόμενοι κανονισμοί διασφαλίζουν ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά πληρεί τις απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των προσώπων, των κατοικίδιων ζώων και της ιδιοκτησίας. Οι δεύτεροι προτεινόμενοι κανονισμοί διασφαλίζουν τη λειτουργία της αγοράς μέσω της συμμόρφωσης του εξοπλισμού με ένα επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με τις αναφερόμενες πιο πάνω Οδηγίες μέχρι τις 20 Απριλίου 2016, ωστόσο οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή μόλις στις 24 Μαρτίου και στις 7 Απριλίου 2017, αντίστοιχα, και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας διαδικασία παράβασης.

Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών από την επιτροπή, αυτή εντόπισε αριθμό σημείων που έχρηζαν βελτίωσης για σκοπούς σαφέστερης διατύπωσης και ορθότερης εφαρμογής, καθώς και νομοτεχνικών διορθώσεων. Ως εκ τούτου, η επιτροπή έθεσε αυτά ενώπιον τόσο της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας όσο και του εκπροσώπου του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και, αφού έλαβε τη σύμφωνη γνώμη τους, διαμόρφωσε ανάλογα τα κείμενα των εν λόγω κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Με την ευκαιρία αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων καλεί την εκτελεστική εξουσία όπως καταθέτει έγκαιρα τα εναρμονιστικά νομοθετήματα στη Βουλή, ώστε να παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος στην επιτροπή για ενδελεχή μελέτη τους.

 

 

16 Μαΐου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων