Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελεγκτών Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13, 20 και 27 Μαρτίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής παρευρέθηκαν η Γενική Λογίστρια, εκπρόσωποι του Εφόρου Φορολογίας, του Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, εκπρόσωποι του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου (ΣΥΔΕΚ), του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου (ΣΠΕΛΕΚ) και του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου (ΣΑΛΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αντικατάσταση της βασικής νομοθεσίας για τους ελεγκτές και τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών με νέα νομοθεσία, ώστε:

1. να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών,

2. να μεταφερθεί εκ νέου στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου,

3. να επιτευχθεί αποτελεσματική εφαρμογή και άσκηση των διακριτικών εξουσιών που παρέχει στη Δημοκρατία ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και την κατάργηση της απόφασης 2005/909/ΕΚ της Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε υποχρέωση εναρμόνισης με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κεκτημένου μέχρι τις 17 Ιουνίου 2016, ωστόσο το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 20 Ιανουαρίου 2017. Περαιτέρω, σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε στη Δημοκρατία αιτιολογημένη γνώμη με την οποία απαιτείται η ολοκλήρωση της μεταφοράς της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ μέχρι τις 13 Απριλίου 2017.

Σύμφωνα με τη Γενική Λογίστρια, με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η θέσπιση συστήματος δημόσιας εποπτείας του ελεγκτικού επαγγέλματος.

2. Ο καθορισμός της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) ως αρμόδιας αρχής για την εποπτεία των νόμιμων ελεγκτών, των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων και των αναγνωρισμένων σωμάτων ελεγκτών.

3. Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες της ΑΔΕΕλΕπ.

4. Η χρηματοδότηση της ΑΔΕΕλΕπ.

5. Τα κριτήρια και η διαδικασία αναγνώρισης σώματος ελεγκτών.

6. Η διαδικασία χορήγησης επαγγελματικής άδειας για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

7. Η τήρηση δημόσιου μητρώου στο οποίο να εγγράφονται όλοι οι νόμιμοι ελεγκτές και τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία.

8. Η εποπτεία ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων τρίτης χώρας.

9. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των νόμιμων ελεγκτών σε σχέση με την επαγγελματική δεοντολογία, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο.

10. Τα πρότυπα ελέγχου σύμφωνα με τα οποία διενεργείται ο υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

11. Η ετοιμασία έκθεσης ελέγχου που να παρουσιάζει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου.

12. Το σύστημα επιθεώρησης διασφάλισης της ποιότητας του ελέγχου.

13. Η παροχή ελεγκτικών και μη ελεγκτικών υπηρεσιών υπό προϋποθέσεις σε οντότητες δημόσιου συμφέροντος, οι οποίες αφορούν κυρίως οντότητες που διέπονται από το δίκαιο της Δημοκρατίας, των οποίων οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή ρυθμιζόμενη αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους, πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

14. Ο διορισμός και η παύση νόμιμου ελεγκτή από ελεγχόμενη οντότητα.

15. Το πλαίσιο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας για τη διαπίστωση παράβασης του προτεινόμενου νόμου.

16. Η έκδοση κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια αξιωματούχο, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται επίσης πρόνοια για μεταβατικές διατάξεις, ώστε:

1. όλοι οι νόμιμοι ελεγκτές και τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία που έλαβαν άδεια από τη Δημοκρατία πριν από την 29η Ιουνίου 2008 δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου να θεωρείται ότι έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τον προτεινόμενο νόμο,

2. ο ΣΕΛΚ να θεωρείται ότι έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τον προτεινόμενο νόμο ως αναγνωρισμένο σώμα ελεγκτών.

Ο εκπρόσωπος του Εφόρου Φορολογίας εισηγήθηκε όπως συμπεριληφθεί στις προϋποθέσεις για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε νόμιμο ελεγκτή ή σε νόμιμο ελεγκτικό γραφείο η εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Η εκπρόσωπος της ΚΤΚ, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, εξέφρασε τις επιφυλάξεις της ως προς τις πρόνοιές του που καθορίζουν τη μέγιστη διάρκεια συνεχόμενης παροχής ελεγκτικής εργασίας από ελεγκτές σε οντότητα δημόσιου συμφέροντος και εισηγήθηκε όπως αυτή περιοριστεί στα εννέα συνεχόμενα έτη, με δυνατότητα επαναδιορισμού μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από τη λήξη της περιόδου αυτής.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αφού τόνισε τη σημασία του προτεινόμενου νόμου, εισηγήθηκε την περίληψη πρόνοιας σε αυτόν για καθορισμό των αρμόδιων αρχών για τον έλεγχο συμμόρφωσης των οντοτήτων δημόσιου συμφέροντος ως προς την υποχρέωσή τους να διορίζουν επιτροπή ελέγχου και για την επιβολή σχετικών κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους.

Περαιτέρω, η ίδια αρμόδια επισήμανε ότι οι εισηγμένες εταιρείες θα επηρεαστούν άμεσα από τις πιο πάνω προτεινόμενες ρυθμίσεις, καθότι οι πλείστες εξ αυτών δε διαθέτουν στο παρόν στάδιο επιτροπή ελέγχου, και εισηγήθηκε όπως παρασχεθεί σε αυτές επαρκής χρόνος, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από τον προτεινόμενο νόμο.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ επισήμανε σε σχέση με την εισήγηση του εκπρόσωπου του Εφόρου Φορολογίας ότι η υποχρέωση εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων προβλέπεται στον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Νόμο. Ως εκ τούτου, δεν είναι αναγκαία η περίληψη σχετικής πρόνοιας στο νομοσχέδιο.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος εισηγήθηκε μεταξύ άλλων την περίληψη προνοιών στο νομοσχέδιο, ώστε να επιτευχθούν τα εξής:

1. Να επέλθουν σε αυτό μικρής έκτασης νομοτεχνικές βελτιώσεις.

2. Να υποχρεώνονται τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία και οι νόμιμοι ελεγκτές που λαμβάνουν επαγγελματική άδεια να παίρνουν μέτρα και να προβαίνουν σε ενέργειες που να διασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για αποζημιώσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω αμέλειας στην εκτέλεση των εργασιών τους. Τα μέτρα και οι ενέργειες να μπορεί να επιτευχθούν μέσω επαγγελματικής ασφαλιστικής κάλυψης, τα κατώτατα όρια της οποίας να καθοριστούν στα €200.000 για κάθε απαίτηση ή σε ποσό που αντιστοιχεί στο 10% των ετήσιων επαγγελματικών δικαιωμάτων, οποιοδήποτε από το δύο είναι το μεγαλύτερο.

3. Κάθε νόμιμος ελεγκτής να υποχρεούται να καταστεί μέλος αναγνωρισμένου σώματος ελεγκτών εντός ενός μηνός από την ημερομηνία εξασφάλισης επαγγελματικής άδειας.

4. Τα πρόσωπα που κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου κατείχαν τα προσόντα να διοριστούν ως ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, και δικαιούνται να διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους, ως εάν να είχαν εξασφαλίσει άδεια δυνάμει του προτεινόμενου νόμου, να υποχρεούνται να εγγραφούν ως μέλη σε αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

5. Να διασφαλιστεί η συνέχιση της ισχύος των αποφάσεων, των πράξεων και των κανονισμών της Επιτροπής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΕΔΕΕλΕπ), που εκδόθηκαν δυνάμει του υπό κατάργηση νόμου.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ συμφώνησαν με τις θέσεις και απόψεις του ΣΕΛΚ.

Οι εκπρόσωποι του ΣΠΕΛΕΚ και ΣΑΛΚ εξέφρασαν μεταξύ άλλων τη διαφωνία τους με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση της ΑΔΕΕλΕπ κατά 40% από τη Δημοκρατία και κατά 60% από τα αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας, τους νόμιμους ελεγκτές, τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία της Δημοκρατίας που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημόσιου συμφέροντος, καθώς και από τους νόμιμους ελεγκτές και τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία της Δημοκρατίας που δεν ανήκουν σε αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας και εισηγήθηκαν όπως το κόστος λειτουργίας της ΑΔΕΕλΕπ καλύπτεται πλήρως από το κράτος.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι εξέφρασαν επιμέρους παρατηρήσεις και επιφυλάξεις αναφορικά με την προσωπική ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του προσωπικού και των άλλων προσώπων και σωμάτων που σχετίζονται με την ΑΔΕΕλΕπ.

Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την εισήγηση του ΣΕΛΚ για την υποχρέωση των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων που έχουν άδεια δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου να εγγραφούν ως μέλη σε αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου. Οι ίδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι ο ΣΠΕΛΕΚ και ο ΣΑΛΚ υπέβαλαν αίτηση στην αρμόδια αρχή για αναγνωρισμένο σώμα λογιστών που να ελέγχει τα μέλη των δύο συνδέσμων.

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΔΕΚ συμφώνησε με τη θέση της προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την ανάγκη παραχώρησης επαρκούς χρόνου στις δημόσιες εταιρείες, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην υποχρέωση που προκύπτει από τον προτεινόμενο νόμο για τη δημιουργία επιτροπής ελέγχου σε κάθε οντότητα δημόσιου συμφέροντος.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου συμφώνησε μεταξύ άλλων με την εισήγηση του ΣΕΛΚ για τη διασφάλιση της συνέχισης της ισχύος των αποφάσεων, των πράξεων και των κανονισμών της ΕΔΕΕλΕπ, που εκδόθηκαν δυνάμει του υπό κατάργηση νόμου.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών συμφώνησε με την εισήγηση της προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε σχέση με τον καθορισμό των αρμόδιων αρχών για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των οντοτήτων δημόσιου συμφέροντος σχετικά με τη δημιουργία επιτροπής ελέγχου. Επιπροσθέτως, εισηγήθηκε την τροποποίηση του ορισμού του όρου “οντότητες δημόσιου συμφέροντος”, ώστε να περιληφθούν σε αυτόν και οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι η ΚΤΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ο ΣΕΛΚ, ο ΣΠΕΛΕΚ και ο ΣΑΛΚ κατέθεσαν επίσης τις απόψεις τους με γραπτά υπομνήματά τους.

Με βάση τις πιο πάνω εισηγήσεις και παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, η επιτροπή κάλεσε τη Γενική Λογίστρια όπως, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις επί του νομοσχεδίου, ώστε ακολούθως να κατατεθεί αναθεωρημένο κείμενο ενώπιόν της. Συναφώς, το Γενικό Λογιστήριο κατέθεσε στις 24 Μαρτίου 2014 ενώπιον της επιτροπής αναθεωρημένο νομοσχέδιο, στο οποίο ενσωματώθηκαν ορισμένες από τις απόψεις των εμπλεκομένων.

Ειδικότερα, επήλθαν μεταξύ άλλων τροποποιήσεις οι οποίες αφορούν τα εξής:

1. Την πραγματοποίηση μικρής έκτασης νομοτεχνικών βελτιώσεων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του ΣΕΛΚ και της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

2. Την υποχρέωση των ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων που λαμβάνουν επαγγελματική άδεια για λήψη μέτρων και για διευθετήσεις με σκοπό την κάλυψη απαιτήσεων για αποζημιώσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω αμέλειας κατά τη διεξαγωγή της ελεγκτικής τους εργασίας. Τα μέτρα και οι διευθετήσεις θα μπορεί να επιτευχθούν με ασφαλιστική κάλυψη, τα κατώτατα όρια της οποίας θα καθορίζονται με απόφαση της ΑΔΕΕλΕπ.

3. Την υποχρέωση των νόμιμων ελεγκτών να καθίστανται μέλη αναγνωρισμένου σώματος ελεγκτών εντός τριών μηνών από την εξασφάλιση της επαγγελματικής τους άδειας.

4. Τον καθορισμό των αρμόδιων αρχών για τον έλεγχο της συμμόρφωσης και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των οντοτήτων δημόσιου συμφέροντος με τη διάθεση επιτροπής ελέγχου ως ακολούθως:

(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, στις περιπτώσεις οντοτήτων που διέπονται από το κυπριακό δίκαιο των οποίων οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη ή ρυθμιζόμενη αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους.

(β) Η ΚΤΚ για οντότητες που είναι πιστωτικά ιδρύματα.

(γ) Ο Έφορος Ασφαλίσεων για οντότητες που είναι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

5. Την υποχρέωση των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων που έχουν λάβει άδεια πριν από την 29η Ιουνίου 2008 από τη Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου να εγγραφούν ως μέλη σε αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας εντός τριών μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου.

6. Τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της συνέχισης της ισχύος άδειας που χορηγήθηκε δυνάμει του υπό κατάργηση νόμου.

7. Τη διασφάλιση της ισχύος πράξεων, αποφάσεων και εσωτερικών κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει του υπό κατάργηση νόμου, ως εάν αυτές να εκδόθηκαν από την ΑΔΕΕλΕπ.

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησε σωρεία ζητημάτων που αφορούν μεταξύ άλλων την αναγνώριση δεύτερου σώματος ελεγκτών, την αδειοδότηση και την εγγραφή σε αναγνωρισμένο σώμα των νόμιμων ελεγκτών, τον τρόπο χρηματοδότησης της ΑΔΕΕλΕπ και τον καθορισμό ως προϋπόθεσης για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων.

Συναφώς, η Γενική Λογίστρια δήλωσε σε σχέση με τα πιο πάνω ζητήματα τα ακόλουθα:

1. Για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας για τη διεξαγωγή ελεγκτικής εργασίας πρέπει να ικανοποιούνται συγκεκριμένα κριτήρια και υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν και από ευρωπαϊκές Οδηγίες.

2. Πρόσωπα που απέκτησαν στο παρελθόν άδεια διεξαγωγής εργασιών ελέγχου δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου θα συνεχίσουν να θεωρούνται νόμιμοι ελεγκτές και θα μπορούν να διεξάγουν τις εν λόγω εργασίες και μετά την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι εγγεγραμμένα σε αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών. Ο ΣΕΛΚ έχει υποχρέωση να αποδέχεται αιτήματα για εγγραφή των εν λόγω προσώπων ως μελών του, εφόσον αυτά πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια και προϋποθέσεις.

3. Το νομοσχέδιο παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο πρόσθετων σωμάτων ελεγκτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο. Τα σώματα αυτά πρέπει μεταξύ άλλων να διαχειρίζονται θέματα επαγγελματικών εξετάσεων των μελών τους και να παρακολουθούν και να εποπτεύουν επαρκώς τα μέλη τους. Στο παρόν στάδιο βρίσκεται υπό εξέλιξη η εξέταση από την αρμόδια αρχή αίτησης για αναγνώριση δεύτερου σώματος ελεγκτών, για την οποία αναμένεται η υποβολή από τους αιτητές στοιχείων που ζητήθηκαν από την εν λόγω αρχή, πριν από την προώθηση του θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

4. Ο τρόπος χρηματοδότησης της ΑΔΕΕλΕπ με ποσοστό 40% από το κράτος και 60% από τους εποπτευομένους αποτελεί πολιτική απόφαση η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε άλλα κράτη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η χρηματοδότηση τέτοιων οργάνων προέρχεται πλήρως από τους ελεγκτές.

5. Η περίληψη πρόνοιας που να καθιστά ως προϋπόθεση για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων δεν είναι δυνατή, καθότι, σύμφωνα με την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, μία τέτοια ρύθμιση είναι αντισυνταγματική.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, η επιτροπή απέστειλε σχετική επιστολή προς τη Γενική Λογίστρια, με την οποία ζήτησε ενημέρωση αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Το χρονοδιάγραμμα λήψης απόφασης σε σχέση με την εκκρεμούσα αίτηση για την αναγνώριση νέου σώματος ελεγκτών.

2. Τη δυνατότητα επέκτασης της τρίμηνης περιόδου από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου στους έξι μήνες, αναφορικά με την υποχρέωση των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων που απέκτησαν άδεια πριν από την 29η Ιουνίου 2008 δυνάμει του περί Ελεγκτών Νόμου να εγγραφούν ως μέλη σε αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας.

Η Γενική Λογίστρια ενημέρωσε την επιτροπή σε σχέση με τα πιο πάνω ότι, λόγω της κατάθεσης νέων στοιχείων στις 10 Μαρτίου 2017 από τους αιτητές, δεν είναι δυνατό να καθοριστεί ο χρόνος υποβολής σχετικής εισήγησης της αρμόδιας αρχής προς τον Υπουργό Οικονομικών αναφορικά με την αίτηση για δημιουργία νέου σώματος ελεγκτών.

Περαιτέρω, η ίδια αξιωματούχος, σε σχέση με το ζήτημα της επέκτασης της τρίμηνης περιόδου για εγγραφή των προαναφερόμενων προσώπων ως μελών αναγνωρισμένων σωμάτων ελεγκτών της Δημοκρατίας, ενημέρωσε την επιτροπή ότι δε φέρει οποιαδήποτε ένσταση αυτή να παραταθεί στους έξι μήνες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε οι νόμιμοι ελεγκτές και τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία που απέκτησαν άδεια πριν από την 29η Ιουνίου 2008 δυνάμει του περί Ελεγκτών Νόμου να εγγραφούν ως μέλη σε αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του κειμένου του νομοσχεδίου όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

5 Απριλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων