Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2017 Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γιώργος Κάρουλλας, αναπλ. πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Αννίτα Δημητρίου Χρίστος Ορφανίδης
Γιώργος Κ. Γεωργίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Αντρέας Καυκαλιάς Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Απριλίου και στις 3 Μαΐου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το έτος 2017.

Ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ για το έτος 2017 είναι ισοσκελισμένος, αφού παρουσιάζει έσοδα ύψους €58.055.000 και δαπάνες του ίδιου ύψους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα έσοδα του ΤΕΠΑΚ για το 2017 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Χορηγίες και συνεισφορές

€31.800.000

2. Προπτυχιακά δίδακτρα

€7.200.000

3. Διάφορες εισπράξεις

€19.055.000

  Σύνολο

€58.055.000

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για τη λειτουργία του ΤΕΠΑΚ και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αναλύονται ως ακολούθως:

1. Τρέχουσες δαπάνες

€26.099.580

2. Λειτουργικές δαπάνες

€6.232.790

3. Διαχειριστικά έξοδα

€4.731.830

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες

€4.170.780

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

€16.820.020

  Σύνολο

€58.055.000

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού καταβλήθηκε προσπάθεια περιορισμού των δαπανών σύμφωνα και με τη γενική πολιτική που ισχύει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και αφού λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες για τα έργα υποδομής και άλλες αναγκαίες εργασίες για τη λειτουργία και ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ.

2. Ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις ανάγκες των ακαδημαϊκών τμημάτων, διοικητικών υπηρεσιών και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του πανεπιστημίου.

Ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κατά την τοποθέτησή του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο οικονομικός έλεγχος του ΤΕΠΑΚ για τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 έχει ανατεθεί σε ιδιώτες ελεγκτές, μέσω διαδικασίας προσφορών που προκήρυξε η Ελεγκτική Υπηρεσία. Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε πρόσθετα ότι ο ιδιώτης ελεγκτής στην έκθεσή του για τις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2010 και 2011 έχει εκφέρει γνώμη με επιφύλαξη.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο ίδιος, το συμβούλιο του ΤΕΠΑΚ ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2010 και 2011 με ένσταση ως προς τη γνώμη με επιφύλαξη, που εξέφρασαν οι ανεξάρτητοι ελεγκτές. Στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2015, πρόσθεσε ο ίδιος, παρατίθενται οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν από τον ιδιώτη ελεγκτή για τα εν λόγω έτη, ενώ, όπως περαιτέρω ανέφερε ο ίδιος, λόγω υποστελέχωσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δε διενεργήθηκε ο διαχειριστικός έλεγχος στο ΤΕΠΑΚ για τα εν λόγω έτη.

Επιπρόσθετα, ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προέβη σε εισηγήσεις και παρατηρήσεις για αλλαγές και βελτιώσεις σε επιμέρους διατάξεις του υπό εξέταση προϋπολογισμού.

Τα μέλη της επιτροπής, στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, αφού διεξήλθαν τις πρόνοιές του, υπέβαλαν αριθμό ερωτημάτων προς τους αρμοδίους για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής τους σε σχέση με διάφορα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και το έργο του πανεπιστημίου.

Ο πρόεδρος της επιτροπής στη βάση των παρατηρήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ζήτησε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, να διαμορφώσουν αντίστοιχα το κείμενο του νομοσχέδιου και στη συνέχεια να αποσταλεί στη Βουλή για περαιτέρω εξέτασή του.

Ως εκ τούτου, στις 2 Μαΐου 2017 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού απέστειλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Προσθήκη στο προοίμιο του νομοσχεδίου αναφοράς για την ανάγκη δημιουργίας ορισμένων νέων θέσεων στο ΤΕΠΑΚ.

2. Προσθήκη πρόνοιας βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται η πλήρωση κενών θέσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, εκτός εάν αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου.

3. Προσθήκη σημείωσης στον Πρώτο Πίνακα αυτού στην οποία αναφέρεται ότι κάθε πρόσληψη και απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για το ωρομίσθιο προσωπικό που προσλήφθηκε και εργοδοτήθηκε με τον τρόπο αυτό καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν αιτήματος της επιτροπής και σχετικής σύστασης του εκπροσώπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου περιλήφθηκε πρόνοια η οποία υπήρχε και στον περσινό προϋπολογισμό. Ειδικότερα, η πρόνοια αυτή προβλέπει μεταξύ άλλων ότι ουδεμία μεταφορά πιστώσεων δύναται να διενεργηθεί από το άρθρο 501 «Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό» για την κάλυψη ελλειμμάτων χωρίς να εξασφαλίζεται η εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, ύστερα από την κατάθεση σε αυτή σχετικού αιτήματος, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και συνοδεύεται από επαρκή δικαιολογητικά στοιχεία που το υποστηρίζουν.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού διεξήλθε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

3 Μαΐου 2017

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων