Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2017 Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Αννίτα Δημητρίου Παύλος Μυλωνάς
Γιώργος Κ. Γεωργίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Αντρέας Καυκαλιάς Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 26 Απριλίου και 10 Μαΐου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2017.

Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2017 είναι ισοσκελισμένος, αφού παρουσιάζει έσοδα ύψους €130.518.000 και δαπάνες του ίδιου ύψους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2017 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Χορηγίες και συνεισφορές                    €47.500.000
2. Προπτυχιακά δίδακτρα

€17.800.000

4. Κυβερνητική χορηγία για έργα από δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης  

€26.613.300

4. Έσοδα για χρηματοδότηση διαρθρωτικών προγραμμάτων και σχεδίων

€1.356.175

5. Χρηματοδότηση (από το Υπουργείο Υγείας ή δημόσιο νοσηλευτήριο) που απορρέει από τη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Πανεπιστημίου Κύπρου για την Ιατρική Σχολή  

 

€467.500

6. Διάφορες εισπράξεις

€36.781.025

  Σύνολο

€130.518.000

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αναλύονται ως ακολούθως:

1. Τρέχουσες δαπάνες

€58.594.920

2. Λειτουργικές δαπάνες

€6.692.830

3. Διαχειριστικά έξοδα

€13.107.400

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες

€33.952.840

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

€18.170.010

  Σύνολο

€130.518.000

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού έλαβε υπόψη την παρούσα δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, τις ειλημμένες υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και τις προτεραιότητές του ιδιαίτερα όσον αφορά τις αναπτυξιακές του δραστηριότητες.

2. Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2017 προϋπολογίζεται μεταξύ άλλων να καλύψει δαπάνες που αφορούν την ανάπτυξη των τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, του Τμήματος Νομικής, του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, του Προγράμματος Σπουδών για Μεσανατολικές Σπουδές, του Προγράμματος Δημοσιογραφίας και των νέων αυτοχρηματοδοτούμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη μηχανική πετρελαίων, στη σχολική συμβουλευτική και καθοδήγηση και στις σπουδές φύλου, καθώς και του νέου διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών “Master’s in Business Economics (TIME-MBE)”, το οποίο άρχισε να προσφέρεται για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

3. Κατά το 2014 συνεχίστηκε η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κύπρου με τη σταδιακή εισδοχή δύο χιλιάδων επιπλέον φοιτητών σε υφιστάμενα προγράμματα και την προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών ή/και κατευθύνσεων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Επισημαίνεται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η ενίσχυση του αριθμού των θέσεων διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού για τις ανάγκες που απορρέουν από τη σχετική αύξηση.

4. Όσον αφορά τα κατασκευαστικά έργα στην Πανεπιστημιούπολη, αναμένεται να πραγματοποιηθούν δαπάνες για τα ακόλουθα, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πρόσθετη κυβερνητική χορηγία από τα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης:

α. Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου”.

β. Πολυτεχνική Σχολή.

γ. Ιατρική Σχολή στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας-ΣΕΚΥ και στην Πανεπιστημιούπολη.

δ. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών και Χώροι Διδασκαλίας III.

ε. Φωτοβολταϊκό Πάρκο 10MW.

στ. Αντισεισμική αναβάθμιση κεντρικών κτιρίων του πανεπιστημίου.

ζ. Ενεργειακό Κέντρο Β΄.

5. Πρόσθετες δαπάνες προϋπολογίστηκαν για μετατροπές, προσθήκες και βελτιωτικά έργα στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης, στον κεντρικό χώρο του Πανεπιστημίου Κύπρου και στις προσωρινές εγκαταστάσεις του.

6. Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνει αυξημένη πρόνοια σε επιμέρους άρθρα των Κεφαλαίων 1-4, έτσι ώστε δαπάνες οι οποίες κατά τα προηγούμενα έτη (2013 και προγενέστερα) περιλαμβάνονταν συγκεντρωτικά στο Κεφάλαιο 5 ως Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες να διενεργούνται και να παρουσιάζονται στο Δελτίο Δαπανών του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2017, ανάλογα με τη φύση της κάθε δαπάνης, στο κατάλληλο άρθρο στα Κεφάλαια 1 έως 4, σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου κατέθεσαν σχετικό υπόμνημα, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου εργοδοτεί τριακόσια έξι άτομα ως ακαδημαϊκό προσωπικό και τετρακόσια εξήντα ως διοικητικό προσωπικό. Στο ίδιο υπόμνημα αναφέρεται ότι το 2016 αποφοίτησαν συνολικά χίλιοι εξακόσιοι ογδόντα δύο νέοι φοιτητές. Επιπρόσθετα, όπως επισήμαναν οι ίδιοι, η καθυστέρηση στην έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2017 δημιουργεί εμπόδια στη λειτουργία του πανεπιστημίου, καθυστερήσεις στις πληρωμές, καθώς και προβλήματα ρευστότητας.

Τα μέλη της επιτροπής, στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού, αφού διεξήλθαν τις πρόνοιές του, υπέβαλαν αριθμό ερωτημάτων προς τους αρμοδίους για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής τους σε σχέση με διάφορα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και το έργο του πανεπιστημίου.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας κατά την τοποθέτησή του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο οικονομικός έλεγχος του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα έτη 2013, 2014 και 2015 έχει ανατεθεί σε ιδιώτες ελεγκτές μέσω διαδικασίας προσφορών που προκήρυξε η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο ιδιώτης ελεγκτής για τα έτη αυτά έχει εκφέρει γνώμη ότι οι οικονομικές καταστάσεις αυτών δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του πανεπιστημίου. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για το 2015 παρατίθενται οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν από τον ιδιώτη ελεγκτή, ενώ λόγω της υποστελέχωσης του τμήματος δε διενεργήθηκε διαχειριστικός έλεγχος για τα έτη 2013, 2014 και 2015. Επιπρόσθετα, ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας προέβη σε παρατηρήσεις/εισηγήσεις και συστάσεις για βελτιώσεις επιμέρους διατάξεων του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, στη βάση των παρατηρήσεων του εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Οικονομικών να διαμορφώσουν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου το κείμενο του νομοσχέδιου και στη συνέχεια να αποσταλεί στη Βουλή για περαιτέρω εξέτασή του. Με τις εισηγήσεις αυτές συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Ως εκ τούτου, στις 2 Μαΐου 2017 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού απέστειλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Προσθήκη στο προοίμιο του νομοσχεδίου αναφοράς για την ανάγκη δημιουργίας ορισμένων νέων θέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2. Προσθήκη σημείωσης στην κατάσταση ενεργητικού και παθητικού των ετών 2013, 2014 και 2015, στην οποία να αναφέρεται ότι ο οικονομικός έλεγχος του πανεπιστημίου έχει ανατεθεί σε ιδιώτες ελεγκτές μέσω της διαδικασίας προσφορών που προκήρυξε η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν αιτήματος της επιτροπής και σχετικής σύστασης του εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου περιλήφθηκε πρόνοια η οποία υπήρχε και στον περσινό προϋπολογισμό. Ειδικότερα, η εν λόγω πρόνοια προβλέπει ότι ουδεμία μεταφορά πιστώσεων δύναται να διενεργηθεί από το άρθρο 501 Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό για την κάλυψη ελλειμμάτων, χωρίς να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, ύστερα από κατάθεση προς αυτήν σχετικού αιτήματος, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και συνοδεύεται από επαρκή δικαιολογητικά στοιχεία που να το υποστηρίζουν.

Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια της μελέτης του προϋπολογισμού τέθηκε ενώπιον της επιτροπής αριθμός επιστολών από πλευράς μελών του διοικητικού προσωπικού του πανεπιστημίου σε σχέση με συγκεκριμένες θέσεις και τη μετονομασία αυτών.

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε επιστολή του, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η απόφαση του συμβουλίου του πανεπιστημίου για αναθεώρηση των σχεδίων υπηρεσίας και μετονομασία των θέσεων είναι νόμιμη και δε δημιουργεί οποιαδήποτε επιβάρυνση στα οικονομικά του πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα, στην ίδια επιστολή επισημαίνεται ότι η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε από το συμβούλιο του πανεπιστημίου δυνάμει των αρμοδιοτήτων που παρέχονται σε αυτό από το νόμο και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του για σκοπούς εκσυγχρονισμού του πανεπιστημίου, αξιολογώντας τις συνολικές ανάγκες στελέχωσης των διοικητικών του υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο κατά πλειοψηφία να επιφέρει ορισμένες αλλαγές στα δελτία δαπανών του προϋπολογισμού, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες θέσεις μελών διοικητικού προσωπικού και τη μετονομασία τους. Συγκεκριμένα, οι θέσεις αυτές αφορούν τον Ανώτερο Λειτουργό Ωκεανογραφικού Κέντρου, τον Προϊστάμενο Υπηρεσίας Πληροφοριακών Συστημάτων, τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών.

Με βάση τα πιο πάνω, το κείμενο του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις εισηγήσεις της πλειοψηφίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση τις θέσεις τις πλειοψηφίας, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού.

17 Μαΐου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων