Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2017 Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γιώργος Κάρουλλας, αναπλ. πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Αννίτα Δημητρίου Χρίστος Ορφανίδης
Γιώργος Κ. Γεωργίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Αντρέας Καυκαλιάς Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Απριλίου 2017 και στις 3 Μαΐου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2017.

Ο προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου για το έτος 2017 είναι ισοσκελισμένος, αφού προνοεί έσοδα ύψους €12.575.000 και δαπάνες του ίδιου ύψους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα έσοδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2017 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Γενική κρατική χορηγία €5.737.510
2. Δίδακτρα και διαχειριστική χρέωση €6.190.113
3. Διάφορες εισπράξεις €647.377
  Σύνολο €12.575.000

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για τη λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αναλύονται ως ακολούθως:

1. Τρέχουσες δαπάνες

€7.242.423

2. Λειτουργικές δαπάνες

€1.639.200

3. Διαχειριστικά έξοδα

€1.805.000

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες

€1.221.000

5. Δαπάνες στέγασης

€20.000

6. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

€647.377

  Σύνολο €12.575.000

Σημειώνεται ότι ο πιο πάνω προϋπολογισμός καταρτίστηκε από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και υποβλήθηκε για έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Επισημαίνεται επίσης ότι κατά τον καταρτισμό του λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις και εισηγήσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού ενώπιον της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ανέλυσαν τις κυριότερες δαπάνες και τα κυριότερα έσοδά του. Ειδικότερα, όπως επισήμαναν οι ίδιοι, η αύξηση που παρουσιάζεται στις δαπάνες σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των φοιτητών.

Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προχωρά τάχιστα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αυτονόμησή του και έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Όπως δήλωσαν περαιτέρω οι ίδιοι, η κρατική χορηγία αποτελεί το 44% των εσόδων του υπό αναφορά προϋπολογισμού και τα υπόλοιπα έσοδα προέρχονται από τα δίδακτρα των φοιτητών και τα ερευνητικά προγράμματα.

Τα μέλη της επιτροπής, στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού, αφού διεξήλθαν τις επιμέρους πρόνοιές του, υπέβαλαν αριθμό ερωτημάτων προς τους αρμοδίους για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής τους σε σχέση με διάφορα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και το έργο του πανεπιστημίου.

Ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κατά την τοποθέτησή του ανέφερε ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου υποβλήθηκαν για έλεγχο ενώπιόν τους με καθυστέρηση. Ειδικότερα, για τα έτη 2006 και 2007 υποβλήθηκαν για έλεγχο το Δεκέμβριο του 2011, για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011 υποβλήθηκαν τον Αύγουστο του 2012 και για το έτος 2012 υποβλήθηκαν τον Ιούλιο του 2013.

Όπως επισήμανε πρόσθετα ο ίδιος εκπρόσωπος, ο έλεγχος για τα έτη 2006-2012 παρουσιάζεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2013.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται ότι ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2013 έως το 2016 θα ανατεθεί πολύ σύντομα σε ιδιώτες ελεγκτές μέσω της διαδικασίας προσφορών που προκήρυξε η Ελεγκτική Υπηρεσία. Επίσης, λόγω υποστελέχωσης της υπηρεσίας, δε διενεργήθηκε ο διαχειριστικός έλεγχος για τα εν λόγω έτη και αυτός προγραμματίζεται να γίνει αμέσως μετά τη διενέργεια του οικονομικού ελέγχου των εν λόγω ετών από τους ιδιώτες ελεγκτές.

Πέραν των πιο πάνω επισημάνσεων, ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προέβη σε ορισμένες παρατηρήσεις επί του κειμένου του προϋπολογισμού, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη από την επιτροπή.

Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος της επιτροπής ζήτησε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, να ενσωματώσουν στο κείμενο του προϋπολογισμού όλες τις απαιτούμενες αλλαγές στη βάση των παρατηρήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Με βάση τα πιο πάνω, στις 2 Μαΐου 2017 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού απέστειλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του προϋπολογισμού, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία ουδεμία νέα θέση δημιουργείται με τον υπό εξέταση προϋπολογισμό.

2. Προσθήκη πρόνοιας στον πρώτο πίνακα του προϋπολογισμού αυτού σύμφωνα με την οποία για την πρόσληψη εργατών για απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών θα απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, έπειτα από αίτημα της επιτροπής και σχετική σύσταση του εκπροσώπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, στο αναθεωρημένο κείμενο του προϋπολογισμού περιλήφθηκε πρόνοια η οποία υπήρχε και στον περσινό προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, η πρόνοια αυτή προβλέπει μεταξύ άλλων ότι ουδεμία μεταφορά πιστώσεων δύναται να διενεργηθεί από το άρθρο 501 “Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό για κάλυψη ελλειμμάτων χωρίς να εξασφαλίζεται η εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, ύστερα από την κατάθεση προς αυτή σχετικού αιτήματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, όλες οι πλευρές της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής, στα πλαίσια της συζήτησης του προϋπολογισμού για την κατά νόμο έγκρισή του.

 

3 Μαΐου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων