Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Φορολογίας - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Φορολογίας, Λειτουργού Φορολογίας, Ανώτερου Βοηθού Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Βοηθού Φορολογίας Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017» και «Οι περί Σχεδίων Υπηρεσίας Τμήματος Φορολογίας Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιανουαρίου και στις 3 Απριλίου 2017. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Έφορος Φορολογίας και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των πρώτων υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Βοηθού Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας [Κλ. Α10(i)] και Βοηθού Φορολογίας Α΄ [Κλ. Α8 και Α9(i)], οι οποίες δημιουργήθηκαν με τον περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμο του 2015, και για τις θέσεις Πρώτου Λειτουργού Φορολογίας [Κλ. Α14(ii)] και Λειτουργού Φορολογίας (Κλ. Α8, Α10 και Α11).

Σκοπός των δεύτερων υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για όλες τις θέσεις του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) και της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), που μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Φορολογίας, ώστε, όπου στα καθήκοντα και στις ευθύνες των εν λόγω θέσεων γίνεται αναφορά στο ΤΕΠ και στην Υπηρεσία ΦΠΑ, αυτή να θεωρείται ως αναφορά στο Τμήμα Φορολογίας.

Ειδικότερα, η εν λόγω ρύθμιση αφορά τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ανώτερος Αρχιφοροθέτης [Κλ. Α13(ii)].

2. Αρχιφοροθέτης (Κλ. Α9, Α11 και Α12).

3. Αρχιφοροθέτης, 1ης Τάξεως (Κλ. Α11 και Α12).

4. Αρχιφοροθέτης, 2ης Τάξεως (Κλ. Α9).

5. Ανώτερος Λειτουργός Εσωτερικών Προσόδων [Κλ. Α13(ii)].

6. Λειτουργός Εσωτερικών Προσόδων Α΄ [Κλ. Α11(i)].

7. Λειτουργός Εσωτερικών Προσόδων (Κλ. Α8, Α10 και Α11).

8. Πρώτος Φοροθέτης [Κλ. Α13(ii)].

9. Ανώτερος Φοροθέτης Α΄ [Κλ. Α11(ii)].

10. Τεχνικός Μηχανικός [Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)].

11. Ανώτερος Φοροθέτης Β΄ [Κλ. Α10(i)].

12. Φοροθέτης [Κλ. Α8 και Α9(i)].

13. Βοηθός Φοροθέτης [Κλ. Α4 και Α7(ii)].

14. Ανώτερος Λειτουργός Είσπραξης Φόρων Α΄ [Κλ. Α11(ii)].

15. Ανώτερος Λειτουργός για τις Εισπράξεις Φόρων [Κλ. Α10(i)].

16. Βοηθός Φορολογίας [Κλ. Α2, Α5 και Α7(i)].

17. Πρώτος Λειτουργός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας [Κλ. Α14(ii)].

18. Ανώτερος Λειτουργός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας [Κλ. Α13(ii)].

19. Λειτουργός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Α΄ [Κλ. Α11(i)].

20. Λειτουργός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κλ. Α8, Α10 και Α11).

21. Βοηθός Λειτουργός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, 1ης Τάξεως [Κλ. Α8 και Α9(i)].

22. Βοηθός Λειτουργός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας [Κλ. Α4 και Α7(ii)].

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, στο πλαίσιο της ενοποίησης του ΤΕΠ και της Υπηρεσίας ΦΠΑ και της μετονομασίας τους υπό ενιαία επωνυμία σε Τμήμα Φορολογίας, στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2016 δημιουργήθηκαν δώδεκα (12) νέες θέσεις Βοηθού Φορολογίας Α΄ και (έξι) 6 νέες θέσεις Ανώτερου Βοηθού Λειτουργού ΦΠΑ, ενώ οι υφιστάμενες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Εσωτερικών Προσόδων μετονομάστηκαν σε θέσεις Πρώτου Λειτουργού Φορολογίας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στις θέσεις Πρώτου Λειτουργού Φορολογίας θα μεταφερθούν σε μεταγενέστερο στάδιο και οι θέσεις Πρώτου Λειτουργού ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο πλαίσιο της υπό αναφορά ενοποίησης, οι υφιστάμενες θέσεις εισδοχής Λειτουργού Εσωτερικών Προσόδων και Λειτουργού ΦΠΑ σημειώθηκαν με διπλό σταυρό στον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε με την κένωσή τους να καταργούνται και να αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Λειτουργού Φορολογίας.

Συναφώς, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, βάσει των πιο πάνω δεδομένων προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας νέων σχεδίων υπηρεσίας και η ανάλογη διαμόρφωση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας στη βάση της μετεξέλιξης του ΤΕΠ και της Υπηρεσίας ΦΠΑ σε Τμήμα Φορολογίας.

Όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν, τα καθήκοντα και προσόντα που περιλαμβάνονται στα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας για τις νέες θέσεις είναι τα ίδια με τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που προβλέπονται σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας για αντίστοιχα επίπεδα θέσεων της υπόλοιπης δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί στο πλαίσιο της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού για Σχέδια Υπηρεσίας.

Ο Έφορος Φορολογίας δήλωσε ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ενοποίησης του ΤΕΠ και της Υπηρεσίας ΦΠΑ και στην απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος Φορολογίας.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών και επισήμαναν ότι με την έγκρισή τους θα ενισχυθεί ο ρόλος και το έργο του Τμήματος Φορολογίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των προτεινόμενων κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, της Συμμαχίας Πολιτών και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης

 

 

 

26 Απριλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων