Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους
Κώστας Κώστα Γεώργιος Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ της 21ης Μαρτίου και της 2ας Μαΐου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Γενική Λογίστρια ως πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου (ΣΑΛΚ), του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Συνδέσμου Δημόσιων Εταιρειών Κύπρου (ΣΥΔΕΚ). Η Έφορος Ασφαλίσεων, ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. Παρ’ όλ’ αυτά, η Έφορος Ασφαλίσεων με επιστολή της, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2017, ενημέρωσε την επιτροπή ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο δεν εμπίπτει στα πλαίσια των εποπτικών της αρμοδιοτήτων και ως εκ τούτου δεν έχει οποιαδήποτε σχόλια επί του εν λόγω κειμένου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγονται πρόνοιες σύμφωνα με τις οποίες τόσο οι μεγάλες εταιρείες που είναι οντότητες δημόσιου συμφέροντος όσο και οι οντότητες δημόσιου συμφέροντος που είναι μητρικές εταιρείες μεγάλου συγκροτήματος οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους υπερβαίνουν το μέσο αριθμό των πεντακόσιων εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους υποχρεούνται να υποβάλλουν για καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και να δημοσιοποιούν τα ακόλουθα:

1. Μη χρηματοοικονομική κατάσταση η οποία περιέχει πληροφορίες για περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, καθώς και για θέματα σχετικά με εργαζομένους, το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

2. Πολιτικές πολυμορφίας για τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε να είχε εναρμονιστεί με την Οδηγία 2014/95/ΕΕ μέχρι και την 6η Δεκεμβρίου 2016, ωστόσο το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 24 Φεβρουαρίου 2017, ενώ είχε ήδη αρχίσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαδικασία παράβασης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου ο εκπρόσωπος του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, αφού έκανε μια μικρή αναφορά στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου δήλωσε διευκρινιστικά ότι οι εταιρείες που θα υπόκεινται στις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ξεπερνούν τις δέκα σε αριθμό.

Σχολιάζοντας τις πρόνοιες του νομοσχεδίου η Γενική Λογίστρια δήλωσε ότι η αρμοδιότητα της Επιτροπής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, η οποία συστάθηκε με βάση τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου, είναι να ελέγχει ότι οι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία που αναφέρονται στις πρόνοιές του θα εφαρμόζουν τα όσα αυτός προνοεί και ως εκ τούτου δεν έχει οποιαδήποτε άλλα σχόλια επί του κειμένου του νομοσχεδίου.

Η εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου τοποθετούμενη επί των προνοιών του νομοσχεδίου τόσο κατά την παρουσία της στην επιτροπή όσο και με επιστολή της, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2017, δήλωσε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις χρήζουν διορθώσεων για σκοπούς σαφέστερης διατύπωσης και βελτίωσης αυτών και ως εκ τούτου πρότεινε την εισαγωγή ερμηνείας συγκεκριμένων όρων που περιλαμβάνονται στο κείμενο του νομοσχεδίου και αναδιατύπωση ορισμένων προνοιών αυτού.

Σχολιάζοντας τα προρρηθέντα, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ζήτησε όπως της δοθεί επαρκής χρόνος, για να μελετήσει τις εισηγήσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και να επανέλθει με τις δικές της εισηγήσεις επί του κειμένου του σχεδίου νόμου.

Στη βάση των πιο πάνω η επιτροπή κάλεσε τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου, σε συνεργασία με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, αλλά και με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, να επανεξετάσουν τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, στα πλαίσια των εισηγήσεων που διατυπώθηκαν, και, αν το θεωρήσουν σκόπιμο, να επανέλθουν στην επιτροπή με αναθεωρημένο κείμενο για σκοπούς ολοκλήρωσης της συζήτησής του.

Ανταποκρινόμενο στα όσα η επιτροπή εισηγήθηκε το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και τους εμπλεκόμενους φορείς, επανεξέτασε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο στο οποίο ανασυντάχθηκε μέρος των προνοιών του για σκοπούς σαφέστερης διατύπωσης αυτού. Επιπρόσθετα, εισήχθησαν σε αυτό ερμηνευτικές πρόνοιες για όρους που δεν ορίζονταν σε αυτό.

Ο πρόεδρος του ΣΥΔΕΚ με επιστολή του, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, παρ’ όλο που δε διαφώνησε με τις πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου, εξέφρασε μεταξύ άλλων τις ακόλουθες απόψεις επί των προτεινόμενων ρυθμίσεών του:

1. Σε περιπτώσεις εναρμονιστικών νομοσχεδίων η εκτελεστική εξουσία δεν πρέπει να εισαγάγει αυστηρότερες πρόνοιες από αυτές που προνοεί η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία.

2. Η τροποποίηση των προνοιών του άρθρου 151 του νομοσχεδίου αναμένεται να δημιουργήσει σύγχυση και επιπλέον κόστος στις εταιρείες.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017».

16 Μαΐου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων